201601.22
Off
0

Inspektor nadzoru inwestorskiego w praktyce

Funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego została wprowadzona do polskiego systemu prawa Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej „Ustawa”). W tym artykule wskazuję m.in. kto może sprawować funkcję inspektora, jakie prawa mu przysługują oraz jakie ciążą na nim obowiązki.

Inspektor prawnie umocowany

Wykonywanie nadzoru inwestorskiego stanowi samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Oznacza to, że działalność taka jest związana m.in. z obowiązkiem profesjonalnej oceny zjawisk technicznych i rozwiązywaniem zagadnień architektonicznych czy technicznych. Stwierdzenie takie zostało zawarte także w wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z 26 września 2013 r. (I C 466/12), w którym wskazano, że funkcja inspektora nadzoru jest samodzielną funkcją techniczną z budownictwa.

Należy zwrócić uwagę, że inspektor nadzoru inwestorskiego jest jednym z ustawowych uczestników procesu budowlanego (obok inwestora, projektanta oraz kierownika budowy/robót).

Jak ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego?

Podstawowym sposobem na ustanowienie inspektora jest powołanie go przez inwestora. Jest to uprawnienie, z którego inwestor może, ale nie musi skorzystać. Jednakże właściwy organ, wydając decyzję o pozwoleniu na budowę, może zobowiązać inwestora do powołania inspektora nadzoru inwestorskiego. Sytuacja taka może mieć miejsce tylko w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania bądź przewidywanym wpływem na środowisko.

Należy wiedzieć, że inspektor nadzoru inwestorskiego nie może być jednocześnie kierownikiem budowy.

Zadania i odpowiedzialność inspektora na budowie

Inspektor bada zgodność procesu budowy z zatwierdzonym projektem (KIO/KD 57/12). Nie może on wyłączyć swojej odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek zaniechania przez niego jego ustawowych obowiązków. Jedynym sposobem, aby zrzeczenie się odpowiedzialności inspektora było skuteczne, jest rezygnacja z pełnionej funkcji. Z ciekawostek wskazuję, że w prawie nie ma funkcji zastępcy inspektora nadzoru inwestorskiego (KIO 2079/11).

Zakres powinności inspektora nie został przez ustawodawcę jasno sprecyzowany i nie stanowi katalogu zamkniętego. Ustawa jednak wskazuje, że do podstawowych obowiązków inspektora należą: reprezentowanie inwestora na budowie poprzez kontrolowanie zgodności realizacji budowy z projektem, sprawdzanie jakości wykonywanych robót, sprawdzanie i odbiór robót, które ulegają zakryciu, czy też potwierdzanie wykonanych już robót lub napraw i kontrolowanie rozliczeń.

Uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego może wydawać polecenia – czy to kierownikowi robót czy też kierownikowi budowy. Polecenia te mogą dotyczyć usunięcia nieprawidłowości, wykonania prób lub badań. Ponadto inspektor może żądać przedstawienia ekspertyz w zakresie prowadzonych robót i dokumentów, które potwierdzą, że wykonawca wykorzystał przy realizacji projektu właściwe materiały.

Oprócz powyżej wymienionych – i tak szerokich uprawnień – inspektor może domagać się dokonania poprawek już wykonanych robót lub wstrzymania tych prowadzonych jeśli np. uznałby, że prowadzone prace istotnie odbiegają od projektu.

Inspektor chroni interesy inwestora

Instytucja inspektora nadzoru inwestorskiego ma chronić interesy inwestora. Dla wykonawcy jest to z pewnością pewna niedogodność, tym bardziej biorąc pod uwagę zakres uprawnień inspektora. Ponadto na ustanowienie bądź nieustanowienie inspektora wykonawca nie ma praktycznie żadnego wpływu.

Podobne wpisy / similar posts:
Czy modernizacja i remont oznaczają to samo? W powszechnym języku wydaje się, że pojęcie „modernizacji” oraz „remontu” można stosować zamiennie. W prawie jednak, należy bardzo ostrożnie podchodzi...
Nakaz rozbiórki lub powrót do stanu poprzedniego Organ nadzoru budowlanego może nakazać rozbiórkę obiektu budowlanego, wybudowanego niezgodnie z prawem. Jeżeli jednak, organ nie wyda decyzji o rozbió...
Uwaga! Przepis prawa budowlanego niezgodny z Konst... Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z ustawą zasadniczą art. 16 pkt 3 ustawy Prawo budowlane. Wyrok w sprawie o sygn. akt K 39/15 zapadł 7 luteg...
Uwaga Nestorzy: dyspozycja wkładem na wypadek śmie... Instytucja „dyspozycji wkładem na wypadek śmierci” zapisana jest w Prawie bankowym. Jednak wiele osób zapomina o takiej możliwości zadysponowania swoi...