201811.13
Off
0

Czy organ zawsze będzie weryfikował oświadczenia inwestora?

W swoim niedawnym artykule (przeczytasz go tutaj) podjąłem temat skuteczności oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością. Dzisiejszy artykuł chciałbym również poświęcić temu zagadnieniu, jednak spojrzę na nie z nieco innej strony.

Oświadczenie – warunek wydania pozwolenia na budowę

Prawo budowlane przewiduje szereg czynności, które należy wykonać, aby móc uzyskać pozwolenie na budowę (lub też rozbiórkę obiektu budowlanego). Warunki te zostały określone w art. 32 p.b.

Przepis ten (w ust. 4) wskazuje, że pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto:

  • złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności pozwoleń, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzji, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2205 oraz z 2018 r. poz. 317), jeżeli są one wymagane;
  • złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

W zakresie składanego oświadczenia, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 3), wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 9 października 2018 r.

Weryfikacja oświadczenia przez organ

Sąd w sprawie o sygn. akt II Sa/Gd 405/18 wskazał, że przepis art. 32 ust. 4 pkt 2 p.b. nie przewiduje expressis verbis obowiązku każdorazowej weryfikacji oświadczenia inwestora przez organ administracji w zakresie prawdziwości tego oświadczenia.

„Jedynie w razie uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości złożonego oświadczenia, organom przysługuje prawo do jego badania i weryfikacji.” (II SA/Gd 405/18)

Pamiętać zatem należy, że weryfikacja oświadczenia inwestora zależy od decyzji organu. Jednak przeprowadzenie weryfikacji jest możliwe tylko w wypadku uzasadnionych wątpliwości  co do złożonego przez inwestora oświadczenia.

Podobne wpisy / similar posts:
Jakie są skutki wykonywania robót budowlanych mimo... Organy nadzoru budowlanego mogą wydać nakaz wstrzymania robót budowlanych lub rozbiórki dotychczasowych prac, jeżeli inwestor nie stosuje się do ich p...
Deweloper odpowiedzialny za niezgodne z prawem zat... Inwestor jest odpowiedzialny za prawidłowe zorganizowanie budowy. Z tego powodu może on odpowiadać nawet za niezgodną z prawem decyzję administracyjną...
Katastrofa budowlana… Co dalej? Zorganizowanie pomocy, zabezpieczenie miejsca katastrofy oraz zawiadomienie odpowiednich organów to główne obowiązki odpowiedzialnych za budynek, któr...
Zmiana pozwolenia na budowę a ciągłość postępowani... W prawie budowlanym dopuszczalne jest istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Zachęcam do...