201804.18
Off
0

Który ze współwłaścicieli odpowiada za usunięcie nieprawidłowości?

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany utrzymywać i użytkować go zgodnie z zasadami – w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska. Musi również utrzymywać obiekt w należytym stanie technicznym i estetycznym.

O relacji art. 61 prawa budowlanego (opisanego częściowo wyżej) z art. 66 p.b., który dotyczy nieprawidłowości stwierdzonych w obiekcie budowlanym pisałem już w moim artykule tutaj.

Decyzja o usunięciu nieprawidłowości

W myśl art. 66 ust. 1 p.b. w przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowiska lub jest w nieodpowiednim stanie technicznym, organ nadzoru budowlanego, w drodze decyzji, nakazuje usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku.

Co ważne, w wydanej decyzji organ nadzoru budowlanego może zakazać użytkowania obiektu budowlanego lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Ważny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 27 lutego 2018 r. (sygn. akt II SA/Bk 798/17) rozważał kwestię sposobu stosowania art. 66 p.b. w przypadku współwłasności obiektu budowlanego w częściach ułamkowych.

Sąd stwierdził, że art. 66 p.b. nie wskazuje na kogo nałożony jest nakaz, lecz przepis ten konkretyzuje art. 61 p.b.

„W sytuacji, gdy obiekt budowlany stanowi współwłasność w częściach ułamkowych, to nakazy i zakazy sformułowane w decyzji, powinny być skierowane do wszystkich współwłaścicieli. Nie ma przy tym znaczenia, jaki jest faktyczny podział budynku do użytkowania (quo ad usum), a także czy wykonanie obowiązków leży w interesie innych współwłaścicieli i czy jest zgodne z ich wolą.” (II SA/Bk 798/17)

Nakaz i zakaz organu o podział kosztów robót

W przypadku współwłasności w częściach ułamkowych, natychmiast pojawia się pytanie o to, jak współwłaściciele mają dokonać podziału kosztów np. usunięcia nieprawidłowości, które nakazał organ.

W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, organ nadzoru budowlanego nie rozstrzyga o sposobach finansowania wykonania robót, ale o obowiązku usunięcia niewłaściwego stanu technicznego obiektu.

„Spory dotyczące rozliczenia kosztów poniesionych w związku z wykonaniem robót, mogą być rozstrzygane na drodze postępowania cywilnego.” (II SA/Bk 798/17)

Pamiętaj zatem, jeżeli jesteś współwłaścicielem choćby niewielkiej części obiektu budowlanego, to za ewentualnie nieprawidłowości również jesteś odpowiedzialny! Wszelkie pisma organ będzie kierował także do Ciebie!

Podobne wpisy / similar posts:
Użytkowanie nowego budynku bez pozwolenia może sko... Na inwestora może zostać nałożony obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie powstającego obiektu budowlanego. W takiej sytuacji inwestor musi zawi...
Planujesz roboty budowlane? Szukaj zabytków! Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie, który jest wpisany do rejestru zabytków lub wpisanym do rejestru zabytków obszarze, jest obwarowane dodat...
Jak inwestor może uniknąć odpowiedzialności za zap... Zgodnie z art. 647(1) § 5 kodeksu cywilnego „zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę ...
Czym jest zasada dobrego sąsiedztwa? Prowadzona inwestycja budowlana musi być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli w danej gminie planu nie ma, realizacja in...