201601.22
0
0

Inspektor nadzoru inwestorskiego w praktyce

Funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego została wprowadzona do polskiego systemu prawa Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej „Ustawa”). W tym artykule wskazuję m.in. kto może sprawować funkcję inspektora, jakie prawa mu przysługują oraz jakie ciążą na nim obowiązki.

Inspektor prawnie umocowany

Wykonywanie nadzoru inwestorskiego stanowi samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Oznacza to, że działalność taka jest związana m.in. z obowiązkiem profesjonalnej oceny zjawisk technicznych i rozwiązywaniem zagadnień architektonicznych czy technicznych. Stwierdzenie takie zostało zawarte także w wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z 26 września 2013 r. (I C 466/12), w którym wskazano, że funkcja inspektora nadzoru jest samodzielną funkcją techniczną z budownictwa.

Należy zwrócić uwagę, że inspektor nadzoru inwestorskiego jest jednym z ustawowych uczestników procesu budowlanego (obok inwestora, projektanta oraz kierownika budowy/robót).

Jak ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego?

Podstawowym sposobem na ustanowienie inspektora jest powołanie go przez inwestora. Jest to uprawnienie, z którego inwestor może, ale nie musi skorzystać. Jednakże właściwy organ, wydając decyzję o pozwoleniu na budowę, może zobowiązać inwestora do powołania inspektora nadzoru inwestorskiego. Sytuacja taka może mieć miejsce tylko w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania bądź przewidywanym wpływem na środowisko.

Należy wiedzieć, że inspektor nadzoru inwestorskiego nie może być jednocześnie kierownikiem budowy.

Zadania i odpowiedzialność inspektora na budowie

Inspektor bada zgodność procesu budowy z zatwierdzonym projektem (KIO/KD 57/12). Nie może on wyłączyć swojej odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek zaniechania przez niego jego ustawowych obowiązków. Jedynym sposobem, aby zrzeczenie się odpowiedzialności inspektora było skuteczne, jest rezygnacja z pełnionej funkcji. Z ciekawostek wskazuję, że w prawie nie ma funkcji zastępcy inspektora nadzoru inwestorskiego (KIO 2079/11).

Zakres powinności inspektora nie został przez ustawodawcę jasno sprecyzowany i nie stanowi katalogu zamkniętego. Ustawa jednak wskazuje, że do podstawowych obowiązków inspektora należą: reprezentowanie inwestora na budowie poprzez kontrolowanie zgodności realizacji budowy z projektem, sprawdzanie jakości wykonywanych robót, sprawdzanie i odbiór robót, które ulegają zakryciu, czy też potwierdzanie wykonanych już robót lub napraw i kontrolowanie rozliczeń.

Uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego może wydawać polecenia – czy to kierownikowi robót czy też kierownikowi budowy. Polecenia te mogą dotyczyć usunięcia nieprawidłowości, wykonania prób lub badań. Ponadto inspektor może żądać przedstawienia ekspertyz w zakresie prowadzonych robót i dokumentów, które potwierdzą, że wykonawca wykorzystał przy realizacji projektu właściwe materiały.

Oprócz powyżej wymienionych – i tak szerokich uprawnień – inspektor może domagać się dokonania poprawek już wykonanych robót lub wstrzymania tych prowadzonych jeśli np. uznałby, że prowadzone prace istotnie odbiegają od projektu.

Inspektor chroni interesy inwestora

Instytucja inspektora nadzoru inwestorskiego ma chronić interesy inwestora. Dla wykonawcy jest to z pewnością pewna niedogodność, tym bardziej biorąc pod uwagę zakres uprawnień inspektora. Ponadto na ustanowienie bądź nieustanowienie inspektora wykonawca nie ma praktycznie żadnego wpływu.

Podobne wpisy / similar posts:
Cechy charakterystyczne obiektu liniowego Jedną z podstawowych definicji w prawie budowlanym jest pojęcie obiektu budowlanego. Część pozostałych definicji w ustawie zawiera w sobie odesłanie d...
Użytkowanie nowego budynku bez pozwolenia może sko... Na inwestora może zostać nałożony obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie powstającego obiektu budowlanego. W takiej sytuacji inwestor musi zawi...
Jak inwestor może uniknąć odpowiedzialności za zap... Zgodnie z art. 647(1) § 5 kodeksu cywilnego „zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę ...
Współwłaściciele budynku odpowiadają za prawidłowe... Kiedy taras jest jednocześnie dachem budynku spełnia dwie funkcje: podstawową – stropodachu i wtórną – tarasu. Nawet, gdy przynależy do konkretnego lo...

Zostaw komentarz

Twój email nie będzie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone. *