201805.16
Off
0

Jak poprawnie ustalić zakres obszaru oddziaływania obiektu?

Za obszar oddziaływania obiektu budowlanego uważa się wyznaczony na podstawie odrębnych przepisów teren, w stosunku do którego obiekt będzie wprowadzał pewne ograniczenia w zagospodarowaniu (art. 3 ust. 20 p.b.). Kwestia ta jest istotna, gdyż w myśl art. 28 ust. 2 p.b., stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są m.in. właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

W kwestii tego, jakie czynniki należy brać pod uwagę ustalając obszar oddziaływania obiektu w danej sprawie, wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 29 marca 2018 r. (w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 173/18).

Więcej o tym, czym jest zakres oddziaływania obiektu budowlanego pisałem także w tym artykule.

Ustalenia WSA

Zdaniem Sądu, dla ustalenia interesu prawnego w sprawach dotyczących pozwolenia na budowę, najistotniejsze znaczenie ma wskazany wyżej art. 28 ust. 2 prawa budowlanego. Ustalenie granic obszaru oddziaływania następuje każdorazowo na podstawie indywidualnych cech obiektu budowlanego oraz jego przeznaczenia.

„Pojęcie obszaru oddziaływania obiektu jest rekonstruowane w każdym odrębnym postępowaniu prowadzonym dla indywidualnych inwestycji, a wyznaczając obszar oddziaływania obiektu organ powinien badać nie tylko usytuowanie budynku w odniesieniu do sąsiednich działek i zachowanie wymaganych prawem odległości (od granicy, od budynków), ale również funkcję, przeznaczenie, formę oraz konstrukcję projektowanego obiektu.” (II SA/Bk 173/18)16

Sąd wskazał, że ustalając obszar oddziaływania budynku należy zwracać uwagę nie tylko na faktyczne istnienie negatywnego wpływu inwestycji na tereny sąsiednie, ale także „należy badać czy istnieje możliwość wywołania przez ten obiekt szkodliwego oddziaływania”.

„Oznacza to, że o ile istnieje możliwość spowodowania szkodliwego oddziaływania inwestycji na otoczenie, biorąc pod uwagę indywidualne cechy projektowanego obiektu i sposób zagospodarowania terenu otaczającego działkę inwestora, osoby legitymujące się tytułem prawnym do działek położonych na tak wyznaczonym „obszarze oddziaływania obiektu” powinny być uznane za stronę postępowania w sprawie o pozwolenie na budowę.” (II SA/Bk 173/18)

Podsumowanie

Warto pamiętać, że obszar oddziaływania obiektu będzie ustalany indywidualnie. Wpływ na rozmiar tego terenu może mieć sama możliwość wystąpienia szkodliwego oddziaływania.

Dodatkowo, nie wolno zapominać, że do ustalenia obszaru oddziaływania przyczyni się także funkcja, przeznaczenie czy forma obiektu.

Podobne wpisy / similar posts:
Planujesz roboty budowlane? Szukaj zabytków! Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie, który jest wpisany do rejestru zabytków lub wpisanym do rejestru zabytków obszarze, jest obwarowane dodat...
Pamiętaj! Pozwolenie na budowę nie jest beztermino... Także pozwolenie na budowę ma „datę ważności”. Co to oznacza dla prowadzącego budowę? O tym, czym jest pozwolenie na budowę, czym różni się od zgło...
Co musisz wiedzieć o urządzeniach budowlanych Urządzeniem budowlanym jest urządzenie techniczne w pewien sposób związane z obiektem budowlanym (art. 3 pkt 9 p.b.). Co decyduje o tym, że dany obiek...
Czym jest zasada dobrego sąsiedztwa? Prowadzona inwestycja budowlana musi być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli w danej gminie planu nie ma, realizacja in...