201801.31
Off
0

Czym charakteryzuje się urządzenie budowlane?

Temat urządzeń budowlanych był już podejmowany w moich wcześniejszych artykułach. Zachęcam do zapoznania się z tym zagadnieniem tutaj.

Niejako w ramach uzupełnienia wspomnianego artykułu, chciałbym przytoczyć wyrok, który wydał niedawno Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie. Orzeczenie z 24 listopada 2017 r. (sygn. akt II OSK 544/16) poruszało właśnie kwestię urządzeń budowlanych i ich cech.

NSA o budowie i robotach budowlanych31

Zanim Sąd przeszedł do analizy art. 3 pkt 9 prawa budowlanego (dalej p.b.), przedstawił ważne wnioski dotyczące tego, jak należy rozumieć wyrażenia „roboty budowlane” oraz „budowa”.

W ocenie Sądu budowa zawiera się w pojęciu robót budowlanych. Wynika to z faktu, że zgodnie z art. 3 ust. 6 p.b. przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Z kolei art. 3 ust. 7 p.b. wprost wskazuje, że za roboty budowlane uznaje się budowę, a także inne prace.

„Tym samym każde roboty budowlane, jeżeli nie są to prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego w efekcie końcowym muszą prowadzić do wykonania obiektu budowlanego w określonym miejscu, bo taki jest cel prowadzenia robót budowlanych.” (II OSK 544/16)

Wyłączenie urządzeń budowlanych i ich cechy

W orzeczeniu z 24 listopada 2017 r. NSA podkreślił, że spod zacytowanej wyżej zasady można w pewnym zakresie wyłączyć urządzenia budowlane.

Sąd uznał, że utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych najczęściej jest zaliczane do urządzeń budowlanych.

„Urządzenie budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 9 p.b. z natury swej pozostaje więc w związku funkcjonalnym z określonym obiektem budowlanym (budowlą), w stosunku do którego spełnia funkcję służebną, umożliwiającą prawidłowe użytkowanie tego obiektu.” (II OSK 544/16)

Podsumowanie

W dalszej części orzeczenia NSA podkreślił jednak, że jeśli urządzenie budowlane pozyskuje pewne cechy i staje się obiektem o funkcji dominującej „w stosunku do którego miało zapewniać możliwość jego użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem”, to zasadne jest zastanowienie się, czy urządzenie to nadal jest urządzeniem budowlanym w myśl art. 3 ust. 9 p.b. czy też stało się robotami budowlanymi.

Podobne wpisy / similar posts:
Dlaczego kaucja przy składaniu skargi na decyzję o... Wnosząc skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, skarżący może domagać się wstrzymania decyzji organu o pozwoleniu na budowę. Sąd ma jednak pra...
Czy jest możliwe odstępstwo od przepisów budowlany... Do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane, ich usytuowanie, a także warunki techn...
Kiedy można odstąpić od umowy o roboty budowlane?... Zgodnie z art. 656 kodeksu cywilnego w zakresie uprawnień inwestora do odstąpienia od umowy przed zakończeniem prac budowlanych, stosuje się przepis o...
Warunki odbioru robót budowlanych Bardzo ważnym etapem prac budowlanych jest odbiór prac na budowie. Odbiór jest obowiązkiem inwestora. Jego dokonanie stanowi potwierdzenie wykonania p...