201803.01
Off
0

Uwaga! Przepis prawa budowlanego niezgodny z Konstytucją RP!

Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z ustawą zasadniczą art. 16 pkt 3 ustawy Prawo budowlane. Wyrok w sprawie o sygn. akt K 39/15 zapadł 7 lutego 2018 r.

Treść przepisu niezgodnego z Konstytucją

Zgodnie z art. 16 ust. 3 p.b. minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych, mając na względzie zapewnienie przejrzystego i sprawnego przeprowadzania czynności związanych z nadawaniem uprawnień budowlanych, a także uznawaniem praktyk zawodowych.

Wnioski o zbadanie zgodności przepisu

Wnioski w przedmiotowej sprawie złożyła Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Sprawa toczyła się z udziałem wnioskodawcy, Sejmu, Ministra Inwestycji i Rozwoju oraz Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wnioski dotyczyły zbadania zgodności art. 16 pkt 3 p.b. w zakresie, w jakim upoważnia właściwego ministra do określenia „ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych”, oraz nie zawiera w tym zakresie wytycznych do treści aktu, z art. 65 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego – K 39/15

Trybunał orzekł, że przedmiotowy przepis prawa budowlanego jest niezgodny z art. 65 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

W myśl tych artykułów Konstytucji RP każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy (art. 65 ust. 1). Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw (art. 31 ust. 3).

Podsumowanie

Zakwestionowany przepis wszedł w życie 10 sierpnia 2014 r. Zatem po upływie 3,5 roku od wejścia przepisu w życie został wydany wyrok (sygn. akt K 39/15), zgodnie z którym przepis ten utraci moc obowiązującą z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Podobne wpisy / similar posts:
O czym musisz pamiętać rozpoczynając budowę… Rozpoczęcie budowy – zarówno dla inwestora, jak i dla wykonawcy – jest momentem trudnym i stresującym. Warto zadbać o to, aby już na początku procesu ...
Kontrola budowy może skończyć się karą! Kontrola budowy ma potwierdzić zgodną z planem realizację prac, a ostatecznie zakończyć się wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. W ...
Nakaz rozbiórki lub powrót do stanu poprzedniego Organ nadzoru budowlanego może nakazać rozbiórkę obiektu budowlanego, wybudowanego niezgodnie z prawem. Jeżeli jednak, organ nie wyda decyzji o rozbió...
Przedawnienie orzekania w sprawach odpowiedzialnoś... Osoba, która wykonuje samodzielne funkcje techniczne w budownictwie podlega odpowiedzialności zawodowej. Tym samym, za swoje decyzje i działania odpow...