201804.18
Off
0

Który ze współwłaścicieli odpowiada za usunięcie nieprawidłowości?

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany utrzymywać i użytkować go zgodnie z zasadami – w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska. Musi również utrzymywać obiekt w należytym stanie technicznym i estetycznym.

O relacji art. 61 prawa budowlanego (opisanego częściowo wyżej) z art. 66 p.b., który dotyczy nieprawidłowości stwierdzonych w obiekcie budowlanym pisałem już w moim artykule tutaj.

Decyzja o usunięciu nieprawidłowości

W myśl art. 66 ust. 1 p.b. w przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowiska lub jest w nieodpowiednim stanie technicznym, organ nadzoru budowlanego, w drodze decyzji, nakazuje usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku.

Co ważne, w wydanej decyzji organ nadzoru budowlanego może zakazać użytkowania obiektu budowlanego lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Ważny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 27 lutego 2018 r. (sygn. akt II SA/Bk 798/17) rozważał kwestię sposobu stosowania art. 66 p.b. w przypadku współwłasności obiektu budowlanego w częściach ułamkowych.

Sąd stwierdził, że art. 66 p.b. nie wskazuje na kogo nałożony jest nakaz, lecz przepis ten konkretyzuje art. 61 p.b.

„W sytuacji, gdy obiekt budowlany stanowi współwłasność w częściach ułamkowych, to nakazy i zakazy sformułowane w decyzji, powinny być skierowane do wszystkich współwłaścicieli. Nie ma przy tym znaczenia, jaki jest faktyczny podział budynku do użytkowania (quo ad usum), a także czy wykonanie obowiązków leży w interesie innych współwłaścicieli i czy jest zgodne z ich wolą.” (II SA/Bk 798/17)

Nakaz i zakaz organu o podział kosztów robót

W przypadku współwłasności w częściach ułamkowych, natychmiast pojawia się pytanie o to, jak współwłaściciele mają dokonać podziału kosztów np. usunięcia nieprawidłowości, które nakazał organ.

W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, organ nadzoru budowlanego nie rozstrzyga o sposobach finansowania wykonania robót, ale o obowiązku usunięcia niewłaściwego stanu technicznego obiektu.

„Spory dotyczące rozliczenia kosztów poniesionych w związku z wykonaniem robót, mogą być rozstrzygane na drodze postępowania cywilnego.” (II SA/Bk 798/17)

Pamiętaj zatem, jeżeli jesteś współwłaścicielem choćby niewielkiej części obiektu budowlanego, to za ewentualnie nieprawidłowości również jesteś odpowiedzialny! Wszelkie pisma organ będzie kierował także do Ciebie!

Podobne wpisy / similar posts:
Inspektor nadzoru inwestorskiego w praktyce Funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego została wprowadzona do polskiego systemu prawa Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej „Ustawa”...
Co musisz wiedzieć o urządzeniach budowlanych Urządzeniem budowlanym jest urządzenie techniczne w pewien sposób związane z obiektem budowlanym (art. 3 pkt 9 p.b.). Co decyduje o tym, że dany obiek...
Jak poprawnie ustalić zakres obszaru oddziaływania... Za obszar oddziaływania obiektu budowlanego uważa się wyznaczony na podstawie odrębnych przepisów teren, w stosunku do którego obiekt będzie wprowadza...
Jak inwestor może uniknąć odpowiedzialności za zap... Zgodnie z art. 647(1) § 5 kodeksu cywilnego „zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę ...