201806.26
Off
0

Elementy decyzji o pozwoleniu na budowę

Decyzja o pozwoleniu na budowę powinna być wydana przed rozpoczęciem robót budowlanych. Taka decyzja administracyjna zezwala właśnie na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Artykuł 36 prawa budowlanego wskazuje jakie elementy powinny znaleźć się w pozwoleniu na budowę.

Elementy nie zawsze są takie same

W pierwszej kolejności, za art. 36 ust. 1 należy wskazać, że w decyzji o pozwoleniu na budowę organ administracji architektoniczno-budowlanej „w razie potrzeby określa” konkretne warunki i terminy. Nie zawsze zatem pozwolenia na budowę będą składać się z tych samych elementów.

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 3 lipca 2012 r. (sygn. akt II OSK 632/11), przepis art. 36 p.b. wymienia elementy, jakie powinna zawierać decyzja o pozwoleniu na budowę, a których zamieszczenie może się okazać konieczne w danej sprawie, ze względu na rodzaj inwestycji.

„Nie można jednak uznać, aby określony w nim katalog był zamknięty i wyznaczał jedyne elementy takiej decyzji, bowiem tych należy poszukiwać również w innych przepisach p.b., a sam art. 36 p.b. uzależnia wprost zamieszczenie w decyzji o pozwoleniu na budowę określonych postanowień od zaistniałej w konkretnej sprawie potrzeby.” (II OSK 632/11)

Wspomniany przepis wskazuje, że w razie potrzeby, w decyzji o pozwoleniu na budowę organ:

  • określa szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych,
  • określa czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych,
  • określa terminy rozbiórki:
  • istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania,
  • tymczasowych obiektów budowlanych,
  • określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie,
  • zamieszcza informację o obowiązkach i warunkach, wynikających z art. 54 lub art. 55.

„Są to elementy decyzji, których potrzeba może być ustalona dopiero w razie pozytywnego stanowiska co do wniosku o pozwolenie na budowę.” (II OSK 377/18)

Decyzja o pozwoleniu na budowę tymczasowego obiektu budowlanego

Ważne orzeczenie w kwestii pozwoleń na budowę tymczasowego obiektu budowlanego wydał Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie 28 czerwca 2016 r. (sygn. akt II OSK 2640/14). Sąd ten orzekł, że brak określenia w pozwoleniu na budowę czasu użytkowania i terminu rozbiórki tymczasowego obiektu budowlanego (bądź jednego z tych elementów) jest rażącym naruszeniem art. 36 ust. 1 pkt 1 lub też art. 36 ust. 1 pkt 3b p.b.

„Tymczasowy charakter obiektu budowlanego uniemożliwia uwzględnienie wniosku o przedłużenie określonego w decyzji o pozwoleniu na budowę czasu użytkowania takiego obiektu – na czas nieoznaczony” (II OSK 2640/16)

Podsumowanie

Pamiętajmy zatem, że decyzje o pozwolenie na budowę mogą się różnić, gdyż ich treść i elementy mogą być umieszczane w decyzji „w razie potrzeby”.

Podobne wpisy / similar posts:
Obszar oddziaływania obiektu w budownictwie Oddziaływanie planowanej inwestycji nie ogranicza się jedynie do działki, na której będzie ona prowadzona. Niejednokrotnie inwestycja oddziałuje także...
Pojęcie remontu: w prawie budowlanym i judykaturze... Chcąc wyjaśnić, czym w świetle prawa jest remont, ciekawiej będzie rozpocząć od wyliczenia, czym remont nie jest. Tak więc, za remont nie może być uzn...
Uwaga! Przepis prawa budowlanego niezgodny z Konst... Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z ustawą zasadniczą art. 16 pkt 3 ustawy Prawo budowlane. Wyrok w sprawie o sygn. akt K 39/15 zapadł 7 luteg...
Warunki odbioru robót budowlanych Bardzo ważnym etapem prac budowlanych jest odbiór prac na budowie. Odbiór jest obowiązkiem inwestora. Jego dokonanie stanowi potwierdzenie wykonania p...