201811.20
Off
0

Ekspertyza w prawie budowlanym

Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego mogą nałożyć obowiązek dostarczenia ocen technicznych lub ekspertyz. Postanowienie takie urzędnicy podejmują w przypadku powstania uzasadnionych wątpliwości co do jakości wyrobów lub robót budowlanych, a także stanu technicznego obiektu budowlanego.

Koszty ocen i ekspertyz ponosi osoba zobowiązana do ich dostarczenia, a zgodnie z prawem budowlanym wspomniany obowiązek organy mogą nałożyć na:

  • uczestników procesu budowlanego,
  • właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego

W kontekście obowiązku dostarczenia ekspertyz, na uwagę zasługuje wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 września 2018 r., wydany w sprawie o sygn. akt II OSK 2212/16.

Trzy przesłanki nałożenia obowiązku

Zgodnie z art. 81c ust. 2 p.b., organ może nałożyć obowiązek dostarczenia oceny technicznej lub ekspertyzy, w przypadku wystąpienia uzasadnionych wątpliwości w zakresie:

  • jakości wyrobów budowlanych,
  • jakości wykonywanych robót budowlanych oraz
  • stanu technicznego obiektu budowlanego.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego zawarte sformułowania „uzasadnione wątpliwości”, „ocen technicznych” oraz „ekspertyz” wskazują, że celem organu administracji jest uzyskanie informacji o obiekcie budowlanym, które wymagają posiadania wiedzy specjalistycznej z zakresu budownictwa.

„Organ administracji na podstawie art. 81c ust. 2 p.b., nakładając na stronę postępowania obowiązek dostarczenia ekspertyzy, w istocie dopuszcza dowód z opinii biegłego.” (II OSK 2212/16)

Relacja pomiędzy prawem budowlanym a kodeksem postępowania administracyjnego

Sąd wyraźnie wskazał w wydanym wyroku, że art. 81c ust. 2 p.b. jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 84 § 1 k.p.a. W myśl k.p.a., gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ administracji publicznej może zwrócić się do biegłego lub biegłych o wydanie opinii.

„Organy zatrudniają pracowników posiadających ponadprzeciętną wiedzę z zakresu budownictwa, którzy mogą co do zasady samodzielnie dokonywać ustaleń w przedmiocie „stanu technicznego”.” (II OSK 2212/17)

Podsumowanie

W ocenie Sądu, art. 81c ust. 2 p.b. winien być stosowany wyjątkowo tzn. w sytuacjach, w których posiadana przez pracowników organu wiedza, a także środki, którymi dysponują, nie są wystarczające.

Warto zatem zapamiętać, że zlecenie przez organ dostarczenia w określonym terminie ocen technicznych lub ekspertyz, może być wydane tylko w przypadkach określonych w ustawie. Przy tym pamiętać jednak należy o szerokim pojęciu jakim są „uzasadnione wątpliwości”