201711.28
Off
0

Zgłoszenie budowy a obowiązek uzyskania pozwoleń

Rozpoczynając budowę należy uzyskać pozwolenie. Natomiast w przypadku budowy czy remontu wymienionego w art. 30 ust. 1 prawa budowlanego, wystarczy zgłoszenie prowadzonych prac. W takim przypadku organ ma możliwość zgłoszenia sprzeciwu oraz żądania uzyskania pozwolenia. Na czym polega to uprawnienie organu? I w jakich okolicznościach organ może zgłosić sprzeciw do prowadzonych prac budowlanych? Przeczytasz w dzisiejszym artykule.

Zgłoszenie zamiast pozwolenia

Zgodnie z art. 30 ust. 5 p.b. zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może w drodze decyzji wnieść sprzeciw oraz nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Uprawnienie takie przyznaje organom art. 30 ust. 7 p.b. wskazując jednocześnie, że obowiązek może zostać nałożony, jeżeli wykonanie obiektu lub robót budowlanych może:

naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

– naruszać ustalenia decyzji o warunkach zabudowy,

spowodować m.in. zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,

– wprowadzać, utrwalać bądź zwiększać ograniczenia lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Wymogi dla zgłoszenia sprzeciwu przez organ

Jeżeli organ planuje zgłosić sprzeciw na podst. art. 30 ust. 7 p.b. jest zobowiązany do wskazania, w jaki sposób planowana realizacja obiektu może naruszyć któryś z wymienionych w artykule warunków. Co ważne, organ jest zobligowany do wskazania jakie konkretne przepisy prawa mogą świadczyć o tym, że inwestycja spowoduje np. zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla konkretnej działki (II SA/Łd 345/17).

„Na podstawie art. 30 ust. 7 p.b. nie można orzec o sprzeciwie bez jednoczesnego nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.” (II SA/Łd 345/17)

Uznaniowy charakter wydania decyzji

Polskie sądy zwracają uwagę, że podstawa wydania przez organ decyzji dotyczącej wniesienia sprzeciwu, ma „podwójnie uznaniowy” charakter.

Stanowisko to opiera się na założeniu, zgodnie z którym po pierwsze organ może wnieść sprzeciw, a po drugie może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę (por. II SA/Rz 203/17).

Co ważne, zgodnie z wyrokiem w sprawie II SA/Łd 898/16 organ nie jest zobowiązany do wykazania, że budowa spowoduje naruszenie dóbr, lecz że może spowodować ich naruszenie.

Art. 30 ust. 7 p.b. tylko w przypadku zgłoszeń!

Warto podkreślić, że uprawnienie organu do zgłoszenia sprzeciwu oraz do żądania pozwolenia zamiast zgłoszenia, może mieć miejsce wyłącznie w stosunku do budowy lub robót budowlanych, co do których należy obowiązek ich zgłoszenia.

„Nie można zatem nałożyć takiego obowiązku, jeżeli z mocy prawa budowa lub wykonanie określonych robót budowlanych wymagają pozwolenia na budowę.” (II SA/Kr 345/17)

Podobne wpisy / similar posts:
Co należy do obowiązków zarządcy obiektu budowlane... Utrzymanie obiektów budowlanych jest obowiązkiem właściciela. Jednak powinności te, wynikające z prawa budowlanego, mogą być wykonywane przez zarządcę...
Co zrobić, gdy inwestycja wymaga wejścia na sąsied... W trakcie prowadzonych robót budowlanych konieczne może być wyjście poza nieruchomość lub teren budowy. W takiej sytuacji inwestor musi uzyskać zgodę ...
Pojęcie przebudowy w prawie budowlanym Prawo budowlane rozróżnia pojęcia remontu i przebudowy. O pierwszym wymienionym rodzaju robót – polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego – pisałe...
Kontrola obiektu może odbyć się bez udziału właści... Nowe uprawnienia, pozwalające m.in. na kontrolowanie obiektów budowlanych bez udziału inwestora czy właściciela obiektu, uzyskały organy nadzoru budow...