201601.08
Off
0

Czynny żal – wszystko co musisz wiedzieć o akcie skruchy przed fiskusem

Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorcy wobec państwa jest przestrzeganie prawa i opłacanie podatków w terminie. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy nie wystawił on rachunku czy faktury na czas albo nie złożył stosownego oświadczenia do urzędu skarbowego?

Kiedy można skorzystać z instytucji czynnego żalu?

W kodeksie karnym skarbowym (KKS) funkcjonuje instytucja czynnego żalu. Ustawodawca pozwala, pod pewnymi warunkami, skorzystać z dobrodziejstwa art. 16. § 1., który stanowi, że: „nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu”.

Kiedy czynny żal nie będzie skuteczny?

Należy przy tym pamiętać, że czynny żal nie będzie skuteczny, gdy organy podatkowe udokumentowały już popełnienie przestępstwa, a przedsiębiorca został już wezwany w związku z popełnieniem przedmiotowego czynu, jest w trakcie postępowania kontrolnego lub nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego.

Aby skorzystać z instytucji czynnego żalu należy złożyć stosowną deklarację lub uiścić zapłatę, co ważne wraz z naliczonymi odsetkami. Nie ma ustawowego terminu na przyznanie się do popełnienia przestępstwa skarbowego. Należy jednak uczynić to, zanim urząd skarbowy wezwie do stosownych czynności. W przypadku decyzji odmownej przysługuje odwołanie.

Jak przygotować oświadczanie czynnego żalu?

W oświadczeniu zawierającym czynny żal należy oznaczyć:

  • datę i miejsce sporządzenia pisma,
  • Naczelnika Urzędu Skarbowego, do którego kierujemy pismo,
  • zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
  • oświadczenie, iż przy popełnieniu przestępstw lub wykroczeń skarbowych nie współdziałaliśmy z innymi osobami,
  • krótki opis stanu faktycznego, dlaczego nie dotrzymaliśmy ustawowych obowiązków,
  • informację, w jakim dniu dokonaliśmy lub w jakim terminie dokonamy stosownego wywiązania się z nałożonego na nas obowiązku,
  • wniosek o odstąpienie od stosowania sankcji przewidzianych w Kodeksie karnym skarbowym.

Warto również zaznaczyć, iż popełnienie przestępstwa bądź wykroczenia skarbowego miało charakter incydentalny. Pod oświadczeniem należy się własnoręcznie podpisać.

Tak przygotowane pismo powinno zostać złożone do Urzędu Skarbowego. Składający oświadczenie musi jednocześnie dokonać stosownej czynności, której nie wykonał (np. złożenie deklaracji) lub wpłaty podatku wraz odsetkami.

Podobne wpisy / similar posts:
Elektroniczne biuro podawcze – ułatwienia procedur... Po ostatnich nowelizacjach kodeksu postępowania cywilnego (1 lipca i 18 września 2016 r.) istnieje możliwość wnoszenia pism procesowych drogą elektron...
Upadłość – czym jest i jakie są jej skutki O upadłości nie chce myśleć żaden przedsiębiorca. Wydaje się, że jest to temat zbędny, szczególnie, gdy firma dobrze prosperuje. Jednak podstawowa wie...
Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce le... W prawie medycznym określono pojęcie błędu medycznego albo błędu lekarskiego nazywanego czasem błędem w sztuce lekarskiej lub medycznej. Błąd ten jest...
Darowizna składników majątku przez dłużnika. Przes... Zdarza się, że prowadzący przedsiębiorstwo poprzez rozdysponowanie składników swojego majątku zmniejsza czy wręcz udaremnia możliwość spełnienia zobow...