201801.31
Off
0

Czym charakteryzuje się urządzenie budowlane?

Temat urządzeń budowlanych był już podejmowany w moich wcześniejszych artykułach. Zachęcam do zapoznania się z tym zagadnieniem tutaj.

Niejako w ramach uzupełnienia wspomnianego artykułu, chciałbym przytoczyć wyrok, który wydał niedawno Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie. Orzeczenie z 24 listopada 2017 r. (sygn. akt II OSK 544/16) poruszało właśnie kwestię urządzeń budowlanych i ich cech.

NSA o budowie i robotach budowlanych31

Zanim Sąd przeszedł do analizy art. 3 pkt 9 prawa budowlanego (dalej p.b.), przedstawił ważne wnioski dotyczące tego, jak należy rozumieć wyrażenia „roboty budowlane” oraz „budowa”.

W ocenie Sądu budowa zawiera się w pojęciu robót budowlanych. Wynika to z faktu, że zgodnie z art. 3 ust. 6 p.b. przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Z kolei art. 3 ust. 7 p.b. wprost wskazuje, że za roboty budowlane uznaje się budowę, a także inne prace.

„Tym samym każde roboty budowlane, jeżeli nie są to prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego w efekcie końcowym muszą prowadzić do wykonania obiektu budowlanego w określonym miejscu, bo taki jest cel prowadzenia robót budowlanych.” (II OSK 544/16)

Wyłączenie urządzeń budowlanych i ich cechy

W orzeczeniu z 24 listopada 2017 r. NSA podkreślił, że spod zacytowanej wyżej zasady można w pewnym zakresie wyłączyć urządzenia budowlane.

Sąd uznał, że utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych najczęściej jest zaliczane do urządzeń budowlanych.

„Urządzenie budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 9 p.b. z natury swej pozostaje więc w związku funkcjonalnym z określonym obiektem budowlanym (budowlą), w stosunku do którego spełnia funkcję służebną, umożliwiającą prawidłowe użytkowanie tego obiektu.” (II OSK 544/16)

Podsumowanie

W dalszej części orzeczenia NSA podkreślił jednak, że jeśli urządzenie budowlane pozyskuje pewne cechy i staje się obiektem o funkcji dominującej „w stosunku do którego miało zapewniać możliwość jego użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem”, to zasadne jest zastanowienie się, czy urządzenie to nadal jest urządzeniem budowlanym w myśl art. 3 ust. 9 p.b. czy też stało się robotami budowlanymi.

Podobne wpisy / similar posts:
Jak inwestor może uniknąć odpowiedzialności za zap... Zgodnie z art. 647(1) § 5 kodeksu cywilnego „zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę ...
Uwaga! Przepis prawa budowlanego niezgodny z Konst... Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z ustawą zasadniczą art. 16 pkt 3 ustawy Prawo budowlane. Wyrok w sprawie o sygn. akt K 39/15 zapadł 7 luteg...
Kiedy można odstąpić od umowy o roboty budowlane?... Zgodnie z art. 656 kodeksu cywilnego w zakresie uprawnień inwestora do odstąpienia od umowy przed zakończeniem prac budowlanych, stosuje się przepis o...
Co musisz wiedzieć o urządzeniach budowlanych Urządzeniem budowlanym jest urządzenie techniczne w pewien sposób związane z obiektem budowlanym (art. 3 pkt 9 p.b.). Co decyduje o tym, że dany obiek...