201705.24
Off
0

Co musisz wiedzieć o urządzeniach budowlanych

Urządzeniem budowlanym jest urządzenie techniczne w pewien sposób związane z obiektem budowlanym (art. 3 pkt 9 p.b.). Co decyduje o tym, że dany obiekt zostaje uznany za urządzenie budowlane? Kiedy ten sam obiekt będzie urządzeniem budowlanym a kiedy nie? Jaki ma być związek pomiędzy urządzeniem budowlanym a obiektem budowlanym? Odpowiedzi, m.in. na te pytania przedstawię w dzisiejszym artykule.

Urządzenie budowlane to urządzenie techniczne

Urządzenia budowlane to tylko jeden z typów obiektów, których klasyfikację przedstawia prawo budowlane. To także budynki, obiekty budowlane czy budowle, ale także teren budowy, tymczasowe obiekty budowlane (więcej przeczytasz o nich tutaj.

Definicję urządzenia budowlanego zawiera prawo budowlane wskazując, że jest to urządzenie techniczne, które jest w pewien sposób związane z obiektem budowlanym (w art. 3 pkt 9). Urządzenie ma zapewniać możliwość użytkowania obiektu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Definicja wskazuje, że za urządzenie budowlane rozumie się przyłącza oraz urządzenia instalacyjne m.in. takie, które służą oczyszczaniu. Dodatkowo do katalogu tego ustawa zalicza przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że nawet jeżeli pewien obiekt uzna się za urządzenie budowlane, nie zamyka to drogi, do jednoczesnego stwierdzenia, że dany obiekt jest budowlą czyli obiektem budowlanym niebędącym budynkiem lub obiektem małej architektury (II SA/Rz 1381/16).

Czy katalog urządzeń jest zamknięty?

Wydaje się, że użycie niedookreślonego zapisu – „zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak (…)”, po czym ustawodawca wskazuje konkretne przykłady urządzeń budowlanych, wskazuje na katalog otwarty. Zatem wskazane tam urządzenia są jedynie przykładowymi.

Jednak w nowym wyroku z 24 lutego 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (II FSK 133/15) stwierdził, że nie może być uznany za budowlę lub urządzenie budowlane obiekt, który nie jest wymieniony wprost w przepisach ustawy prawo budowlane. Obiekty spoza listy muszą być do tych wymienionych w ustawie chociaż podobne.

Urządzenie budowlane czy budowla?

Zgodnie z wyrokiem NSA w Warszawie (II FSK 4075/14) z 15 lutego 2017 r. w przypadku powiązania części budowlanych z urządzeniami technicznymi konieczna jest ocena. Czy jest to budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z urządzeniami i instalacjami, czy też budowla i urządzenia techniczne? Należy zbadać, czy urządzenia te tworzą całość wyłącznie użytkową, bo są odrębne pod względem technicznym, czy też tworzą całość techniczno-użytkową, bo nie są odrębne pod względem technicznym.

Urządzenie budowlane czy obiekt?

Rozważając różnice pomiędzy urządzeniem budowlanym i obiektem oprę się na wyroku NSA w Warszawie z 15 grudnia 2016 r. (II OSK 1463/16). Sąd uznał, że ogrodzenie działki już zabudowanej jest urządzeniem technicznym, związanym z istniejącymi na działce zabudowaniami. Natomiast wykonanie ogrodzenia na działce niezabudowanej powoduje powstanie obiektu, o jakim mowa w art. 3 pkt 3. Ogrodzenie może być zaliczone do urządzeń budowlanych albo do budowli w zależności od konkretnego stanu faktycznego (II OSK 7/16).

Cecha wyróżniająca urządzenia budowlane

Urządzenia budowlane wyróżnia ich związanie z obiektem budowlanym w sposób funkcjonalny (umożliwiający użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem). To z kolei przesądza o rodzaju urządzeń technicznych niezbędnych do jego eksploatacji.

Podobne wpisy / similar posts:
Co musisz wiedzieć o planie bezpieczeństwa… Kwestia bezpieczeństwa na budowie jest niezwykle istotna. W określonych przypadkach prawo budowlane wymaga sporządzenia tzw. planu bezpieczeństwa i oc...
Jak inwestor może uniknąć odpowiedzialności za zap... Zgodnie z art. 647(1) § 5 kodeksu cywilnego „zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę ...
Pojęcie przebudowy w prawie budowlanym Prawo budowlane rozróżnia pojęcia remontu i przebudowy. O pierwszym wymienionym rodzaju robót – polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego – pisałe...
Zanim wystąpisz o udzielenie zgody na wejście na t... O tym, czym jest uprawnienie do wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości i jak je stosować pisałem już we wcześniejszym artykule, z którym zapoznasz ...