201608.23
0
0

Użytkowanie nowego budynku bez pozwolenia może skończyć się karą!

Na inwestora może zostać nałożony obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie powstającego obiektu budowlanego. W takiej sytuacji inwestor musi zawiadomić właściwe organy o zakończeniu budowy oraz o planowanym zamiarze przystąpienia do użytkowania budynku.

Wydanie pozwolenia na użytkowanie jest końcowym momentem procesu budowlanego. Postępowanie ma wykazać czy postawiony obiekt jest zgodny z projektem.


Kogo i w jaki sposób należy zawiadomić?

Zawiadomienie o zakończeniu budowy należy wystosować do Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz do Państwowej Straży Pożarnej. Instytucje te zobowiązane są zająć stanowisko w przedmiocie zgodności wykonania obiektu z projektem, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Jeśli organ nie przedstawi swojego stanowiska uznaje się, że nie zgłosił uwag ani sprzeciwu. Ewentualne uwagi inspekcja sanitarna lub straż pożarna powinna zawrzeć w piśmie do inwestora. Prawo nie przewiduje wydawania przez te instytucje postanowień czy też decyzji.

Co ważne, zadaniem organu nie jest badanie prawidłowości samego projektu, a jedynie określenie czy budynek zrealizowano zgodnie z projektem (IV SA/Po 955/10).


Samo zawiadomienie nie wystarczy

Zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie muszą być uzupełnione o szereg załączników. Przede wszystkim należy wskazać:

1) dziennik budowy w wersji oryginalnej,

2) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, czy też 3) stosowne protokoły badań.

Wszelkie braki w dokumentacji, inwestor zobowiązany jest uzupełnić, a każde nieścisłości poprawić. Przykładem może być brak podpisu projektanta na oświadczeniu kierownika, który potwierdzałby, że dokonane odstępstwa od decyzji o pozwoleniu na budowę są nieistotne (VII SA/Wa 162/07).

Posiadanie dokumentów wymaganych jako załączniki jest obowiązkiem inwestora. Ich brak może doprowadzić do odmownego rozpatrzenia wniosku.


Uwaga na kary!

Jeżeli organ stwierdzi, że przystąpiono do użytkowania budynku z naruszeniem przepisów, wymierza on karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Zgodnie z prawem: organ wymierza karę, oznacza to, że jest on zobligowany do jej nałożenia. Co bardzo istotne – podmiotem, który zostanie ukarany jest zawsze inwestor. Bez znaczenia jest, kto faktycznie przystąpił do użytkowania obiektu (II SA/Rz 868/13). Na szczęście, obliczając wysokość kary, dopuszczalne jest przyjęcie do wyliczeń tylko tej części budynku, która była użytkowana nielegalnie, jeśli jest ona funkcjonalnie wyodrębniona od całości budynku (II SA/Sz 1435/15).

Jednocześnie należy zastanowić się, co należy rozumieć pod pojęciem: przystąpienie do użytkowania, bowiem prawo budowlane nie zawiera takiej definicji. Posiłkując się orzeczeniem NSA w Warszawie (II OSK 1073/14) można przyjąć, że przystąpienie do użytkowania należy rozumieć jako rozpoczęcie korzystania, używania przynajmniej części obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w pozwoleniu na budowę. Przystąpienie do użytkowania w rozumieniu art. 57 ust. 7 prawa budowlanego jest działaniem jednorazowym, polegającym na rozpoczęciu korzystania z obiektu lub jego części.


Dokumentacja wraca do inwestora

Na zakończenie chciałbym wskazać, że po przeprowadzeniu postępowania, część przedłożonych załączników, jak chociażby oryginał dziennika budowy, zostaną bezzwłocznie zwrócone inwestorowi.

Podobne wpisy / similar posts:
Bez projektu budowlanego budowa się nie rozpocznie... Dużo już pisałem o warunkach, które należy spełnić rozpoczynając budowę (więcej przeczytasz TUTAJ). Przed rozpoczęciem robót należy dokonać zgłoszenia...
Prawo dysponowania nieruchomością a umowa przedwst... Czy zawarta pomiędzy stronami umowa przedwstępna uprawnia nabywcę do dysponowania nieruchomością na cele budowlane? Ważne orzeczenie w tym temacie wyd...
Co należy do zadań organów nadzoru budowlanego? Zadania organów nadzoru budowlanego zostały opisane w art. 84 p.b. Zgodnie z tym przepisem do obowiązków organów nadzoru należy: i) kontrola przestrze...
Kontrola budowy może skończyć się karą! Kontrola budowy ma potwierdzić zgodną z planem realizację prac, a ostatecznie zakończyć się wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. W ...

Zostaw komentarz

Twój email nie będzie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone. *