201809.04
Off
0

Konieczność doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem

W trakcie korzystania z obiektu budowlanego może się okazać, że przestał on spełniać wymagane prawem normy. W przypadku wystąpienia takich sytuacji, organy nadzoru budowlanego podejmują działania przewidziane w prawie budowlanym.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 p.b. organ nadzoru budowlanego nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku, jeżeli stwierdzi, że obiekt budowlany:

  • może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska albo
  • jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, albo
  • jest w nieodpowiednim stanie technicznym, albo
  • powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia.

Z powyższego przepisu warto wskazać kilka ważnych informacji. Po pierwsze w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w ust. 1 organ ma obowiązek wydania decyzji. Kwestia ta nie została zatem pozostawiona uznaniu organu, lecz został on ustawowo zobowiązany do wydania stosownej decyzji.

Ponadto, przepis ten zawiera katalog zamknięty sytuacji, które obligują organ do podjęcia decyzji. Nie znajdujemy w przepisie wyrażeń takich jak „w szczególności” czy „na przykład”.

W kwestii interpretacji art. 66 p.b. wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 26 lipca 2018 r. (sygn. akt II SA/Bk 109/18).

W pierwszej kolejności Sąd zauważył, że decyzje wydawane na podstawie art. 66 p.b. mają charakter związany, a zatem w przypadku wystąpienia choćby jednej z przesłanek określonych w art. 66 ust. 1 pkt 1-4 p.b., organ nadzoru budowlanego jest obowiązany do wydania decyzji nakazującej usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

„Wydanie decyzji musi jednak poprzedzać postępowanie, które odpowiada wymogom przewidzianym w art. 7 k.p.a. i art. 77 § 1 k.p.a. – statuującym naczelne zasady postępowania administracyjnego tj. zasadę prawdy obiektywnej, słusznego interesu obywatela oraz oficjalności postępowania dowodowego.” (II SA/Bk 109/18)

Ponadto, zdaniem Sądu, fakt zaistnienia przesłanek obligujących organ nadzoru budowlanego do wydania decyzji na podstawie art. 66 ust. 1 p.b. musi wynikać z ustaleń poczynionych w przeprowadzonym postępowaniu. Następnie zaś znaleźć odpowiednie odzwierciedlenie w uzasadnieniu decyzji nakazującej doprowadzenie obiektu budowlanego do odpowiedniego stanu!

Podobne wpisy / similar posts:
Co należy do zadań organów nadzoru budowlanego? Zadania organów nadzoru budowlanego zostały opisane w art. 84 p.b. Zgodnie z tym przepisem do obowiązków organów nadzoru należy: i) kontrola przestrze...
Jak inwestor może uniknąć odpowiedzialności za zap... Zgodnie z art. 647(1) § 5 kodeksu cywilnego „zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę ...
Przedawnienie orzekania w sprawach odpowiedzialnoś... Osoba, która wykonuje samodzielne funkcje techniczne w budownictwie podlega odpowiedzialności zawodowej. Tym samym, za swoje decyzje i działania odpow...
Dlaczego kaucja przy składaniu skargi na decyzję o... Wnosząc skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, skarżący może domagać się wstrzymania decyzji organu o pozwoleniu na budowę. Sąd ma jednak pra...