201705.24
Off
0

Co musisz wiedzieć o urządzeniach budowlanych

Urządzeniem budowlanym jest urządzenie techniczne w pewien sposób związane z obiektem budowlanym (art. 3 pkt 9 p.b.). Co decyduje o tym, że dany obiekt zostaje uznany za urządzenie budowlane? Kiedy ten sam obiekt będzie urządzeniem budowlanym a kiedy nie? Jaki ma być związek pomiędzy urządzeniem budowlanym a obiektem budowlanym? Odpowiedzi, m.in. na te pytania przedstawię w dzisiejszym artykule.

Urządzenie budowlane to urządzenie techniczne

Urządzenia budowlane to tylko jeden z typów obiektów, których klasyfikację przedstawia prawo budowlane. To także budynki, obiekty budowlane czy budowle, ale także teren budowy, tymczasowe obiekty budowlane (więcej przeczytasz o nich tutaj.

Definicję urządzenia budowlanego zawiera prawo budowlane wskazując, że jest to urządzenie techniczne, które jest w pewien sposób związane z obiektem budowlanym (w art. 3 pkt 9). Urządzenie ma zapewniać możliwość użytkowania obiektu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Definicja wskazuje, że za urządzenie budowlane rozumie się przyłącza oraz urządzenia instalacyjne m.in. takie, które służą oczyszczaniu. Dodatkowo do katalogu tego ustawa zalicza przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że nawet jeżeli pewien obiekt uzna się za urządzenie budowlane, nie zamyka to drogi, do jednoczesnego stwierdzenia, że dany obiekt jest budowlą czyli obiektem budowlanym niebędącym budynkiem lub obiektem małej architektury (II SA/Rz 1381/16).

Czy katalog urządzeń jest zamknięty?

Wydaje się, że użycie niedookreślonego zapisu – „zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak (…)”, po czym ustawodawca wskazuje konkretne przykłady urządzeń budowlanych, wskazuje na katalog otwarty. Zatem wskazane tam urządzenia są jedynie przykładowymi.

Jednak w nowym wyroku z 24 lutego 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (II FSK 133/15) stwierdził, że nie może być uznany za budowlę lub urządzenie budowlane obiekt, który nie jest wymieniony wprost w przepisach ustawy prawo budowlane. Obiekty spoza listy muszą być do tych wymienionych w ustawie chociaż podobne.

Urządzenie budowlane czy budowla?

Zgodnie z wyrokiem NSA w Warszawie (II FSK 4075/14) z 15 lutego 2017 r. w przypadku powiązania części budowlanych z urządzeniami technicznymi konieczna jest ocena. Czy jest to budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z urządzeniami i instalacjami, czy też budowla i urządzenia techniczne? Należy zbadać, czy urządzenia te tworzą całość wyłącznie użytkową, bo są odrębne pod względem technicznym, czy też tworzą całość techniczno-użytkową, bo nie są odrębne pod względem technicznym.

Urządzenie budowlane czy obiekt?

Rozważając różnice pomiędzy urządzeniem budowlanym i obiektem oprę się na wyroku NSA w Warszawie z 15 grudnia 2016 r. (II OSK 1463/16). Sąd uznał, że ogrodzenie działki już zabudowanej jest urządzeniem technicznym, związanym z istniejącymi na działce zabudowaniami. Natomiast wykonanie ogrodzenia na działce niezabudowanej powoduje powstanie obiektu, o jakim mowa w art. 3 pkt 3. Ogrodzenie może być zaliczone do urządzeń budowlanych albo do budowli w zależności od konkretnego stanu faktycznego (II OSK 7/16).

Cecha wyróżniająca urządzenia budowlane

Urządzenia budowlane wyróżnia ich związanie z obiektem budowlanym w sposób funkcjonalny (umożliwiający użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem). To z kolei przesądza o rodzaju urządzeń technicznych niezbędnych do jego eksploatacji.

Podobne wpisy / similar posts:
Warunki odbioru robót budowlanych Bardzo ważnym etapem prac budowlanych jest odbiór prac na budowie. Odbiór jest obowiązkiem inwestora. Jego dokonanie stanowi potwierdzenie wykonania p...
Nakaz rozbiórki lub powrót do stanu poprzedniego Organ nadzoru budowlanego może nakazać rozbiórkę obiektu budowlanego, wybudowanego niezgodnie z prawem. Jeżeli jednak, organ nie wyda decyzji o rozbió...
Kontrola budowy może skończyć się karą! Kontrola budowy ma potwierdzić zgodną z planem realizację prac, a ostatecznie zakończyć się wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. W ...
Obszar oddziaływania obiektu w budownictwie Oddziaływanie planowanej inwestycji nie ogranicza się jedynie do działki, na której będzie ona prowadzona. Niejednokrotnie inwestycja oddziałuje także...