201810.23
Off
0

Zmiana pozwolenia na budowę a ciągłość postępowania

W prawie budowlanym dopuszczalne jest istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Zachęcam do zapoznania się z moim artykułem na ten temat.

Istotne odstąpienie od projektu budowlanego

Zgodnie z art. 36a ust. 1 p.b., istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Warto wskazać, że prawo budowlane uznaje za istotne odstąpienie w zakresie m.in.:

  • projektu zagospodarowania działki lub terenu, z wyjątkiem urządzeń budowlanych oraz obiektów małej architektury,
  • charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji obiektu budowlanego, z zastrzeżeniem ust. 5a czy też
  • zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

O charakterze i skutkach istotnego odstąpienia wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 27 sierpnia 2018 r. (sygn. akt II OSK 2226/18).

Stanowisko NSA

Kluczowa teza wynikająca z orzeczenia jest taka, że postępowanie w sprawie o zmianę pozwolenia na budowę w trybie art. 36a ust. 1 p.b. nie stanowi kontynuacji postępowania w sprawie o pozwolenie na budowę.

„Organ administracji publicznej wydający decyzję o zmianie pozwolenia na budowę musi m.in. ponownie określić krąg podmiotów legitymujących się przymiotem strony, co w istotny sposób wpływać może na legitymację strony wnioskującej o wznowienie postępowania z przyczyny określonej w art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a.” (II OSK 2226/18)

Jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny, decyzja zmieniająca pierwotne pozwolenie na budowę stanowi nowy akt administracyjny.