201807.05
Off
0

Czy utwór zawsze jest dziełem?

Czy utwór zawsze jest dziełem?

Umowa o dzieło jest jedną z umów nazwanych występujących w kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 627 k.c. przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Czy utworzone na podstawie takiej umowy dzieło będzie utworem? Jak do art. 627 k.c. ma się definicja utworu wskazana w art. 1 ust 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych? W myśl tej definicji, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Odpowiedź na te pytania przedstawił Sąd Najwyższy w postanowieniu z 22 marca 2018 r. (sygn. akt II UK 262/17).

Zamówienie utworu a rodzaj umowy

Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że w prawie autorskim nie znajdziemy regulacji, która na potrzeby zamówienia i wykonania utworu wymagałaby od stron zawarcia umowy konkretnego rodzaju.

„Kwalifikacja zawartej umowy opiera się wówczas na przepisach Kodeksu cywilnego.” (II UK 262/17)

Ponadto, Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że fakt autorskiego charakteru umowy w żaden sposób nie przekłada się na rozróżnianie umowy o dzieło od innych umów cywilnoprawnych.

Utwór i dzieło – słowa stosowane zamiennie?

Analizując stanowisko Sądu Najwyższego, na tak postawione pytanie należy odpowiedzieć przecząco. Utwór w rozumieniu prawa autorskiego nie przesądza dzieła – uznał Sąd Najwyższy. Zakres art. 1 ust. 1 pr.aut. nie musi mieć zakresu tożsamego z art. 627 k.c.

„Utwór w rozumieniu prawa autorskiego może być dziełem w rozumieniu art. 627 k.c., jeżeli powstał w ramach umowy o dzieło.” (II UK 262/17)

Sąd Najwyższy wskazał w postanowieniu, że powyższe nie jest regułą zamkniętą, gdyż utwór może powstać również w wykonywaniu stosunku pracy lub umowy o świadczenie usług.

„Utwór w rozumieniu prawa autorskiego nie determinuje bezwzględnie rodzaju umowy (o dzieło lub wykonywanie usługi).” (II UK 262/17)

Podsumowanie

Utwór i dzieło – te dwa z pozoru podobne, czy wręcz tożsame pojęcia nie zawsze oznaczają to samo.

Podstawy stworzenia utworu mogą być bowiem różne i nie muszą wynikać tylko z umowy o dzieło.


Podobne wpisy / similar posts:
Jakie są względne przeszkody rejestracji znaku tow... Zgodnie z prawem własności przemysłowej, od daty ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego, podmiot który jest uprawniony do wcześniejszego znaku, lub ...
Jak i kiedy uzyskasz dodatkowe prawo ochronne? W ostatnim tygodniu pisałem o tym, czym jest patent dodatkowy (artykuł dostępny tutaj). W dzisiejszym artykule wytłumaczę pojęcie dodatkowego prawa oc...
Jak rozpowszechniać utwory połączone? W jednym ze swoich wcześniejszych artykułów poruszałem kwestię współtwórczości (zachęcam do zapoznania się z nim tutaj). Chciałbym jednak wskazać, że ...
Licencja przymusowa – szczególna forma licen... Niedawno przedstawiałem możliwości rozporządzania prawem do patentu przez uprawnionego. Wskazywałem na możliwość przeniesienia prawa lub do udzielenia...