201706.07
Off
0

Cechy charakterystyczne obiektu liniowego

Jedną z podstawowych definicji w prawie budowlanym jest pojęcie obiektu budowlanego. Część pozostałych definicji w ustawie zawiera w sobie odesłanie do wymienionego pojęcia.

Dla przypomnienia: za obiekt budowlany uważa się budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Obiekt liniowy to także obiekt budowlany

Obiekt budowlany, w zależności od posiadanych przez niego cech można przypisać do pewnej podkategorii obiektów budowlanych. Za takie podkategorie uznaje się zgodnie z prawem budowlanym budynek („należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach” – art. 3 pkt. 2 p.b.) czy budowlę („należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty (…)” – art. 3 pkt 3 p.b.).

Jak wynika z powyższego obiekty liniowe są z kolei podkategorią budowli.

Zgodnie z ustawową definicją obiektem liniowym jest obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość.

Art. 3 pkt 3a p.b. wskazuje, że obiektem liniowym jest w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, gazociąg czy też linia i trakcja elektroenergetyczna.

Zwracam uwagę, że użyte wyrażenie w szczególności wskazuje, że katalog obiektów liniowych jest otwarty. Wskazane typy obiektów są jedynie przykładem (potwierdził to m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 25 marca 2014 r,, I SA/Kr 2179/13).

Moment rozpoczęcia budowy obiektu liniowego

Ważne orzeczenie w kontekście rozpoczęcia budowy i obiektów liniowych wydał Naczelny Sąd Administracyjny 20 października 2015 r. w sprawie II OSK 2137/15. Zgodnie z nim rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. W ocenie Sądu pracami przygotowawczymi jest m.in. wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie. Niewykonywanie robót budowlanych w określonym dniu, i to tylko na części działek objętych daną inwestycją, nie musi świadczyć o tym, że budowa nie została wcześniej rozpoczęta.

„Jeśli inwestycja jest obiektem liniowym (art. 3 pkt 3a p.b.) musi być ujmowana całościowo, a nie tylko w odniesieniu do części działek.” (II OSK 2137/15)

Jak remontować obiekt liniowy?

Remont obiektu liniowego może polegać m.in. na wymianie zużytych fragmentów. Co ważne, przy tego typu robotach nie powinno dojść do zmiany parametru długości czy też parametrów technicznych jak np. moc przesyłu. Dodatkowo, nie może dojść do innego usytuowania słupów niż tych ewentualnie usuniętych. W takiej sytuacji zakres prac stanowi przebudowę, a nie remont (II SA/Rz 1424/16).

Podobne wpisy / similar posts:
Prawo dysponowania nieruchomością a umowa przedwst... Czy zawarta pomiędzy stronami umowa przedwstępna uprawnia nabywcę do dysponowania nieruchomością na cele budowlane? Ważne orzeczenie w tym temacie wyd...
Co musisz wiedzieć o planie bezpieczeństwa… Kwestia bezpieczeństwa na budowie jest niezwykle istotna. W określonych przypadkach prawo budowlane wymaga sporządzenia tzw. planu bezpieczeństwa i oc...
Jakie są skutki wykonywania robót budowlanych mimo... Organy nadzoru budowlanego mogą wydać nakaz wstrzymania robót budowlanych lub rozbiórki dotychczasowych prac, jeżeli inwestor nie stosuje się do ich p...
Co jest przedmiotem pozwolenia na budowę? Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego, które chce zrealizować inwestor. Może więc dotyczyć więcej niż jednego obiektu. Jednak po...