201905.14
Off
0

Jakie cechy ma remont według prawa budowlanego?

Uznanie określonych czynności za remont musi być oparte na podstawach wskazanych przez ustawodawcę. Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku wydanym 2 kwietnia 2019 r. (w sprawie o sygn. akt II SA/Ol 127/19).

Zgodnie z art. art. 3 pkt 8 prawa budowlanego, ilekroć w ustawie jest mowa o remoncie, należy przez to pojęcie rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

W wydanym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że remont nie może stanowić ani przebudowy, ani rozbudowy, nadbudowy czy zmiany przeznaczenia obiektu. Wymienione pojęcia zostały zdefiniowane przez ustawodawcę oddzielnie, jak chociażby przebudowa uregulowana w art. 3 pkt 7a p.b.

Jak podkreślił Sąd, ustawodawca zezwolił, aby w trakcie wykonywania remontu stosować inne wyroby budowlane niż użyte pierwotnie w trakcie budowy.

Pamiętajmy zatem, że remont ma polegać przede wszystkim na odtworzeniu stanu pierwotnego budynku!

Zachęcam także do zapoznania się z moim wcześniejszym artykułem nt. remontu i modernizacji, w którym przytoczyłem ciekawe orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Artykuł przeczytasz tutaj.