201801.24
Off
0

Zagrożenie bezpieczeństwa a prawo dokonania rozbiórki

Co do zasady, rozbiórka obiektów budowlanych wymaga uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Prawo budowlane przewiduje jednak pewne wyjątki od tego obowiązku.

Jednym z nich jest bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Wcześniej tylko wspomniałem o tym przypadku tutaj, dzisiaj chciałbym wyjaśnić, co oznacza to uprawnienie.

Jakie uprawnienie przyznaje prawo budowlane?

Zgodnie z art. 31 ust. 5 p.b. roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia.

Co jednak istotne, rozpoczęcie robót zabezpieczających lub rozbiórkowych nie zwalnia z obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego.

Charakter uprawnienia do przeprowadzenia rozbiórki

Uprawnienie określone w art. 31 ust. 5 p.b. ma wyjątkowy charakter. Wynika bowiem z istniejącego stanu wyższej konieczności.

Rozbiórka a późniejsze uzyskanie pozwolenia

Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z 17 października 2017 r. (II SA/Ol 691/17) uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę pomimo rozpoczęcia robót rozbiórkowych i zabezpieczających, a czasami nawet po ich wykonaniu, jeżeli takie roboty były wykonane natychmiast, ma na celu umożliwienie organowi zweryfikowane czy faktycznie istniała przesłanka zastosowania omawianej normy prawnej, polegająca na zaistnieniu bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia.

„Inwestor powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą pojawić się przy realizacji inwestycji. Nie może być mowy o działaniu np. w stanie wyższej konieczności, jeżeli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 31 ust. 5 p.b.” – II SA/Op 492/11

Wskazuję jednak, za Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie (sygn. akt II OSK 1366/10), że nie jest prawidłowe wyciąganie z art. 31 ust. 5 p.b. wniosku, iż pozwala on nie tylko na rozpoczęcie prac rozbiórkowych lecz również na ich zakończenie.

Podsumowanie

Przepis art. 31 p.b. dotyczy wyłącznie rozbiórki. Dlatego też roboty zabezpieczające i rozbiórkowe wymienione w art. 31 ust. 5 p.b. nie mogą stanowić elementu żadnych innych robót budowlanych wymienionych w art. 3 pkt 7 p.b. (II AKa 202/10).

Podobne wpisy / similar posts:
Deweloper odpowiedzialny za niezgodne z prawem zat... Inwestor jest odpowiedzialny za prawidłowe zorganizowanie budowy. Z tego powodu może on odpowiadać nawet za niezgodną z prawem decyzję administracyjną...
O czym musisz pamiętać rozpoczynając budowę… Rozpoczęcie budowy – zarówno dla inwestora, jak i dla wykonawcy – jest momentem trudnym i stresującym. Warto zadbać o to, aby już na początku procesu ...
Kontrola budowy może skończyć się karą! Kontrola budowy ma potwierdzić zgodną z planem realizację prac, a ostatecznie zakończyć się wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. W ...
Nakaz rozbiórki lub powrót do stanu poprzedniego Organ nadzoru budowlanego może nakazać rozbiórkę obiektu budowlanego, wybudowanego niezgodnie z prawem. Jeżeli jednak, organ nie wyda decyzji o rozbió...