201801.24
Off
0

Zagrożenie bezpieczeństwa a prawo dokonania rozbiórki

Co do zasady, rozbiórka obiektów budowlanych wymaga uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Prawo budowlane przewiduje jednak pewne wyjątki od tego obowiązku.

Jednym z nich jest bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Wcześniej tylko wspomniałem o tym przypadku tutaj, dzisiaj chciałbym wyjaśnić, co oznacza to uprawnienie.

Jakie uprawnienie przyznaje prawo budowlane?

Zgodnie z art. 31 ust. 5 p.b. roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia.

Co jednak istotne, rozpoczęcie robót zabezpieczających lub rozbiórkowych nie zwalnia z obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego.

Charakter uprawnienia do przeprowadzenia rozbiórki

Uprawnienie określone w art. 31 ust. 5 p.b. ma wyjątkowy charakter. Wynika bowiem z istniejącego stanu wyższej konieczności.

Rozbiórka a późniejsze uzyskanie pozwolenia

Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z 17 października 2017 r. (II SA/Ol 691/17) uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę pomimo rozpoczęcia robót rozbiórkowych i zabezpieczających, a czasami nawet po ich wykonaniu, jeżeli takie roboty były wykonane natychmiast, ma na celu umożliwienie organowi zweryfikowane czy faktycznie istniała przesłanka zastosowania omawianej normy prawnej, polegająca na zaistnieniu bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia.

„Inwestor powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą pojawić się przy realizacji inwestycji. Nie może być mowy o działaniu np. w stanie wyższej konieczności, jeżeli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 31 ust. 5 p.b.” – II SA/Op 492/11

Wskazuję jednak, za Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie (sygn. akt II OSK 1366/10), że nie jest prawidłowe wyciąganie z art. 31 ust. 5 p.b. wniosku, iż pozwala on nie tylko na rozpoczęcie prac rozbiórkowych lecz również na ich zakończenie.

Podsumowanie

Przepis art. 31 p.b. dotyczy wyłącznie rozbiórki. Dlatego też roboty zabezpieczające i rozbiórkowe wymienione w art. 31 ust. 5 p.b. nie mogą stanowić elementu żadnych innych robót budowlanych wymienionych w art. 3 pkt 7 p.b. (II AKa 202/10).

Podobne wpisy / similar posts:
Czy modernizacja i remont oznaczają to samo? W powszechnym języku wydaje się, że pojęcie „modernizacji” oraz „remontu” można stosować zamiennie. W prawie jednak, należy bardzo ostrożnie podchodzi...
Kontrola budowy może skończyć się karą! Kontrola budowy ma potwierdzić zgodną z planem realizację prac, a ostatecznie zakończyć się wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. W ...
Remont czy już odbudowa? Prawo budowlane wyraźnie rozróżnia pojęcia remontu oraz budowy. Wyrażeń tych nie można stosować zamiennie, gdyż oznaczają coś zupełnie innego. W za...
Czy potrzebujesz geodezyjnego wyznaczenia w tereni... Wszystkie obiekty budowlane, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, wymagają także ich geodezyjnego wyznaczenia w terenie. Wyznaczenie jest ko...