201807.05
Off
0

Czy utwór zawsze jest dziełem?

Czy utwór zawsze jest dziełem?

Umowa o dzieło jest jedną z umów nazwanych występujących w kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 627 k.c. przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Czy utworzone na podstawie takiej umowy dzieło będzie utworem? Jak do art. 627 k.c. ma się definicja utworu wskazana w art. 1 ust 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych? W myśl tej definicji, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Odpowiedź na te pytania przedstawił Sąd Najwyższy w postanowieniu z 22 marca 2018 r. (sygn. akt II UK 262/17).

Zamówienie utworu a rodzaj umowy

Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że w prawie autorskim nie znajdziemy regulacji, która na potrzeby zamówienia i wykonania utworu wymagałaby od stron zawarcia umowy konkretnego rodzaju.

„Kwalifikacja zawartej umowy opiera się wówczas na przepisach Kodeksu cywilnego.” (II UK 262/17)

Ponadto, Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że fakt autorskiego charakteru umowy w żaden sposób nie przekłada się na rozróżnianie umowy o dzieło od innych umów cywilnoprawnych.

Utwór i dzieło – słowa stosowane zamiennie?

Analizując stanowisko Sądu Najwyższego, na tak postawione pytanie należy odpowiedzieć przecząco. Utwór w rozumieniu prawa autorskiego nie przesądza dzieła – uznał Sąd Najwyższy. Zakres art. 1 ust. 1 pr.aut. nie musi mieć zakresu tożsamego z art. 627 k.c.

„Utwór w rozumieniu prawa autorskiego może być dziełem w rozumieniu art. 627 k.c., jeżeli powstał w ramach umowy o dzieło.” (II UK 262/17)

Sąd Najwyższy wskazał w postanowieniu, że powyższe nie jest regułą zamkniętą, gdyż utwór może powstać również w wykonywaniu stosunku pracy lub umowy o świadczenie usług.

„Utwór w rozumieniu prawa autorskiego nie determinuje bezwzględnie rodzaju umowy (o dzieło lub wykonywanie usługi).” (II UK 262/17)

Podsumowanie

Utwór i dzieło – te dwa z pozoru podobne, czy wręcz tożsame pojęcia nie zawsze oznaczają to samo.

Podstawy stworzenia utworu mogą być bowiem różne i nie muszą wynikać tylko z umowy o dzieło.


Podobne wpisy / similar posts:
Projekty racjonalizatorskie Projekt racjonalizatorski – w rozumieniu Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności Przemysłowej – jest obok wynalazków, wzorów użytkowych, wzor...
Duża nowelizacja prawa autorskiego Prezydent RP podpisał 5 października 2015 roku tzw. „dużą” nowelizację ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przypatrzmy się poszczególnym z...
Decyzje wydane przez Urząd Patentowy w postępowani... Urząd Patentowy jest organem upoważnionym do rozstrzygania spraw toczących się w trybie postępowania spornego. Jak określa ustawa prawo własności prze...
Nieużywanie znaku towarowego powoduje wygaśnięcie ... Prawo ochronne na znak towarowy nie jest dane uprawnionemu na zawsze. Istnieje szereg przesłanek, po których spełnieniu uzyskane prawo może wygasnąć. ...