201801.31
Off
0

Czym charakteryzuje się urządzenie budowlane?

Temat urządzeń budowlanych był już podejmowany w moich wcześniejszych artykułach. Zachęcam do zapoznania się z tym zagadnieniem tutaj.

Niejako w ramach uzupełnienia wspomnianego artykułu, chciałbym przytoczyć wyrok, który wydał niedawno Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie. Orzeczenie z 24 listopada 2017 r. (sygn. akt II OSK 544/16) poruszało właśnie kwestię urządzeń budowlanych i ich cech.

NSA o budowie i robotach budowlanych31

Zanim Sąd przeszedł do analizy art. 3 pkt 9 prawa budowlanego (dalej p.b.), przedstawił ważne wnioski dotyczące tego, jak należy rozumieć wyrażenia „roboty budowlane” oraz „budowa”.

W ocenie Sądu budowa zawiera się w pojęciu robót budowlanych. Wynika to z faktu, że zgodnie z art. 3 ust. 6 p.b. przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Z kolei art. 3 ust. 7 p.b. wprost wskazuje, że za roboty budowlane uznaje się budowę, a także inne prace.

„Tym samym każde roboty budowlane, jeżeli nie są to prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego w efekcie końcowym muszą prowadzić do wykonania obiektu budowlanego w określonym miejscu, bo taki jest cel prowadzenia robót budowlanych.” (II OSK 544/16)

Wyłączenie urządzeń budowlanych i ich cechy

W orzeczeniu z 24 listopada 2017 r. NSA podkreślił, że spod zacytowanej wyżej zasady można w pewnym zakresie wyłączyć urządzenia budowlane.

Sąd uznał, że utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych najczęściej jest zaliczane do urządzeń budowlanych.

„Urządzenie budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 9 p.b. z natury swej pozostaje więc w związku funkcjonalnym z określonym obiektem budowlanym (budowlą), w stosunku do którego spełnia funkcję służebną, umożliwiającą prawidłowe użytkowanie tego obiektu.” (II OSK 544/16)

Podsumowanie

W dalszej części orzeczenia NSA podkreślił jednak, że jeśli urządzenie budowlane pozyskuje pewne cechy i staje się obiektem o funkcji dominującej „w stosunku do którego miało zapewniać możliwość jego użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem”, to zasadne jest zastanowienie się, czy urządzenie to nadal jest urządzeniem budowlanym w myśl art. 3 ust. 9 p.b. czy też stało się robotami budowlanymi.

Podobne wpisy / similar posts:
Czy modernizacja i remont oznaczają to samo? W powszechnym języku wydaje się, że pojęcie „modernizacji” oraz „remontu” można stosować zamiennie. W prawie jednak, należy bardzo ostrożnie podchodzi...
Roboty budowlane w zamówieniach publicznych Ze względu na ich specyficzny charakter, kwestia opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane została oddzielnie uregulowana w ustawie Prawo zamówi...
Deweloper odpowiedzialny za niezgodne z prawem zat... Inwestor jest odpowiedzialny za prawidłowe zorganizowanie budowy. Z tego powodu może on odpowiadać nawet za niezgodną z prawem decyzję administracyjną...
Skuteczne przeniesienie decyzji o pozwoleniu na bu... Powszechnym zjawiskiem w obrocie gospodarczym jest nieustanne dokonywanie transakcji. Przedmiotem umowy pomiędzy dwoma podmiotami może być również pra...