201802.14
Off
0

Czy modernizacja i remont oznaczają to samo?

W powszechnym języku wydaje się, że pojęcie „modernizacji” oraz „remontu” można stosować zamiennie. W prawie jednak, należy bardzo ostrożnie podchodzić do możliwości zamiennego stosowania wyrażeń, gdyż w praktyce mogą one oznaczać coś innego. Zamiana może prowadzić do poważnych nieporozumień. Tak właśnie wygląda sprawa dwóch pozornie podobnych pojęć – modernizacji i remontu.

Czy w prawie znajdziemy definicje?

Szukając odpowiedzi na pytanie o podobieństwo i znaczenie, należy sobie zadać pytanie – czy znajdziemy w ustawach bądź rozporządzeniach definicje pojęć modernizacja i remont.

O ile przez remont – zgodnie z art. 3 ust. 8 prawa budowlanego – należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, o tyle definicji modernizacji nie znajdziemy w obecnie obowiązujących przepisach.

KIO tłumaczy i wyjaśnia

Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrywała sprawę o sygn. akt KIO 1994/17. W sprawie tej Zamawiający zawarł w SIWZ wymóg, że Wykonawca musi wykazać wykonanie co najmniej 3 robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie, modernizacji obiektu. Wymóg ten dotyczył ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy – w tym okresie.

W wyroku z 10 października 2017 r., KIO podkreśliła, że Zamawiający może wedle własnych potrzeb oraz dbając o uzasadniony interes sprecyzować lub zdefiniować pewne elementy stawianych Wykonawcom wymagań. Dodała, że brzmienie i treść warunku nie zostało zakwestionowane przez żadnego z Wykonawców na etapie przed złożeniem ofert.

W ocenie Izby fakt, że Zamawiający zawarł w treści specyfikacji wyrażenie pochodzące z języka potocznego, nie może prowadzić do wniosku, że uczynił to bezcelowo.

„Pojęcie modernizacji w języku potocznym jest szersze niż pojęcie „remontu” zawarte w art. 3 pkt 8 p.b., ponieważ jego zakres jest dużo pojemniejszy i nie dotyczy wyłącznie sektora budowlanego.” (KIO 1994/17)

Podsumowanie

Po lekturze dzisiejszego artykułu należy zapamiętać, że o ile każdy remont można uznać za pewnego rodzaju modernizację, to nie każda modernizacja będzie remontem w rozumieniu prawa budowlanego.

Jak wskazała KIO w przywołanym orzeczeniu, określenie „modernizacja” pozostające poza wyraźnie zdefiniowaną siatką pojęciową aktów prawnych, często przechodzi do metajęzyka używanego w stosowaniu prawa. Rozumie się je jako szerokie określenie, które dotyczy każdego rodzaju przebudowy, rozbudowy, remontu lub wymiany elementów, skutkującej obiektywną poprawą stanu w stosunku do stanu poprzedniego.

Podobne wpisy / similar posts:
Obowiązek przedstawienia ekspertyzy organom admini... Właściciel lub zarządca obiektu zobowiązany jest udostępnić informacje i dokumenty na żądanie organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz n...
Konieczność doprowadzenia obiektu budowlanego do s... W trakcie korzystania z obiektu budowlanego może się okazać, że przestał on spełniać wymagane prawem normy. W przypadku wystąpienia takich sytuacji, o...
Jak inwestor może uniknąć odpowiedzialności za zap... Zgodnie z art. 647(1) § 5 kodeksu cywilnego „zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę ...
Zagrożenie bezpieczeństwa a prawo dokonania rozbió... Co do zasady, rozbiórka obiektów budowlanych wymaga uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Prawo budo...