201901.16
Off
1

Kiedy organ odstąpi od egzekwowania nałożonych obowiązków?

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza m.in.:

  • zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego,
  • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
  • kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii.

Jak stanowi art. 35 ust. 3 p.b., w razie stwierdzenia naruszeń, w zakresie określonym w ust. 1 (przytoczonym w akapicie pierwszym), organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości. Określa także termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

W mojej ocenie, przytaczając powyższy obowiązek organu administracji, warto zwrócić uwagę na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 21 listopada 2018 r. (wydany w sprawie o sygn. akt IV SA/Po 820/18).

W orzeczeniu tym Sąd uznał, że omyłkowe nałożenie przez organ  obowiązków w trybie art. 35 ust. 3 p.b. nie pozbawia go prawa do odstąpienia od ich egzekwowania. W sytuacji, gdy inwestor – stosowną ekspertyzą czy pismami wyjaśniającymi – wykaże   wadliwość zajętego wcześniej przez organ stanowiska, organ ten ma możliwość odstąpienia od nakazu usunięcia wskazanych wcześniej nieprawidłowości.

Ponadto w ocenie Sądu: „Również jeśli strona dokonała czynności po upływie wyznaczonego dla niej terminu, bez uprzedniego złożenia wniosku o jego przedłużenie, czynność ta powinna być przez organ uznana za ważną, jeżeli przemawiają za tym istotne powody, zwłaszcza interes prawdy obiektywnej, gdyż to organ jest pełnym dysponentem ustalonego terminu.”

Podsumowanie

Na potwierdzenie zasadności tezy przyjętej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu warto przywołać podobne stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w wyroku z 28 kwietnia 2005 r., w sprawie o sygn. akt OSK 1250/04.