201607.12
Off
0

Pamiętaj! Pozwolenie na budowę nie jest bezterminowe!

Także pozwolenie na budowę ma „datę ważności”. Co to oznacza dla prowadzącego budowę?

O tym, czym jest pozwolenie na budowę, czym różni się od zgłoszenia robót budowlanych oraz, kiedy należy wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia pisaliśmy już wcześniej. Możesz o tym przeczytać tutaj.


Decyzja o pozwoleniu może wygasnąć

Zgodnie z prawem budowlanym, organ wydaje decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie budowy. Pozwolenie to wygasa w dwóch przypadkach (art. 37 ust. 1 pr. bud.):

– kiedy budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna, albo

– kiedy budowa została przerwana na okres, który jest dłuższy niż 3 lata.

Należy zatem pamiętać, że pozwolenie wygasa z mocy prawa, jeśli zajdzie któraś z wymienionych przesłanek. Nie potrzeba do tego żadnej oddzielnej decyzji. Natomiast decyzja wydawana na mocy przywołanego artykułu ma charakter jedynie deklaratoryjny (np. Wyrok WSA w Opolu, II Sa/Op 483/12).


Rozpoczęcie lub wznowienie budowy nadal możliwe

Nawet, gdy pozwolenie na budowę wygaśnie, inwestor będzie mógł dokończyć budowę. Musi on jednak wnioskować o wydanie kolejnej decyzji (art. 28 ust. 1 pr. bud.).

Co ważne – i w zakresie czego sądy są jednomyślne – wydanie nowej decyzji zezwalającej na rozpoczęcie budowy, może dotyczyć jedynie sytuacji, w której nie doszło jeszcze do jej rozpoczęcia. Rozpoczęcie budowy może nastąpić tylko raz. W innych przypadkach organ wyda decyzję o wznowieniu wstrzymanych robót budowlanych. Oczywiste jest, że wydanie przedmiotowej decyzji jest bezzasadne, jeśli roboty budowlane zostały zakończone.


Wygaśnięcie pozwolenia w interesie publicznym

Wygaśnięcie pozwolenia na budowę ma eliminować wydawane decyzje w interesie publicznym. Prawo to nie służy rozwiązywaniu sporów między np. inwestorem, a jego następcą prawnym (II SA/Sz 265/15).

Jednocześnie warto pamiętać: jeśli pozwolenie na budowę obejmuje kilka obiektów, wystarczy, że inwestor, w ciągu trzech lat po otrzymaniu pozwolenia na budowę, rozpocznie prace tylko przy jednym z nich. Prace przy pozostałych, wskazanych w pozwoleniu, budynkach, mogą być rozpoczęte po upływie tego okresu.

Podobne wpisy / similar posts:
Który ze współwłaścicieli odpowiada za usunięcie n... Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany utrzymywać i użytkować go zgodnie z zasadami – w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wy...
Nakaz rozbiórki lub powrót do stanu poprzedniego Organ nadzoru budowlanego może nakazać rozbiórkę obiektu budowlanego, wybudowanego niezgodnie z prawem. Jeżeli jednak, organ nie wyda decyzji o rozbió...
Co jest przedmiotem pozwolenia na budowę? Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego, które chce zrealizować inwestor. Może więc dotyczyć więcej niż jednego obiektu. Jednak po...
Co musisz wiedzieć o urządzeniach budowlanych Urządzeniem budowlanym jest urządzenie techniczne w pewien sposób związane z obiektem budowlanym (art. 3 pkt 9 p.b.). Co decyduje o tym, że dany obiek...