201802.14
Off
0

Czy modernizacja i remont oznaczają to samo?

W powszechnym języku wydaje się, że pojęcie „modernizacji” oraz „remontu” można stosować zamiennie. W prawie jednak, należy bardzo ostrożnie podchodzić do możliwości zamiennego stosowania wyrażeń, gdyż w praktyce mogą one oznaczać coś innego. Zamiana może prowadzić do poważnych nieporozumień. Tak właśnie wygląda sprawa dwóch pozornie podobnych pojęć – modernizacji i remontu.

Czy w prawie znajdziemy definicje?

Szukając odpowiedzi na pytanie o podobieństwo i znaczenie, należy sobie zadać pytanie – czy znajdziemy w ustawach bądź rozporządzeniach definicje pojęć modernizacja i remont.

O ile przez remont – zgodnie z art. 3 ust. 8 prawa budowlanego – należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, o tyle definicji modernizacji nie znajdziemy w obecnie obowiązujących przepisach.

KIO tłumaczy i wyjaśnia

Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrywała sprawę o sygn. akt KIO 1994/17. W sprawie tej Zamawiający zawarł w SIWZ wymóg, że Wykonawca musi wykazać wykonanie co najmniej 3 robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie, modernizacji obiektu. Wymóg ten dotyczył ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy – w tym okresie.

W wyroku z 10 października 2017 r., KIO podkreśliła, że Zamawiający może wedle własnych potrzeb oraz dbając o uzasadniony interes sprecyzować lub zdefiniować pewne elementy stawianych Wykonawcom wymagań. Dodała, że brzmienie i treść warunku nie zostało zakwestionowane przez żadnego z Wykonawców na etapie przed złożeniem ofert.

W ocenie Izby fakt, że Zamawiający zawarł w treści specyfikacji wyrażenie pochodzące z języka potocznego, nie może prowadzić do wniosku, że uczynił to bezcelowo.

„Pojęcie modernizacji w języku potocznym jest szersze niż pojęcie „remontu” zawarte w art. 3 pkt 8 p.b., ponieważ jego zakres jest dużo pojemniejszy i nie dotyczy wyłącznie sektora budowlanego.” (KIO 1994/17)

Podsumowanie

Po lekturze dzisiejszego artykułu należy zapamiętać, że o ile każdy remont można uznać za pewnego rodzaju modernizację, to nie każda modernizacja będzie remontem w rozumieniu prawa budowlanego.

Jak wskazała KIO w przywołanym orzeczeniu, określenie „modernizacja” pozostające poza wyraźnie zdefiniowaną siatką pojęciową aktów prawnych, często przechodzi do metajęzyka używanego w stosowaniu prawa. Rozumie się je jako szerokie określenie, które dotyczy każdego rodzaju przebudowy, rozbudowy, remontu lub wymiany elementów, skutkującej obiektywną poprawą stanu w stosunku do stanu poprzedniego.

Podobne wpisy / similar posts:
Na czym polega kontrola przestrzegania przepisów p... Organy nadzoru budowlanego mają prawo kontrolowania przestrzegania oraz stosowania przepisów prawa budowlanego (art. 84 ust. 1 p.b. oraz art. 84a p.b....
Planujesz roboty budowlane? Szukaj zabytków! Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie, który jest wpisany do rejestru zabytków lub wpisanym do rejestru zabytków obszarze, jest obwarowane dodat...
Pamiętaj! Pozwolenie na budowę nie jest beztermino... Także pozwolenie na budowę ma „datę ważności”. Co to oznacza dla prowadzącego budowę? O tym, czym jest pozwolenie na budowę, czym różni się od zgło...
Dokumentacja obiektu budowlanego: książka obiektu ... O obowiązkach zarządcy obiektu budowlanego – utrzymaniu budynku i jego okresowych kontrolach już pisałem. W tym artykule przedstawiam czym jest książk...