201804.03
Off
0

Obowiązek wydania wyroku przez Sąd administracyjny na podstawie akt sprawy

Sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej. Sprawowana przez nie kontrola obejmuje orzekanie m.in. w sprawach skarg na decyzje administracyjne, pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach czy skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego.

Na poparcie swoich twierdzeń, w postępowaniu strony mogą przedstawiać dowody. Zgodnie z art. 133 p.p.s.a., sąd wydaje wyrok po zamknięciu rozprawy na podstawie akt sprawy, chyba że organ nie wykonał obowiązku, o którym mowa w art. 54 § 2 p.p.s.a.

W kwestii podstawy wydawania orzeczeń przez sądy administracyjne wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 7 lutego 2018 r. (II GSK 2781/16).

We wniesionej skardze kasacyjnej, skarżący zarzucił Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu naruszenie art. 133 § 1 p.p.s.a. poprzez wadliwą ocenę ustaleń faktycznych poczynionych przez organ w zakresie nabycia wtórnej zdolności odróżniającej. Sprawa bowiem dotyczyła znaku towarowego.

W pierwszej kolejności Sąd wskazał, że zarzut ten jest niezasadny, gdyż nie służy on do podważania dokonanej przez organ oceny ustalonego w sprawie stanu faktycznego.

„Wynikający z tego przepisu obowiązek wydania wyroku „na podstawie akt sprawy” oznacza zakaz wyjścia poza materiał znajdujący się w tych aktach. Do naruszenia tego przepisu doszłoby wówczas, gdyby Sąd I instancji oparł swoje rozstrzygnięcie na materiale innym niż ten, który jest zawarty w aktach sprawy.” (II GSK 2781/16)

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sąd I instancji orzekł na podstawie akt sprawy, tzn. biorąc pod uwagę stan faktyczny i prawny istniejący w dniu wydania zaskarżonej decyzji. Nie dopuścił się zatem naruszenia art. 133 § 1 p.p.s.a.

Podsumowanie

Stanowisko przedstawione przez Sąd wpisuje się w utrwalone i jednolite stanowisko zajmowane dotychczas przez sądy administracyjne.

„Przepis art. 133 § 1 p.p.s.a. nie może służyć kwestionowaniu ustaleń i oceny przyjętego w sprawie stanu faktycznego.” (I OSK 1858/17)

„Orzekanie „na podstawie akt sprawy” oznacza, iż sąd przy ocenie legalności decyzji bierze pod uwagę okoliczności, które z akt tych wynikają i które legły u podstaw zaskarżonego aktu.” (II OSK 1085/17)

Prowadząc zatem spór przed sądem administracyjnym warto kontrolować, na podstawie czego zostało wydane orzeczenie, aby mieć pewność, że sąd nie wyszedł poza ustalony w sprawie stan faktyczny.

Ewentualne wyjście przez sąd poza ustalony stan faktyczny stanowi bowiem podstawę do zaskarżenia wydanego orzeczenia.

Podobne wpisy / similar posts:
Przedsiębiorco, broń swoich dóbr osobistych! Prawo do ochrony dóbr osobistych przysługuje także przedsiębiorcom! Szczególnie w dobie Internetu, kiedy coraz częściej jesteśmy świadkami zjawiska na...
Tymczasowe aresztowanie pracownika. Co musi wiedzi... Pracownik, który został tymczasowo aresztowany, traci prawo do wynagrodzenia oraz zasiłku chorobowego, jednak należy mu się ekwiwalent pieniężny za ni...
Wzrost ilości zwrotów aktów oskarżenia po noweliza... Ostatnia nowelizacja kodeksu postępowania karnego (k.p.k.) gruntownie zmieniła model postępowania karnego, zwłaszcza na etapie postępowania jurysdykcy...
Czynny żal – wszystko co musisz wiedzieć o a... Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorcy wobec państwa jest przestrzeganie prawa i opłacanie podatków w terminie. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy nie w...