201608.23
0
0

Użytkowanie nowego budynku bez pozwolenia może skończyć się karą!

Na inwestora może zostać nałożony obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie powstającego obiektu budowlanego. W takiej sytuacji inwestor musi zawiadomić właściwe organy o zakończeniu budowy oraz o planowanym zamiarze przystąpienia do użytkowania budynku.

Wydanie pozwolenia na użytkowanie jest końcowym momentem procesu budowlanego. Postępowanie ma wykazać czy postawiony obiekt jest zgodny z projektem.


Kogo i w jaki sposób należy zawiadomić?

Zawiadomienie o zakończeniu budowy należy wystosować do Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz do Państwowej Straży Pożarnej. Instytucje te zobowiązane są zająć stanowisko w przedmiocie zgodności wykonania obiektu z projektem, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Jeśli organ nie przedstawi swojego stanowiska uznaje się, że nie zgłosił uwag ani sprzeciwu. Ewentualne uwagi inspekcja sanitarna lub straż pożarna powinna zawrzeć w piśmie do inwestora. Prawo nie przewiduje wydawania przez te instytucje postanowień czy też decyzji.

Co ważne, zadaniem organu nie jest badanie prawidłowości samego projektu, a jedynie określenie czy budynek zrealizowano zgodnie z projektem (IV SA/Po 955/10).


Samo zawiadomienie nie wystarczy

Zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie muszą być uzupełnione o szereg załączników. Przede wszystkim należy wskazać:

1) dziennik budowy w wersji oryginalnej,

2) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, czy też 3) stosowne protokoły badań.

Wszelkie braki w dokumentacji, inwestor zobowiązany jest uzupełnić, a każde nieścisłości poprawić. Przykładem może być brak podpisu projektanta na oświadczeniu kierownika, który potwierdzałby, że dokonane odstępstwa od decyzji o pozwoleniu na budowę są nieistotne (VII SA/Wa 162/07).

Posiadanie dokumentów wymaganych jako załączniki jest obowiązkiem inwestora. Ich brak może doprowadzić do odmownego rozpatrzenia wniosku.


Uwaga na kary!

Jeżeli organ stwierdzi, że przystąpiono do użytkowania budynku z naruszeniem przepisów, wymierza on karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Zgodnie z prawem: organ wymierza karę, oznacza to, że jest on zobligowany do jej nałożenia. Co bardzo istotne – podmiotem, który zostanie ukarany jest zawsze inwestor. Bez znaczenia jest, kto faktycznie przystąpił do użytkowania obiektu (II SA/Rz 868/13). Na szczęście, obliczając wysokość kary, dopuszczalne jest przyjęcie do wyliczeń tylko tej części budynku, która była użytkowana nielegalnie, jeśli jest ona funkcjonalnie wyodrębniona od całości budynku (II SA/Sz 1435/15).

Jednocześnie należy zastanowić się, co należy rozumieć pod pojęciem: przystąpienie do użytkowania, bowiem prawo budowlane nie zawiera takiej definicji. Posiłkując się orzeczeniem NSA w Warszawie (II OSK 1073/14) można przyjąć, że przystąpienie do użytkowania należy rozumieć jako rozpoczęcie korzystania, używania przynajmniej części obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w pozwoleniu na budowę. Przystąpienie do użytkowania w rozumieniu art. 57 ust. 7 prawa budowlanego jest działaniem jednorazowym, polegającym na rozpoczęciu korzystania z obiektu lub jego części.


Dokumentacja wraca do inwestora

Na zakończenie chciałbym wskazać, że po przeprowadzeniu postępowania, część przedłożonych załączników, jak chociażby oryginał dziennika budowy, zostaną bezzwłocznie zwrócone inwestorowi.

Podobne wpisy / similar posts:
Pojęcie remontu: w prawie budowlanym i judykaturze... Chcąc wyjaśnić, czym w świetle prawa jest remont, ciekawiej będzie rozpocząć od wyliczenia, czym remont nie jest. Tak więc, za remont nie może być uzn...
Katastrofa budowlana… Co dalej? Zorganizowanie pomocy, zabezpieczenie miejsca katastrofy oraz zawiadomienie odpowiednich organów to główne obowiązki odpowiedzialnych za budynek, któr...
Pamiętaj! Pozwolenie na budowę nie jest beztermino... Także pozwolenie na budowę ma „datę ważności”. Co to oznacza dla prowadzącego budowę? O tym, czym jest pozwolenie na budowę, czym różni się od zgło...
Pojęcie przebudowy w prawie budowlanym Prawo budowlane rozróżnia pojęcia remontu i przebudowy. O pierwszym wymienionym rodzaju robót – polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego – pisałe...

Zostaw komentarz

Twój email nie będzie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone. *