201811.20
Off
0

Ekspertyza w prawie budowlanym

Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego mogą nałożyć obowiązek dostarczenia ocen technicznych lub ekspertyz. Postanowienie takie urzędnicy podejmują w przypadku powstania uzasadnionych wątpliwości co do jakości wyrobów lub robót budowlanych, a także stanu technicznego obiektu budowlanego.

Koszty ocen i ekspertyz ponosi osoba zobowiązana do ich dostarczenia, a zgodnie z prawem budowlanym wspomniany obowiązek organy mogą nałożyć na:

  • uczestników procesu budowlanego,
  • właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego

W kontekście obowiązku dostarczenia ekspertyz, na uwagę zasługuje wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 września 2018 r., wydany w sprawie o sygn. akt II OSK 2212/16.

Trzy przesłanki nałożenia obowiązku

Zgodnie z art. 81c ust. 2 p.b., organ może nałożyć obowiązek dostarczenia oceny technicznej lub ekspertyzy, w przypadku wystąpienia uzasadnionych wątpliwości w zakresie:

  • jakości wyrobów budowlanych,
  • jakości wykonywanych robót budowlanych oraz
  • stanu technicznego obiektu budowlanego.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego zawarte sformułowania „uzasadnione wątpliwości”, „ocen technicznych” oraz „ekspertyz” wskazują, że celem organu administracji jest uzyskanie informacji o obiekcie budowlanym, które wymagają posiadania wiedzy specjalistycznej z zakresu budownictwa.

„Organ administracji na podstawie art. 81c ust. 2 p.b., nakładając na stronę postępowania obowiązek dostarczenia ekspertyzy, w istocie dopuszcza dowód z opinii biegłego.” (II OSK 2212/16)

Relacja pomiędzy prawem budowlanym a kodeksem postępowania administracyjnego

Sąd wyraźnie wskazał w wydanym wyroku, że art. 81c ust. 2 p.b. jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 84 § 1 k.p.a. W myśl k.p.a., gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ administracji publicznej może zwrócić się do biegłego lub biegłych o wydanie opinii.

„Organy zatrudniają pracowników posiadających ponadprzeciętną wiedzę z zakresu budownictwa, którzy mogą co do zasady samodzielnie dokonywać ustaleń w przedmiocie „stanu technicznego”.” (II OSK 2212/17)

Podsumowanie

W ocenie Sądu, art. 81c ust. 2 p.b. winien być stosowany wyjątkowo tzn. w sytuacjach, w których posiadana przez pracowników organu wiedza, a także środki, którymi dysponują, nie są wystarczające.

Warto zatem zapamiętać, że zlecenie przez organ dostarczenia w określonym terminie ocen technicznych lub ekspertyz, może być wydane tylko w przypadkach określonych w ustawie. Przy tym pamiętać jednak należy o szerokim pojęciu jakim są „uzasadnione wątpliwości”

Podobne wpisy / similar posts:
Zmiana pozwolenia na budowę a ciągłość postępowani... W prawie budowlanym dopuszczalne jest istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Zachęcam do...
Nakaz rozbiórki lub powrót do stanu poprzedniego Organ nadzoru budowlanego może nakazać rozbiórkę obiektu budowlanego, wybudowanego niezgodnie z prawem. Jeżeli jednak, organ nie wyda decyzji o rozbió...
Obszar oddziaływania obiektu w budownictwie Oddziaływanie planowanej inwestycji nie ogranicza się jedynie do działki, na której będzie ona prowadzona. Niejednokrotnie inwestycja oddziałuje także...
Przedawnienie orzekania w sprawach odpowiedzialnoś... Osoba, która wykonuje samodzielne funkcje techniczne w budownictwie podlega odpowiedzialności zawodowej. Tym samym, za swoje decyzje i działania odpow...