201907.02
Off
0

Projekt budowlany a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Organ udzielający pozwolenia na budowę musi sprawdzić zgodność rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obowiązek tak nakłada na organy administracji architektoniczno-budowlanej art. 35 ust. 1 p.b. Jak czytamy, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza m.in.:

zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska.

Jak rozumieć obowiązek organu?

W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, gdy na terenie objętym wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę obowiązuje plan miejscowy, organ udzielający pozwolenia na budowę ma obowiązek sprawdzenia zgodności projektu z planem.

„Badanie zgodności z ustaleniami planu miejscowego dotyczy zarówno projektu zagospodarowania działki, jak i projektu architektoniczno-budowlanego i polegać powinno na dokładnej analizie zapisów obowiązującego na danym obszarze planu miejscowego, a w szczególności jego ustaleń dotyczących terenu przewidzianego do zainwestowania oraz dopuszczonych tym planem warunków i sposobów jego zabudowy.” (VIII SA/Wa 214/19)

W wyroku wydanym 15 maja 2019 r. Sąd wskazał, że w przypadku naruszeń organ zobowiązuje do usunięcia wskazanych nieprawidłowości. W postanowieniu określa termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu. Tym samym nie udziela pozwolenia na budowę (zgodnie z art. 35 ust. 3 p.b.).

Podsumowanie

Brak zgodności pomiędzy projektem budowlanym a planem zagospodarowania powoduje, że niemożliwe staje się zatwierdzenie projektu. W takiej sytuacji organ administracji architektoniczno-budowlanej nie może wydać pozwolenia na budowę.