201608.09
0
0

Jak zmienić sposób użytkowania obiektu budowlanego?

Przedsiębiorco, nawet nieistotna Twoim zdaniem zmiana w sposobie użytkowania obiektu budowlanego może wiązać się z obowiązkiem zgłoszenia właściwemu organowi na podstawie art. 71 prawa budowlanego. Zarówno o samej możliwości zmiany użytkowania jak i o koniecznych warunkach, które musisz spełnić przeczytasz w dzisiejszym artykule.


Co jest zmianą sposobu użytkowania?

Prawo budowlane (art. 71 ust. 1) wyjaśnia, że zmianą sposobu użytkowania obiektu jest w szczególności podjęcie lub zaniechanie działalności, wpływającej na warunki: bezpieczeństwa pożarowego, pracy, zdrowotnego czy też na układ obciążeń. Podjęcie lub zaniechanie działalności może dotyczyć całości obiektu albo jego części. Ponadto, art. 71 ust. 1 nie stanowi katalogu zamkniętego. Użyte wyrażenie w szczególności wskazuje, że wyliczenie to nie jest wyczerpujące.

Co ciekawe, zmianą sposobu użytkowania obiektu, jest nie tylko zmiana rodzaju użytkowania, ale także zintensyfikowanie dotychczasowego sposobu użytkowania (II SA/Po 227/13).


Zgłoszenie – niezbędne

Podjęcie przez inwestora decyzji o zmianie sposobu użytkowania obiektu, zobowiązuje go do zgłoszenia tego właściwemu organowi. Podstawową informacją, którą zawiera dokument jest wskazanie dotychczasowego sposobu użytkowania oraz sposobu zamierzonego.

Należy pamiętać, że zgłoszenie takie inwestor musi złożyć przed dokonaniem zmiany. W przeciwnym razie, dokument ten nie wywoła skutków prawnych.


Samo zgłoszenie to za mało

Zgłoszenie jest tylko pierwszym z obowiązków inwestora, który potrzebuje zmienić sposób użytkowania obiektu. Do zgłoszenia należy dołączyć szereg dokumentów, a w tym m.in.:


1) ekspertyzę techniczną,

2) zwięzły opis techniczny obiektu,

3) oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

4) stosowne pozwolenia.


Jeżeli złożone zgłoszenie zawiera braki w dokumentacji, organ postanowieniem wyznacza dodatkowy termin na ich uzupełnienie. Jeśli dokumentacja nie zostanie uzupełniona, organ w drodze decyzji wnosi sprzeciw.


Sprzeciw organu

Poza wspomnianą sytuacją, kiedy inwestor po wezwaniu nie uzupełnia braków w dokumentacji, istnieje szereg sytuacji, w których organ wniesie sprzeciw. Dzieje się tak chociażby wtedy, gdy zamierzona zmiana w zakresie sposobu użytkowania:

1) wymaga wykonania robót budowlanych, na które należy uzyskać pozwolenie na budowę,

2) narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

3) może spowodować niedopuszczalne zagrożenie bezpieczeństwa ludzi.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że samo wykonanie robót budowlanych, jest także zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego.


Zmianą użytkowania nie zalegalizujesz samowoli budowlanej

Na zakończenie chcę przypomnieć, że zmiana sposobu użytkowania może dotyczyć jedynie obiektu budowlanego, zbudowanego zgodnie z prawem. Postępowanie mające na celu zmianę sposobu użytkowania, nie może prowadzić do legalizacji samowoli budowlanej. Zmiana sposobu użytkowania zostanie zaakceptowana, jeśli obecny stan prawny obiektu nie budzi wątpliwości (II OSK 1025/13).

Podobne wpisy / similar posts:
Obowiązek przedstawienia ekspertyzy organom admini... Właściciel lub zarządca obiektu zobowiązany jest udostępnić informacje i dokumenty na żądanie organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz n...
Czym charakteryzuje się urządzenie budowlane? Temat urządzeń budowlanych był już podejmowany w moich wcześniejszych artykułach. Zachęcam do zapoznania się z tym zagadnieniem tutaj. Niejako w ra...
Uwaga Nestorzy: dyspozycja wkładem na wypadek śmie... Instytucja „dyspozycji wkładem na wypadek śmierci” zapisana jest w Prawie bankowym. Jednak wiele osób zapomina o takiej możliwości zadysponowania swoi...
Czego od właściciela może żądać organ administracj... Organy administracji architektoniczno-budowlanej czy nadzoru budowlanego mogą żądać informacji oraz udostępnienia dokumentów od właściciela prowadzące...

Zostaw komentarz

Twój email nie będzie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone. *