201810.24
Off
0

Najem mieszkania w innej miejscowości kosztem uzyskania przychodu?

Do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć wydatki na najem mieszkania w innej miejscowości przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 3 października 2018 r (0114-KDIP3-1.4011. 416.2018.1.MT).

Stan faktyczny

Wątpliwości, co do właściwego rozliczania kosztów uzyskania przychodu przedstawił  Przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Świadczy on usługi w zakresie oprogramowania oraz technologii informatycznych i komputerowych. Przedsiębiorca ten płaci podatek liniowy, zaś siedzibą jego działalności gospodarczej oraz miejscem stałego zamieszkania jest R.

Z uwagi na trudności w pozyskaniu zleceń w swoim mieście, przedsiębiorca zdecydował się na podjęcie współpracy z firmą informatyczną zlokalizowaną w W. Taka decyzja łączy się z koniecznością wynajęcia mieszkania w pobliżu siedziby zleceniodawcy. Przyjęte przez tego Przedsiębiorcę zlecenie wiąże się z koniecznością częstych wizyt w siedzibie kontrahenta. Natomiast odległość między miejscem zamieszkania a miejscem wykonywania usług jest duża, dojazdy są czasochłonne i nie gwarantują punktualności. Wynajęcie mieszkania ograniczy wydatki Przedsiębiorcy na dojazdy i hotele, co jest uzasadnione i racjonalne ekonomicznie.

W związku z powyższym Przedsiębiorca zalicza do kosztów uzyskania przychodów koszty najmu mieszkania w W.

Interpretacja

W ocenie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sposób postępowania Przedsiębiorcy jest prawidłowy.

Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów oraz które nie są wymienione w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT (katalog wydatków wyłączonych z kosztów).

Pomiędzy danym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu, zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów.

A zatem możliwość odliczenia zależy od rzetelnej i całościowej oceny tego, czy podatnik w momencie ponoszenia wydatku mógł i powinien przewidzieć, iż przyczyni się on do powstania, zachowania lub zabezpieczenia przychodu.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że jeśli powodem wynajęcia mieszkania w W. jest konieczność świadczenia usług na rzecz kontrahenta, to wydatki poniesione z tego tytułu, jako niemające charakteru wydatków osobistych, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

Istnieje jednak konieczność właściwego udokumentowania opłat za przedmiotowy najem mieszkania – wyłącznie na podstawie faktury lub rachunku wystawionego przez właściciela mieszkania. Najważniejszym jest bowiem ustalenie związku przyczynowo-skutkowego poniesionych wydatków z uzyskanymi przychodami, a ponadto potwierdzających racjonalność poniesionych wydatków.

Wnioski

Ta korzystna intepretacja pozwala przedsiębiorcom na oszczędności w zakresie wynajmu lokalu, zamiast ponoszenia kosztów pobytu w hotelu oraz dojazdów. Racjonalnie uzasadnione wydatki na najem lokalu w innej miejscowości pozwolą przedsiębiorcy na uznanie ich za koszty uzyskania przychodu.