201602.09
Off
0

Kiedy można odstąpić od umowy o roboty budowlane?

Zgodnie z art. 656 kodeksu cywilnego w zakresie uprawnień inwestora do odstąpienia od umowy przed zakończeniem prac budowlanych, stosuje się przepis o umowie o dzieło.

W art. 635 – 636 kc określono następujące zasady dotyczące odstąpienia od umowy o dzieło:

  • zamawiający może odstąpić od umowy o dzieło bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym;
  • jeżeli przyjmujący zamówienie wykonuje dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może go wezwać do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić.

Odstąpienie od umowy bez dodatkowego terminu

Sąd Najwyższy w wyroku z 14 listopada 2008 r. sygn. akt V CSK 182/08, rozpatrywał prawo odstąpienia od umowy o dzieło i wskazał jednoznacznie, że „w razie umownego prawa odstąpienia strony mogą odmiennie określić skutki odstąpienia od umowy”.

Ten wyrok potwierdza, że strony umowy o roboty budowlane mogą umownie określić warunki odstąpienia samodzielnie, a w szczególności wskazać okoliczności uprawniające do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu.

Strony mogą również określić skutki takiego odstąpienia, a zwłaszcza warunki wzajemnych rozliczeń po odstąpieniu od umowy.

Zapis o odstąpieniu zawrzyj w umowie

Warto, aby inwestor i wykonawca zawarli w umowie o roboty budowlane stosowne postanowienia, w których wskażą okoliczności uprawniające do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu oraz skutki takiego odstąpienia. Taki zapis ułatwi stronom faktyczne odstąpienie od umowy. Ważne jest jednak, aby był on skonstruowany w odniesieniu do konkretnych potrzeb stron umowy oraz stanu faktycznego.

Nasza Kancelaria, czerpiąc z doświadczeń w doradztwie w zakresie prawa budowlanego, opracowuje i przygotowuje umowy o roboty budowlane zawierające odpowiednie postanowienia o odstąpieniu od umowy. Skontaktuj się z nami i bądź bezpieczny!

Podobne wpisy / similar posts:
Jak rozumieć odpowiednie usytuowanie obiektu na dz... Zgodnie z art. 5 ust. 1 prawa budowlanego, projektując i budując obiekt budowlany należy spełnić wiele przesłanek. Wśród nich znajduje się obowiązek z...
Rola projektanta w procesie budowlanym Projektant sprawuje samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Posiada uprawnienia, by w trakcie realizacji robót budowlanych oceniać zjawiska tec...
Kontrola obiektu może odbyć się bez udziału właści... Nowe uprawnienia, pozwalające m.in. na kontrolowanie obiektów budowlanych bez udziału inwestora czy właściciela obiektu, uzyskały organy nadzoru budow...
Zdefiniowane pojęcia z prawa budowlanego pozwolą n... Legalną definicję pojęć budowlanych, które mają już znaczenie nieformalne wprowadziło znowelizowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietn...