201805.09
Off
0

Śmierć inwestora a konieczność wykonania decyzji organu

Jakie zasady przewiduje prawo, gdy w trakcie realizacji inwestycji dojdzie do śmierci inwestora? Co dzieje się z wydanymi w sprawie decyzjami? Czy stają się bezprzedmiotowe i wygasają?

Odpowiedź na te pytania przedstawił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 14 marca 2018 r. (II SA/Gd 663/17).

Stanowisko WSA

Zgodnie z art. 52 prawa budowlanego, inwestor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany na swój koszt dokonać czynności nakazanych w decyzji, o której mowa w art. 48, art. 49b, art. 50a oraz art. 51.

Jak w uzasadnieniu wyroku wskazał Sąd, jeżeli dojdzie do śmierci inwestora, to decyzje wskazane w art. 52 p.b. powinny być skierowane do podmiotu, któremu aktualnie przysługują prawa do rozporządzania nieruchomością na cele budowlane lub jest właścicielem. Dzieje się tak także wówczas, jeśli ten podmiot „faktycznie mógł nie być inwestorem, który wcześniej dopuścił się naruszeń prawa przy wykonywaniu robót budowlanych”.

Mając na uwadze powyższą tezę, Sąd podkreślił, że: „obowiązek likwidacji samowoli budowlanej, w tym również wykonanie rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, przechodzi na następców prawnych, na aktualnych właścicieli, wieczystych użytkowników nieruchomości” (II SA/Gd 663/17).

Oparcie wyroku w innych orzeczeniach

Wydane 14 marca 2018 r. orzeczenie, wpisuje się w dotychczasową linię orzeczniczą zajmowaną przez sądy. Jako przykład wskazuję wyrok z 5 października 1998 r. (IV SA 1796/17), w którym Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że następcy prawni inwestorów, uzyskując prawo własności nieruchomości, weszli w prawa i obowiązki wiążące się z tą nieruchomością. Do nich zatem powinny być kierowane wszelkie rozstrzygnięcia, a w tym decyzja zmierzająca do usunięcia skutków samowoli budowlanej na tej nieruchomości.

Podsumowanie

Pamiętajmy zatem: będąc następcą prawnym, możemy być zobligowani do wykonania rozbiórki obiektu budowlanego mimo, że sami nie popełniliśmy żadnego błędu i to nie my dopuściliśmy się naruszenia prawa. Stanowiska sądów są w tym przypadku jednolite.

Podobne wpisy / similar posts:
Na czym polega kontrola przestrzegania przepisów p... Organy nadzoru budowlanego mają prawo kontrolowania przestrzegania oraz stosowania przepisów prawa budowlanego (art. 84 ust. 1 p.b. oraz art. 84a p.b....
Obowiązek przechowywania dokumentacji obiektu budo... Prawo budowlane nakłada na właściciela oraz zarządcę nieruchomości obowiązek przechowywania dokumentacji obiektu budowlanego (przeczytaj także tutaj)....
Jak rozumieć odpowiednie usytuowanie obiektu na dz... Zgodnie z art. 5 ust. 1 prawa budowlanego, projektując i budując obiekt budowlany należy spełnić wiele przesłanek. Wśród nich znajduje się obowiązek z...
Czy potrzebujesz geodezyjnego wyznaczenia w tereni... Wszystkie obiekty budowlane, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, wymagają także ich geodezyjnego wyznaczenia w terenie. Wyznaczenie jest ko...