201603.11
Off
0

Kto odpowiada za szkody na terenie budowy?

Prowadzenie robót budowlanych poprzedza protokolarne przekazanie terenu budowy przez inwestora. Od tego momentu to wykonawca odpowiada za szkody powstałe na placu oraz na zapleczu budowy. O czym zatem musi wiedzieć wykonawca przejmujący teren budowy?

Zakres odpowiedzialności wykonawcy

Do momentu oddania obiektu wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na danym terenie budowy (652 k.c.).

Odpowiedzialność wykonawcy nie ogranicza się tylko do osób stanowiących strony w procesie budowlanym. Wykonawca ponosi odpowiedzialność także wobec osób trzecich – niezwiązanych bezpośrednio z budową (III Ca 263/12).

Zakres szkody dotyczy nie tylko szkód na osobie powstałych na terenie budowy, lecz także szkód na mieniu. Dodatkowo, odpowiedzialność wykonawcy może wynikać zarówno z kontraktu, jak i z czynu niedozwolonego (deliktu) (III Ca 263/12).

Z chwilą przejęcia terenu budowy na kierowniku budowy (jako przedstawicielu wykonawcy) spoczywa obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy oraz znajdujących się na tym terenie obiektów budowlanych czy urządzeń technicznych.

Brak współodpowiedzialności inwestora

Inwestor nie jest współodpowiedzialny za szkody poniesione przez osoby trzecie w trakcie wykonywania robót budowlanych. W polskich przepisach nie ma żadnego zapisu, który wprowadzałby odpowiedzialność inwestora. (IV CR 121/81).

Obowiązek wykonawcy

Przepisy nie pozostawiają złudzeń. W momencie podpisania protokołu przekazania terenu budowy to wykonawca staje się odpowiedzialny za szkody powstałe na tym terenie. Dodatkowo odpowiedzialność ta nie jest solidarna z inwestorem.

Sąd Najwyższy także potwierdza te wnioski. Tym samym możliwości ograniczenia odpowiedzialności wykonawcy lub współdzielenia jej z kimś innym są praktycznie wyłączone.

Wykonawcy nie pozostaje nic innego, jak zgodzić się na warunki, które stawia mu prawo. Podczas prac budowlanych musi zadbać o to, aby wszelkie obowiązki wynikające z przepisów były przez niego należycie wykonane.

Podobne wpisy / similar posts:
Czy organ zawsze będzie weryfikował oświadczenia i... W swoim niedawnym artykule (przeczytasz go tutaj) podjąłem temat skuteczności oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością. Dzisiejszy artykuł...
Obszar oddziaływania obiektu w budownictwie Oddziaływanie planowanej inwestycji nie ogranicza się jedynie do działki, na której będzie ona prowadzona. Niejednokrotnie inwestycja oddziałuje także...
Co zrobić, gdy inwestycja wymaga wejścia na sąsied... W trakcie prowadzonych robót budowlanych konieczne może być wyjście poza nieruchomość lub teren budowy. W takiej sytuacji inwestor musi uzyskać zgodę ...
Kiedy można odstąpić od umowy o roboty budowlane?... Zgodnie z art. 656 kodeksu cywilnego w zakresie uprawnień inwestora do odstąpienia od umowy przed zakończeniem prac budowlanych, stosuje się przepis o...