201806.26
Off
0

Elementy decyzji o pozwoleniu na budowę

Decyzja o pozwoleniu na budowę powinna być wydana przed rozpoczęciem robót budowlanych. Taka decyzja administracyjna zezwala właśnie na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Artykuł 36 prawa budowlanego wskazuje jakie elementy powinny znaleźć się w pozwoleniu na budowę.

Elementy nie zawsze są takie same

W pierwszej kolejności, za art. 36 ust. 1 należy wskazać, że w decyzji o pozwoleniu na budowę organ administracji architektoniczno-budowlanej „w razie potrzeby określa” konkretne warunki i terminy. Nie zawsze zatem pozwolenia na budowę będą składać się z tych samych elementów.

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 3 lipca 2012 r. (sygn. akt II OSK 632/11), przepis art. 36 p.b. wymienia elementy, jakie powinna zawierać decyzja o pozwoleniu na budowę, a których zamieszczenie może się okazać konieczne w danej sprawie, ze względu na rodzaj inwestycji.

„Nie można jednak uznać, aby określony w nim katalog był zamknięty i wyznaczał jedyne elementy takiej decyzji, bowiem tych należy poszukiwać również w innych przepisach p.b., a sam art. 36 p.b. uzależnia wprost zamieszczenie w decyzji o pozwoleniu na budowę określonych postanowień od zaistniałej w konkretnej sprawie potrzeby.” (II OSK 632/11)

Wspomniany przepis wskazuje, że w razie potrzeby, w decyzji o pozwoleniu na budowę organ:

  • określa szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych,
  • określa czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych,
  • określa terminy rozbiórki:
  • istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania,
  • tymczasowych obiektów budowlanych,
  • określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie,
  • zamieszcza informację o obowiązkach i warunkach, wynikających z art. 54 lub art. 55.

„Są to elementy decyzji, których potrzeba może być ustalona dopiero w razie pozytywnego stanowiska co do wniosku o pozwolenie na budowę.” (II OSK 377/18)

Decyzja o pozwoleniu na budowę tymczasowego obiektu budowlanego

Ważne orzeczenie w kwestii pozwoleń na budowę tymczasowego obiektu budowlanego wydał Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie 28 czerwca 2016 r. (sygn. akt II OSK 2640/14). Sąd ten orzekł, że brak określenia w pozwoleniu na budowę czasu użytkowania i terminu rozbiórki tymczasowego obiektu budowlanego (bądź jednego z tych elementów) jest rażącym naruszeniem art. 36 ust. 1 pkt 1 lub też art. 36 ust. 1 pkt 3b p.b.

„Tymczasowy charakter obiektu budowlanego uniemożliwia uwzględnienie wniosku o przedłużenie określonego w decyzji o pozwoleniu na budowę czasu użytkowania takiego obiektu – na czas nieoznaczony” (II OSK 2640/16)

Podsumowanie

Pamiętajmy zatem, że decyzje o pozwolenie na budowę mogą się różnić, gdyż ich treść i elementy mogą być umieszczane w decyzji „w razie potrzeby”.

Podobne wpisy / similar posts:
Warunki odbioru robót budowlanych Bardzo ważnym etapem prac budowlanych jest odbiór prac na budowie. Odbiór jest obowiązkiem inwestora. Jego dokonanie stanowi potwierdzenie wykonania p...
Katastrofa budowlana… Co dalej? Zorganizowanie pomocy, zabezpieczenie miejsca katastrofy oraz zawiadomienie odpowiednich organów to główne obowiązki odpowiedzialnych za budynek, któr...
Pojęcie przebudowy w prawie budowlanym Prawo budowlane rozróżnia pojęcia remontu i przebudowy. O pierwszym wymienionym rodzaju robót – polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego – pisałe...
Współwłaściciele budynku odpowiadają za prawidłowe... Kiedy taras jest jednocześnie dachem budynku spełnia dwie funkcje: podstawową – stropodachu i wtórną – tarasu. Nawet, gdy przynależy do konkretnego lo...