201811.13
Off
0

Czy organ zawsze będzie weryfikował oświadczenia inwestora?

W swoim niedawnym artykule (przeczytasz go tutaj) podjąłem temat skuteczności oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością. Dzisiejszy artykuł chciałbym również poświęcić temu zagadnieniu, jednak spojrzę na nie z nieco innej strony.

Oświadczenie – warunek wydania pozwolenia na budowę

Prawo budowlane przewiduje szereg czynności, które należy wykonać, aby móc uzyskać pozwolenie na budowę (lub też rozbiórkę obiektu budowlanego). Warunki te zostały określone w art. 32 p.b.

Przepis ten (w ust. 4) wskazuje, że pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto:

  • złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności pozwoleń, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzji, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2205 oraz z 2018 r. poz. 317), jeżeli są one wymagane;
  • złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

W zakresie składanego oświadczenia, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 3), wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 9 października 2018 r.

Weryfikacja oświadczenia przez organ

Sąd w sprawie o sygn. akt II Sa/Gd 405/18 wskazał, że przepis art. 32 ust. 4 pkt 2 p.b. nie przewiduje expressis verbis obowiązku każdorazowej weryfikacji oświadczenia inwestora przez organ administracji w zakresie prawdziwości tego oświadczenia.

„Jedynie w razie uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości złożonego oświadczenia, organom przysługuje prawo do jego badania i weryfikacji.” (II SA/Gd 405/18)

Pamiętać zatem należy, że weryfikacja oświadczenia inwestora zależy od decyzji organu. Jednak przeprowadzenie weryfikacji jest możliwe tylko w wypadku uzasadnionych wątpliwości  co do złożonego przez inwestora oświadczenia.