201807.11
Off
0

Zanim wystąpisz o udzielenie zgody na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości…

O tym, czym jest uprawnienie do wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości i jak je stosować pisałem już we wcześniejszym artykule, z którym zapoznasz się tutaj.

W tym temacie warte przytoczenia jest orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydane 29 maja 2018 r. (sygn. akt II SA/Gd 77/18).

Stan faktyczny

Wnioskodawcy wystąpili do starosty z wnioskiem o udzielenie zgody na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości, celem wykonania niezbędnych robót budowlanych polegających na ociepleniu budynku.

Starosta wydał decyzję, którą umorzył postępowanie w sprawie.

Wnioskodawcy wnieśli odwołanie od decyzji. Na skutek rozpatrzenia odwołania Wojewoda uchylił zaskarżoną decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania organowi I instancji.

Stan prawny

Zgodnie z art. 47 ust. 1 prawa budowlanego, jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu.

Z kolei w myśl art. 47 ust. 2 prawa budowlanego, w razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 1, organ administracji architektoniczno-budowlanej – na wniosek inwestora – w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, organ administracji architektoniczno-budowlanej określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości.

Stanowisko WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny zwrócił uwagę, że w świetle wyżej przytoczonej regulacji należy zgodzić się, że organ rozważając zasadność wydania decyzji odmawiającej stwierdzenia bądź stwierdzającej niezbędność wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości, zobowiązany jest do zbadania:

  • czy inwestor podjął starania o uzyskanie zgody na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości od jej właściciela, a starania te okazały się bezskuteczne oraz
  • czy wejście na teren sąsiedniej nieruchomości jest niezbędne dla wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych.

Podsumowanie

Z orzeczenia WSA oraz z przepisów prawa budowlanego wynika jasno, że zanim inwestor wystąpi z wnioskiem do organu o wydanie decyzji w przedmiocie konieczności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości, jest on zobowiązany podjąć samodzielne działania zmierzające do uzyskania zgody bezpośrednio od właściciela.

Warto o tym pamiętać, aby zbyt pochopnie nie występować z wnioskami do stosownych organów.

Podobne wpisy / similar posts:
Co jest przedmiotem pozwolenia na budowę? Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego, które chce zrealizować inwestor. Może więc dotyczyć więcej niż jednego obiektu. Jednak po...
Czym charakteryzuje się urządzenie budowlane? Temat urządzeń budowlanych był już podejmowany w moich wcześniejszych artykułach. Zachęcam do zapoznania się z tym zagadnieniem tutaj. Niejako w ra...
Zagrożenie bezpieczeństwa a prawo dokonania rozbió... Co do zasady, rozbiórka obiektów budowlanych wymaga uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Prawo budo...
Cechy charakterystyczne obiektu liniowego Jedną z podstawowych definicji w prawie budowlanym jest pojęcie obiektu budowlanego. Część pozostałych definicji w ustawie zawiera w sobie odesłanie d...