201812.18
Off
0

Kiedy budynek grozi zawaleniem…

W razie stwierdzenia potrzeby opróżnienia w całości lub w części budynku przeznaczonego na pobyt ludzi, bezpośrednio grożącego zawaleniem, organ nadzoru budowlanego jest obowiązany podjąć odpowiednie kroki.

Zgodnie z art. 68 p.b. organ nadzoru budowlanego jest zobowiązany:

  • nakazać, w drodze decyzji, na podstawie protokołu oględzin, właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego opróżnienie bądź wyłączenie w określonym terminie całości lub części budynku z użytkowania,
  • przesłać decyzję, o której mowa wyżej, obowiązanemu do zapewnienia lokali zamiennych na podstawie odrębnych przepisów,
  • zarządzić:
  • umieszczenie na budynku zawiadomienia o stanie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz o zakazie jego użytkowania,
  • wykonanie doraźnych zabezpieczeń i usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, z określeniem, technicznie uzasadnionych, terminów ich wykonania.

Ważne orzeczenie w kontekście powyższych obowiązków organu nadzoru budowlanego wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 21 listopada 2018 r. (w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 648/18).

Sąd wyraźnie wskazał, że możliwość wydania decyzji na podstawie art. 68 p.b. uzależniona jest od spełnienia tylko jednej przesłanki tj. bezpośredniej groźby zawalenia.

„Kwestia stanu technicznego budynku wymaga dokładnego ustalenia pod kątem przesłanki z art. 68 p.b., bowiem nie zawsze zły stan techniczny budynku grozi jego zawaleniem.” (VII SA/Wa 648/18)

Podsumowanie

Warto podkreślić, że do zastosowania art. 68 p.b. konieczne jest spełnienie tylko jednej przesłanki, a zły stan techniczny nie jest tożsamy ze stanem bezpośrednio grożącym zawaleniem.

Nie wolno zapominać także, że art. 68 p.b. kreuje po stronie organu obowiązek a nie uprawnienie.