201804.03
Off
0

Obowiązek wydania wyroku przez Sąd administracyjny na podstawie akt sprawy

Sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej. Sprawowana przez nie kontrola obejmuje orzekanie m.in. w sprawach skarg na decyzje administracyjne, pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach czy skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego.

Na poparcie swoich twierdzeń, w postępowaniu strony mogą przedstawiać dowody. Zgodnie z art. 133 p.p.s.a., sąd wydaje wyrok po zamknięciu rozprawy na podstawie akt sprawy, chyba że organ nie wykonał obowiązku, o którym mowa w art. 54 § 2 p.p.s.a.

W kwestii podstawy wydawania orzeczeń przez sądy administracyjne wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 7 lutego 2018 r. (II GSK 2781/16).

We wniesionej skardze kasacyjnej, skarżący zarzucił Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu naruszenie art. 133 § 1 p.p.s.a. poprzez wadliwą ocenę ustaleń faktycznych poczynionych przez organ w zakresie nabycia wtórnej zdolności odróżniającej. Sprawa bowiem dotyczyła znaku towarowego.

W pierwszej kolejności Sąd wskazał, że zarzut ten jest niezasadny, gdyż nie służy on do podważania dokonanej przez organ oceny ustalonego w sprawie stanu faktycznego.

„Wynikający z tego przepisu obowiązek wydania wyroku „na podstawie akt sprawy” oznacza zakaz wyjścia poza materiał znajdujący się w tych aktach. Do naruszenia tego przepisu doszłoby wówczas, gdyby Sąd I instancji oparł swoje rozstrzygnięcie na materiale innym niż ten, który jest zawarty w aktach sprawy.” (II GSK 2781/16)

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sąd I instancji orzekł na podstawie akt sprawy, tzn. biorąc pod uwagę stan faktyczny i prawny istniejący w dniu wydania zaskarżonej decyzji. Nie dopuścił się zatem naruszenia art. 133 § 1 p.p.s.a.

Podsumowanie

Stanowisko przedstawione przez Sąd wpisuje się w utrwalone i jednolite stanowisko zajmowane dotychczas przez sądy administracyjne.

„Przepis art. 133 § 1 p.p.s.a. nie może służyć kwestionowaniu ustaleń i oceny przyjętego w sprawie stanu faktycznego.” (I OSK 1858/17)

„Orzekanie „na podstawie akt sprawy” oznacza, iż sąd przy ocenie legalności decyzji bierze pod uwagę okoliczności, które z akt tych wynikają i które legły u podstaw zaskarżonego aktu.” (II OSK 1085/17)

Prowadząc zatem spór przed sądem administracyjnym warto kontrolować, na podstawie czego zostało wydane orzeczenie, aby mieć pewność, że sąd nie wyszedł poza ustalony w sprawie stan faktyczny.

Ewentualne wyjście przez sąd poza ustalony stan faktyczny stanowi bowiem podstawę do zaskarżenia wydanego orzeczenia.

Podobne wpisy / similar posts:
Czynny żal – wszystko co musisz wiedzieć o a... Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorcy wobec państwa jest przestrzeganie prawa i opłacanie podatków w terminie. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy nie w...
Przedsiębiorco, broń swoich dóbr osobistych! Prawo do ochrony dóbr osobistych przysługuje także przedsiębiorcom! Szczególnie w dobie Internetu, kiedy coraz częściej jesteśmy świadkami zjawiska na...
Upadłość – czym jest i jakie są jej skutki O upadłości nie chce myśleć żaden przedsiębiorca. Wydaje się, że jest to temat zbędny, szczególnie, gdy firma dobrze prosperuje. Jednak podstawowa wie...
Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce le... W prawie medycznym określono pojęcie błędu medycznego albo błędu lekarskiego nazywanego czasem błędem w sztuce lekarskiej lub medycznej. Błąd ten jest...