201808.22
Off
0

Inwestor w procesie budowlanym

W rozumieniu ustawy prawo budowlane uczestnikami procesu budowlanego są inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant oraz kierownik budowy lub kierownik robót (art. 17 p.b.). Jednak w całej ustawie nie znajdziemy definicji pojęcia „inwestor”, o którym wspomina art. 17 p.b. Jak zatem należy rozumieć to wyrażenie? Kogo należy traktować jako inwestora w prawie budowlanym?

Kluczowe jest orzecznictwo

Skoro – jak zostało to wskazane – prawo budowlane nie wyjaśnia wyrażenia „inwestor”, obowiązek ten przejęły sądy. W wydawanych orzeczeniach to one podejmują się próby wskazania, kogo należy uważać za inwestora.

Dobrym przykładem jest tutaj wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 14 maja 2018 r. (sygn. akt II OSK 2943/17). Jak wskazał Sąd, przyjmuje się, że inwestorem jest sprawca samowoli budowlanej, czyli podmiot, który we własnym imieniu i na własną rzecz prowadzi roboty budowlane.

Natomiast w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 8 listopada 2017 r. (sygn. akt II OSK 2870/16) Sąd podkreślił, że „nie powinno nasuwać większych wątpliwości – literalnie, a także wg słownika języka polskiego [inwestor – przyp. M. Szołajski] to osoba fizyczna lub prawna dokonująca inwestycji (czyli nakładów gospodarczych, których celem jest stworzenie nowych lub powiększenie istniejących obiektów majątku trwałego).” (II OSK 2870/16)

Podsumowanie

Definicji inwestora nie znajdziemy w prawie budowlanym, jednak jest ona stosunkowo dobrze rozwinięta i jednolita w orzecznictwie. Przytoczone orzeczenia potwierdzają ten stan rzeczy.

Podobne wpisy / similar posts:
Nakaz rozbiórki lub powrót do stanu poprzedniego Organ nadzoru budowlanego może nakazać rozbiórkę obiektu budowlanego, wybudowanego niezgodnie z prawem. Jeżeli jednak, organ nie wyda decyzji o rozbió...
Pojęcie remontu: w prawie budowlanym i judykaturze... Chcąc wyjaśnić, czym w świetle prawa jest remont, ciekawiej będzie rozpocząć od wyliczenia, czym remont nie jest. Tak więc, za remont nie może być uzn...
Istotne i nieistotne odstąpienie od projektu budow... Elementem koniecznym każdej budowy jest uzyskanie, jeszcze przed jej faktycznym rozpoczęciem, pozwolenia na budowę (o pozwoleniu więcej dowiesz się tu...
Zgłoszenie budowy a obowiązek uzyskania pozwoleń... Rozpoczynając budowę należy uzyskać pozwolenie. Natomiast w przypadku budowy czy remontu wymienionego w art. 30 ust. 1 prawa budowlanego, wystarczy zg...