201809.04
Off
0

Konieczność doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem

W trakcie korzystania z obiektu budowlanego może się okazać, że przestał on spełniać wymagane prawem normy. W przypadku wystąpienia takich sytuacji, organy nadzoru budowlanego podejmują działania przewidziane w prawie budowlanym.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 p.b. organ nadzoru budowlanego nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku, jeżeli stwierdzi, że obiekt budowlany:

  • może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska albo
  • jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, albo
  • jest w nieodpowiednim stanie technicznym, albo
  • powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia.

Z powyższego przepisu warto wskazać kilka ważnych informacji. Po pierwsze w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w ust. 1 organ ma obowiązek wydania decyzji. Kwestia ta nie została zatem pozostawiona uznaniu organu, lecz został on ustawowo zobowiązany do wydania stosownej decyzji.

Ponadto, przepis ten zawiera katalog zamknięty sytuacji, które obligują organ do podjęcia decyzji. Nie znajdujemy w przepisie wyrażeń takich jak „w szczególności” czy „na przykład”.

W kwestii interpretacji art. 66 p.b. wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 26 lipca 2018 r. (sygn. akt II SA/Bk 109/18).

W pierwszej kolejności Sąd zauważył, że decyzje wydawane na podstawie art. 66 p.b. mają charakter związany, a zatem w przypadku wystąpienia choćby jednej z przesłanek określonych w art. 66 ust. 1 pkt 1-4 p.b., organ nadzoru budowlanego jest obowiązany do wydania decyzji nakazującej usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

„Wydanie decyzji musi jednak poprzedzać postępowanie, które odpowiada wymogom przewidzianym w art. 7 k.p.a. i art. 77 § 1 k.p.a. – statuującym naczelne zasady postępowania administracyjnego tj. zasadę prawdy obiektywnej, słusznego interesu obywatela oraz oficjalności postępowania dowodowego.” (II SA/Bk 109/18)

Ponadto, zdaniem Sądu, fakt zaistnienia przesłanek obligujących organ nadzoru budowlanego do wydania decyzji na podstawie art. 66 ust. 1 p.b. musi wynikać z ustaleń poczynionych w przeprowadzonym postępowaniu. Następnie zaś znaleźć odpowiednie odzwierciedlenie w uzasadnieniu decyzji nakazującej doprowadzenie obiektu budowlanego do odpowiedniego stanu!

Podobne wpisy / similar posts:
Uwaga! Przepis prawa budowlanego niezgodny z Konst... Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z ustawą zasadniczą art. 16 pkt 3 ustawy Prawo budowlane. Wyrok w sprawie o sygn. akt K 39/15 zapadł 7 luteg...
Inwestycja a dostęp do drogi publicznej Jednym z wymogów, który musi spełnić inwestor przed rozpoczęciem inwestycji budowlanej jest zapewnienie dostępu do drogi publicznej (art. 5 ust. 1 pkt...
Odpowiedzialność odszkodowawcza właściciela budynk... Właściciel budynku nie odpowiada na podstawie art. 415 i 416 KC za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej na skutek zdarzenia w lokalu położonym w budynku....
Co jest przedmiotem pozwolenia na budowę? Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego, które chce zrealizować inwestor. Może więc dotyczyć więcej niż jednego obiektu. Jednak po...