201801.02
Off
0

Remont czy już odbudowa?

Prawo budowlane wyraźnie rozróżnia pojęcia remontu oraz budowy. Wyrażeń tych nie można stosować zamiennie, gdyż oznaczają coś zupełnie innego.

W zakresie pojęcia budowa – które jest szersze aniżeli remont – znajduje się m.in. rozbudowa, nadbudowa jak również odbudowa. Temu ostatniemu poświęcę dzisiejszy artykuł.

Kiedy prace są remontem, a kiedy odbudową?

Na powyższe pytanie udzielił odpowiedzi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (sygn. akt II SA/Gd 355/17).

W niedawnym wyroku (z 25 października 2017 r.) Sąd oddalił skargę inwestora, popierając stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który nakazał rozbiórkę obiektu. Jak podkreślono, inwestor nie przedstawił wymaganych przez prawo dokumentów.

Co ważne, skarżący przyznał w toku sprawy, że rozebrał obiekt budowlany, aby wykonać pewne czynności konserwacyjne. Następnie zaś postawił obiekt na nowo.

Stanowisko Sądu

Sąd podkreślił, że odtworzenie istniejącego pierwotnie obiektu budowlanego w tym samym miejscu oraz z zachowaniem pierwotnych wymiarów i układu funkcjonalnego stanowi jego odbudowę.

Dlatego też, nie jest w takim przypadku wystarczające jego zgłoszenie (jak w przypadku remontu), lecz konieczne jest uzyskanie niezbędnego pozwolenia.

„Za remont nie mogą zostać uznane roboty budowlane polegające na rozbiórce istniejącego obiektu budowlanego i budowie obiektu nowego, nawet jeśli budowa polega na odbudowie obiektu istniejącego, z ewentualnym wykorzystaniem materiałów pozostałych po rozbiórce obiektu dotychczasowego.”

Jak stanowi natomiast art. 48 ust. 1 p.b. organ nadzoru budowlanego jest zobowiązany (z zastrzeżeniem ust. 2) w drodze decyzji nakazać rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego m.in. bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Podsumowanie

Zgodnie z art. 3 ust. 8 p.b. remontem jest wykonywanie w istniejącym obiekcie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji.

W konsekwencji uznać należy, że do uznania prac za remont niezbędne jest, aby roboty były wykonywane w obiekcie istniejącym i aby polegały na odtworzeniu stanu pierwotnego.

Rozebranie obiektu i jego ponowne postawienie, nie może być utożsamiane i rozumiane jako remont, gdyż nie spełnia ustawowej przesłanki do potraktowania robót w ten sposób.

Podobne wpisy / similar posts:
Co w praktyce oznacza zasada wolności budowlanej? Konstytucja RP (art. 63 ust. 1) mówi, że każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia. Konsekwencją i doprecyzowaniem...
Jak zmienić sposób użytkowania obiektu budowlanego... Przedsiębiorco, nawet nieistotna Twoim zdaniem zmiana w sposobie użytkowania obiektu budowlanego może wiązać się z obowiązkiem zgłoszenia właściwemu o...
Co musisz wiedzieć o tymczasowym obiekcie budowlan... Roboty budowlane poprzedza podjęcie prac przygotowawczych, a wśród nich budowa tymczasowych obiektów budowlanych. Jakie cechy musi spełniać obiekt bud...
Pojęcie remontu: w prawie budowlanym i judykaturze... Chcąc wyjaśnić, czym w świetle prawa jest remont, ciekawiej będzie rozpocząć od wyliczenia, czym remont nie jest. Tak więc, za remont nie może być uzn...