201812.12
Off
0

Uznanie za stronę w postępowaniu o pozwolenie na budowę

Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, którą wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 prawa budowlanego, stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są:

  • inwestor
  • oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

Wyrokiem z 13 listopada 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie (w sprawie o sygnaturze akt II SA/Ol 678/18) odniósł się do kwestii zakresu podmiotów, którym ustawa przyznaje przymiot strony w rozumieniu art. 28 ust. 2 p.b.

W ocenie Sądu, właściciel zabudowanej działki, która bezpośrednio sąsiaduje z nieruchomością objętą pozwoleniem na budowę, powinien mieć zapewniony udział w tym postępowaniu. Dzięki temu, jeżeli nowa zabudowa powstaje w pobliżu granicy działki sąsiedniej, jej właściciel ma możliwość obrony swoich praw.

O ile występuje możliwość spowodowania szkodliwego oddziaływania inwestycji na otoczenie ze względu na indywidualne cechy projektowanego obiektu, czy zagospodarowanie terenu otaczającego działkę inwestora, to podmiot legitymujący się tytułem prawnym do działki, położonej na tak wyznaczonym obszarze oddziaływania obiektu, jest stroną w postępowaniu w sprawie o pozwolenie na budowę. (II SA/Il 678/18)

Podsumowanie

Warto zatem zapamiętać, możliwość spowodowania szkodliwego oddziaływania inwestycji powoduje, że podmiot, posiadający tytuł prawny do działki na danym obszarze posiada tytuł i uprawnienia strony w postępowaniu.