201811.06
Off
0

Skuteczność oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością

Każdy jest uprawniony do zabudowy nieruchomości gruntowej. Ważne, aby zgodnie z art. 4 prawa budowlanego był w stanie wykazać prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami. Czy można wykazać wspomniane prawo oświadczeniem?

Oświadczenie może być niewystarczające

Ważny – z punktu widzenia mocy oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością – wyrok  wydał 17 października 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w sprawie o sygn. akt II SA/Gd 416/18.

W ocenie Sądu oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane stwarza jedynie domniemanie, że przysługuje ono podmiotowi, który je złożył.

Samo złożenie oświadczenia nie jest bowiem wystarczające.” (II SA/Gd 416/18)

Domniemanie, które tworzy składane przez inwestora oświadczenie można obalić. W tym celu konieczne jest przedstawienie dowodów, że oświadczenie nie jest zgodne ze stanem faktycznym.

Sąd zwrócił uwagę w orzeczeniu, że inwestor winien wykazać prawo do dysponowania nieruchomością stosownymi dokumentami jak np. wypisem z ksiąg wieczystych.

Podsumowanie

Na zakończenie i potwierdzenie zasadności tezy przyjętej przez Sąd w sprawie II SA/Gd 416/18 chcę wskazać, że 8 września 2011 roku Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w podobnej sprawie.

W postępowaniu prowadzonym pod sygnaturą II OSK 1288/10 orzekł bowiem, że oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane zastępuje dowody istnienia tego prawa, gdyż stwarza domniemanie, że rzeczywiście przysługuje ono osobie składającej takie oświadczenie.

„Jest ono skuteczne do tego czasu, gdy inna osoba zakwestionuje jego zgodność z rzeczywistością i przedstawi dowody podważające jego treść.” (II OSK 1288/10)

Podobne wpisy / similar posts:
Rola projektanta w procesie budowlanym Projektant sprawuje samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Posiada uprawnienia, by w trakcie realizacji robót budowlanych oceniać zjawiska tec...
Co musisz wiedzieć o tymczasowym obiekcie budowlan... Roboty budowlane poprzedza podjęcie prac przygotowawczych, a wśród nich budowa tymczasowych obiektów budowlanych. Jakie cechy musi spełniać obiekt bud...
Weryfikacja oświadczenia o prawie do dysponowania ... Wydanie pozwolenia na budowę przez organ jest obwarowane licznymi obowiązkami, które zobowiązany jest spełnić zainteresowany podmiot. Część z nich zos...
Elementy decyzji o pozwoleniu na budowę Decyzja o pozwoleniu na budowę powinna być wydana przed rozpoczęciem robót budowlanych. Taka decyzja administracyjna zezwala właśnie na rozpoczęcie i ...