201812.18
Off
0

Kiedy budynek grozi zawaleniem…

W razie stwierdzenia potrzeby opróżnienia w całości lub w części budynku przeznaczonego na pobyt ludzi, bezpośrednio grożącego zawaleniem, organ nadzoru budowlanego jest obowiązany podjąć odpowiednie kroki.

Zgodnie z art. 68 p.b. organ nadzoru budowlanego jest zobowiązany:

  • nakazać, w drodze decyzji, na podstawie protokołu oględzin, właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego opróżnienie bądź wyłączenie w określonym terminie całości lub części budynku z użytkowania,
  • przesłać decyzję, o której mowa wyżej, obowiązanemu do zapewnienia lokali zamiennych na podstawie odrębnych przepisów,
  • zarządzić:
  • umieszczenie na budynku zawiadomienia o stanie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz o zakazie jego użytkowania,
  • wykonanie doraźnych zabezpieczeń i usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, z określeniem, technicznie uzasadnionych, terminów ich wykonania.

Ważne orzeczenie w kontekście powyższych obowiązków organu nadzoru budowlanego wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 21 listopada 2018 r. (w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 648/18).

Sąd wyraźnie wskazał, że możliwość wydania decyzji na podstawie art. 68 p.b. uzależniona jest od spełnienia tylko jednej przesłanki tj. bezpośredniej groźby zawalenia.

„Kwestia stanu technicznego budynku wymaga dokładnego ustalenia pod kątem przesłanki z art. 68 p.b., bowiem nie zawsze zły stan techniczny budynku grozi jego zawaleniem.” (VII SA/Wa 648/18)

Podsumowanie

Warto podkreślić, że do zastosowania art. 68 p.b. konieczne jest spełnienie tylko jednej przesłanki, a zły stan techniczny nie jest tożsamy ze stanem bezpośrednio grożącym zawaleniem.

Nie wolno zapominać także, że art. 68 p.b. kreuje po stronie organu obowiązek a nie uprawnienie.

Podobne wpisy / similar posts:
Błędny projekt budowlany zamienny a nakaz rozbiórk... Organ nadzoru budowlanego jest uprawniony do wydania postawienia o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych, chociażby w przypadku, kiedy są one prow...
Odwrócone obciążenie podatkiem VAT od robót budowl... Będą zmiany w rozliczeniach podatku VAT od robót budowlanych (w tym także np. instalacji elektrycznych). Jest to element polityki uszczelniania wpływó...
O czym musisz pamiętać rozpoczynając budowę… Rozpoczęcie budowy – zarówno dla inwestora, jak i dla wykonawcy – jest momentem trudnym i stresującym. Warto zadbać o to, aby już na początku procesu ...
Współwłaściciele budynku odpowiadają za prawidłowe... Kiedy taras jest jednocześnie dachem budynku spełnia dwie funkcje: podstawową – stropodachu i wtórną – tarasu. Nawet, gdy przynależy do konkretnego lo...