201805.09
Off
0

Śmierć inwestora a konieczność wykonania decyzji organu

Jakie zasady przewiduje prawo, gdy w trakcie realizacji inwestycji dojdzie do śmierci inwestora? Co dzieje się z wydanymi w sprawie decyzjami? Czy stają się bezprzedmiotowe i wygasają?

Odpowiedź na te pytania przedstawił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 14 marca 2018 r. (II SA/Gd 663/17).

Stanowisko WSA

Zgodnie z art. 52 prawa budowlanego, inwestor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany na swój koszt dokonać czynności nakazanych w decyzji, o której mowa w art. 48, art. 49b, art. 50a oraz art. 51.

Jak w uzasadnieniu wyroku wskazał Sąd, jeżeli dojdzie do śmierci inwestora, to decyzje wskazane w art. 52 p.b. powinny być skierowane do podmiotu, któremu aktualnie przysługują prawa do rozporządzania nieruchomością na cele budowlane lub jest właścicielem. Dzieje się tak także wówczas, jeśli ten podmiot „faktycznie mógł nie być inwestorem, który wcześniej dopuścił się naruszeń prawa przy wykonywaniu robót budowlanych”.

Mając na uwadze powyższą tezę, Sąd podkreślił, że: „obowiązek likwidacji samowoli budowlanej, w tym również wykonanie rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, przechodzi na następców prawnych, na aktualnych właścicieli, wieczystych użytkowników nieruchomości” (II SA/Gd 663/17).

Oparcie wyroku w innych orzeczeniach

Wydane 14 marca 2018 r. orzeczenie, wpisuje się w dotychczasową linię orzeczniczą zajmowaną przez sądy. Jako przykład wskazuję wyrok z 5 października 1998 r. (IV SA 1796/17), w którym Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że następcy prawni inwestorów, uzyskując prawo własności nieruchomości, weszli w prawa i obowiązki wiążące się z tą nieruchomością. Do nich zatem powinny być kierowane wszelkie rozstrzygnięcia, a w tym decyzja zmierzająca do usunięcia skutków samowoli budowlanej na tej nieruchomości.

Podsumowanie

Pamiętajmy zatem: będąc następcą prawnym, możemy być zobligowani do wykonania rozbiórki obiektu budowlanego mimo, że sami nie popełniliśmy żadnego błędu i to nie my dopuściliśmy się naruszenia prawa. Stanowiska sądów są w tym przypadku jednolite.

Podobne wpisy / similar posts:
Jakie są skutki wykonywania robót budowlanych mimo... Organy nadzoru budowlanego mogą wydać nakaz wstrzymania robót budowlanych lub rozbiórki dotychczasowych prac, jeżeli inwestor nie stosuje się do ich p...
Co zrobić, gdy inwestycja wymaga wejścia na sąsied... W trakcie prowadzonych robót budowlanych konieczne może być wyjście poza nieruchomość lub teren budowy. W takiej sytuacji inwestor musi uzyskać zgodę ...
Kto odpowiada za szkody na terenie budowy? Prowadzenie robót budowlanych poprzedza protokolarne przekazanie terenu budowy przez inwestora. Od tego momentu to wykonawca odpowiada za szkody powst...
Bez projektu budowlanego budowa się nie rozpocznie... Dużo już pisałem o warunkach, które należy spełnić rozpoczynając budowę (więcej przeczytasz TUTAJ). Przed rozpoczęciem robót należy dokonać zgłoszenia...