201602.09
Off
0

Kiedy można odstąpić od umowy o roboty budowlane?

Zgodnie z art. 656 kodeksu cywilnego w zakresie uprawnień inwestora do odstąpienia od umowy przed zakończeniem prac budowlanych, stosuje się przepis o umowie o dzieło.

W art. 635 – 636 kc określono następujące zasady dotyczące odstąpienia od umowy o dzieło:

  • zamawiający może odstąpić od umowy o dzieło bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym;
  • jeżeli przyjmujący zamówienie wykonuje dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może go wezwać do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić.

Odstąpienie od umowy bez dodatkowego terminu

Sąd Najwyższy w wyroku z 14 listopada 2008 r. sygn. akt V CSK 182/08, rozpatrywał prawo odstąpienia od umowy o dzieło i wskazał jednoznacznie, że „w razie umownego prawa odstąpienia strony mogą odmiennie określić skutki odstąpienia od umowy”.

Ten wyrok potwierdza, że strony umowy o roboty budowlane mogą umownie określić warunki odstąpienia samodzielnie, a w szczególności wskazać okoliczności uprawniające do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu.

Strony mogą również określić skutki takiego odstąpienia, a zwłaszcza warunki wzajemnych rozliczeń po odstąpieniu od umowy.

Zapis o odstąpieniu zawrzyj w umowie

Warto, aby inwestor i wykonawca zawarli w umowie o roboty budowlane stosowne postanowienia, w których wskażą okoliczności uprawniające do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu oraz skutki takiego odstąpienia. Taki zapis ułatwi stronom faktyczne odstąpienie od umowy. Ważne jest jednak, aby był on skonstruowany w odniesieniu do konkretnych potrzeb stron umowy oraz stanu faktycznego.

Nasza Kancelaria, czerpiąc z doświadczeń w doradztwie w zakresie prawa budowlanego, opracowuje i przygotowuje umowy o roboty budowlane zawierające odpowiednie postanowienia o odstąpieniu od umowy. Skontaktuj się z nami i bądź bezpieczny!

Podobne wpisy / similar posts:
Czy jest możliwe odstępstwo od przepisów budowlany... Do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane, ich usytuowanie, a także warunki techn...
Uwaga! Przepis prawa budowlanego niezgodny z Konst... Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z ustawą zasadniczą art. 16 pkt 3 ustawy Prawo budowlane. Wyrok w sprawie o sygn. akt K 39/15 zapadł 7 luteg...
Dziennik budowy w procesie budowlanym Prowadzenie dziennika budowy jest obligatoryjnym elementem każdych robót budowlanych. Wyjątek stanowią przypadki, w których nie jest wymagane pozwolen...
Czy modernizacja i remont oznaczają to samo? W powszechnym języku wydaje się, że pojęcie „modernizacji” oraz „remontu” można stosować zamiennie. W prawie jednak, należy bardzo ostrożnie podchodzi...