201712.06
Off
0

Nakaz rozbiórki lub powrót do stanu poprzedniego

Organ nadzoru budowlanego może nakazać rozbiórkę obiektu budowlanego, wybudowanego niezgodnie z prawem. Jeżeli jednak, organ nie wyda decyzji o rozbiórce obiektu, to wstrzymuje on postanowieniem prowadzenie robót budowlanych.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 p.b., postanowienie o wstrzymaniu prowadzenia robót dotyczy prac wykonywanych m.in.:

bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia,

– w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska, czy też

– w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w np. pozwoleniu na budowę lub projekcie budowlanym.

Z kolei w myśl art. 51 ust. 1 pkt. 1 p.b. przed upływem 2 miesięcy od dnia wydania takiego postanowienia, organ nadzoru budowlanego w drodze decyzji nakazuje:

zaniechanie dalszych robót budowlanych

– rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, bądź

– doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego.

Zwracam uwagę, że nakazanie zaniechania dalszych czynności nie jest zależne od woli organu.

Stanowisko WSA w sprawie art. 51 ust. 1 pkt 1 p.b.

Kwestię art. 51 ust. 1 pkt 1 p.b. podjął i rozpatrzył w niedawnym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. W wyroku z 18 października 2017 roku (II SA/Gd 439/17) Sąd orzekł, że wspomniany przepis dotyczy robót budowlanych, których nie można zalegalizować. Chociażby sytuacji, w których okazuje się, że nastąpiło takie naruszenie prawa, którego nie można usunąć.

„Nakaz rozbiórki lub doprowadzenie do stanu poprzedniego jest rozwiązaniem ostatecznym, które stosuje się gdy nawet wykonanie dodatkowych czynności nie umożliwi doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z prawem.” (II SA/Gd 439/17)

Podsumowanie

Wydawanie przez organ nakazu rozbiórki powinno mieć charakter ostateczny, a decyzja taka podejmowana niezwykle ostrożnie. Stąd ważny jest wyrok WSA w Gdańsku, w którym podkreślono, że nakaz rozbiórki dotyczy tylko obiektów, których nawet dodatkowe czynności prawne nie są w stanie „zalegalizować”.

Podobne wpisy / similar posts:
Co zrobić, gdy inwestycja wymaga wejścia na sąsied... W trakcie prowadzonych robót budowlanych konieczne może być wyjście poza nieruchomość lub teren budowy. W takiej sytuacji inwestor musi uzyskać zgodę ...
Dziennik budowy w procesie budowlanym Prowadzenie dziennika budowy jest obligatoryjnym elementem każdych robót budowlanych. Wyjątek stanowią przypadki, w których nie jest wymagane pozwolen...
Co jest przedmiotem pozwolenia na budowę? Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego, które chce zrealizować inwestor. Może więc dotyczyć więcej niż jednego obiektu. Jednak po...
Aż 8 zmian przynosi 2015 rok w Prawie budowlanym W 2015 roku ustawa Prawo budowlane zmieni się w sumie aż 8 razy. Dla ułatwienia orientacji w tej tematyce wskazuję trzy najważniejsze nowelizacje Praw...