201712.06
Off
0

Nakaz rozbiórki lub powrót do stanu poprzedniego

Organ nadzoru budowlanego może nakazać rozbiórkę obiektu budowlanego, wybudowanego niezgodnie z prawem. Jeżeli jednak, organ nie wyda decyzji o rozbiórce obiektu, to wstrzymuje on postanowieniem prowadzenie robót budowlanych.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 p.b., postanowienie o wstrzymaniu prowadzenia robót dotyczy prac wykonywanych m.in.:

bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia,

– w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska, czy też

– w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w np. pozwoleniu na budowę lub projekcie budowlanym.

Z kolei w myśl art. 51 ust. 1 pkt. 1 p.b. przed upływem 2 miesięcy od dnia wydania takiego postanowienia, organ nadzoru budowlanego w drodze decyzji nakazuje:

zaniechanie dalszych robót budowlanych

– rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, bądź

– doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego.

Zwracam uwagę, że nakazanie zaniechania dalszych czynności nie jest zależne od woli organu.

Stanowisko WSA w sprawie art. 51 ust. 1 pkt 1 p.b.

Kwestię art. 51 ust. 1 pkt 1 p.b. podjął i rozpatrzył w niedawnym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. W wyroku z 18 października 2017 roku (II SA/Gd 439/17) Sąd orzekł, że wspomniany przepis dotyczy robót budowlanych, których nie można zalegalizować. Chociażby sytuacji, w których okazuje się, że nastąpiło takie naruszenie prawa, którego nie można usunąć.

„Nakaz rozbiórki lub doprowadzenie do stanu poprzedniego jest rozwiązaniem ostatecznym, które stosuje się gdy nawet wykonanie dodatkowych czynności nie umożliwi doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z prawem.” (II SA/Gd 439/17)

Podsumowanie

Wydawanie przez organ nakazu rozbiórki powinno mieć charakter ostateczny, a decyzja taka podejmowana niezwykle ostrożnie. Stąd ważny jest wyrok WSA w Gdańsku, w którym podkreślono, że nakaz rozbiórki dotyczy tylko obiektów, których nawet dodatkowe czynności prawne nie są w stanie „zalegalizować”.

Podobne wpisy / similar posts:
Rola projektanta w procesie budowlanym Projektant sprawuje samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Posiada uprawnienia, by w trakcie realizacji robót budowlanych oceniać zjawiska tec...
Dokumentacja obiektu budowlanego: książka obiektu ... O obowiązkach zarządcy obiektu budowlanego – utrzymaniu budynku i jego okresowych kontrolach już pisałem. W tym artykule przedstawiam czym jest książk...
Użytkowanie nowego budynku bez pozwolenia może sko... Na inwestora może zostać nałożony obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie powstającego obiektu budowlanego. W takiej sytuacji inwestor musi zawi...
Co należy do zadań organów nadzoru budowlanego? Zadania organów nadzoru budowlanego zostały opisane w art. 84 p.b. Zgodnie z tym przepisem do obowiązków organów nadzoru należy: i) kontrola przestrze...