201805.16
Off
0

Jak poprawnie ustalić zakres obszaru oddziaływania obiektu?

Za obszar oddziaływania obiektu budowlanego uważa się wyznaczony na podstawie odrębnych przepisów teren, w stosunku do którego obiekt będzie wprowadzał pewne ograniczenia w zagospodarowaniu (art. 3 ust. 20 p.b.). Kwestia ta jest istotna, gdyż w myśl art. 28 ust. 2 p.b., stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są m.in. właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

W kwestii tego, jakie czynniki należy brać pod uwagę ustalając obszar oddziaływania obiektu w danej sprawie, wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 29 marca 2018 r. (w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 173/18).

Więcej o tym, czym jest zakres oddziaływania obiektu budowlanego pisałem także w tym artykule.

Ustalenia WSA

Zdaniem Sądu, dla ustalenia interesu prawnego w sprawach dotyczących pozwolenia na budowę, najistotniejsze znaczenie ma wskazany wyżej art. 28 ust. 2 prawa budowlanego. Ustalenie granic obszaru oddziaływania następuje każdorazowo na podstawie indywidualnych cech obiektu budowlanego oraz jego przeznaczenia.

„Pojęcie obszaru oddziaływania obiektu jest rekonstruowane w każdym odrębnym postępowaniu prowadzonym dla indywidualnych inwestycji, a wyznaczając obszar oddziaływania obiektu organ powinien badać nie tylko usytuowanie budynku w odniesieniu do sąsiednich działek i zachowanie wymaganych prawem odległości (od granicy, od budynków), ale również funkcję, przeznaczenie, formę oraz konstrukcję projektowanego obiektu.” (II SA/Bk 173/18)16

Sąd wskazał, że ustalając obszar oddziaływania budynku należy zwracać uwagę nie tylko na faktyczne istnienie negatywnego wpływu inwestycji na tereny sąsiednie, ale także „należy badać czy istnieje możliwość wywołania przez ten obiekt szkodliwego oddziaływania”.

„Oznacza to, że o ile istnieje możliwość spowodowania szkodliwego oddziaływania inwestycji na otoczenie, biorąc pod uwagę indywidualne cechy projektowanego obiektu i sposób zagospodarowania terenu otaczającego działkę inwestora, osoby legitymujące się tytułem prawnym do działek położonych na tak wyznaczonym „obszarze oddziaływania obiektu” powinny być uznane za stronę postępowania w sprawie o pozwolenie na budowę.” (II SA/Bk 173/18)

Podsumowanie

Warto pamiętać, że obszar oddziaływania obiektu będzie ustalany indywidualnie. Wpływ na rozmiar tego terenu może mieć sama możliwość wystąpienia szkodliwego oddziaływania.

Dodatkowo, nie wolno zapominać, że do ustalenia obszaru oddziaływania przyczyni się także funkcja, przeznaczenie czy forma obiektu.

Podobne wpisy / similar posts:
Co w praktyce oznacza zasada wolności budowlanej? Konstytucja RP (art. 63 ust. 1) mówi, że każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia. Konsekwencją i doprecyzowaniem...
Jak zgodnie z prawem dokonać rozbiórki budynku? Pisałem już o rozpoczęciu robót budowlanych (TUTAJ) oraz o pozwoleniu na budowę (TUTAJ). Tak więc, po przedstawieniu początkowych etapów funkcjonowani...
Roboty budowlane w zamówieniach publicznych Ze względu na ich specyficzny charakter, kwestia opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane została oddzielnie uregulowana w ustawie Prawo zamówi...
Czego od właściciela może żądać organ administracj... Organy administracji architektoniczno-budowlanej czy nadzoru budowlanego mogą żądać informacji oraz udostępnienia dokumentów od właściciela prowadzące...