201803.14
Off
0

Kiedy otrzymasz zwrot całej opłaty sądowej?

Ważną uchwałę w sprawie zwrotu opłaty sądowej w całości podjął Sąd Najwyższy w uchwale z 23 lutego 2018 r.

Stanowiący zachętę do polubownego rozwiązywania sporów zwrot całej opłaty sądowej, stosowany jest tylko przy ugodzie sądowej i przed mediatorem.

Zagadnienie prawne

Sąd Najwyższy rozstrzygał wątpliwość, czy w przypadku cofnięcia powództwa należy się zwrot całej opłaty sądowej od pozwu. Zagadnienie dotyczyło sytuacji, kiedy postępowanie zakończyło się zawarciem ugody przed rozpoczęciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji.

Powyższe zagadnienie prawne wzbudziło wątpliwość Sąd Okręgowego w Warszawie, który wystąpił z zapytaniem do Sądu Najwyższego. Pytanie odnosiło się zakresu obejmowania przepisu: czy dotyczy on także zawarcia ugody pozasądowej?

Wątpliwość dotyczy przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, które dopuszczają zwrot opłaty sądowej:

  • Połowę opłaty – jeżeli cofnięcie powództwa nastąpiło przed rozpoczęciem posiedzenia, rozprawy sądowej.
  • Całość opłaty – jeżeli postępowanie zakończyło się zawarciem ugody przed rozpoczęciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji.

Stanowisko Sądu Najwyższego

W uzasadnieniu uchwały Sąd Najwyższy przypomina, że ustawa o kosztach sądowych należy do prawa publicznego. Jeżeli mówi o ugodzie, to wyłącznie o ugodzie o charakterze publicznym, a taką jest ugoda sądowa i od pewnego czasu także ugoda przed mediatorem.

Natomiast tak zwane ugody pozasądowe mają status aktów prywatnych, o innych skutkach. Nie muszą kończyć postępowania, więc nie korzystają także z tak daleko idącej zachęty w postaci zwrotu pełnej opłaty.

Wnioski

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego, z uwagi na możliwość zwrotu całości opłaty sądowej należy dążyć do zawarcia ugody sądowej lub ugody przed mediatorem.

Zdaniem Szołajski Legal Group ugoda zawierana przed mediatorem, która jest rozwiązaniem pośrednim, szczególnie zyskuje na znaczeniu dzięki uchwale Sądu Najwyższego. Pozwala na zwrot całości opłat sądowych!

Podobne wpisy / similar posts:
Przedsiębiorco, broń swoich dóbr osobistych! Prawo do ochrony dóbr osobistych przysługuje także przedsiębiorcom! Szczególnie w dobie Internetu, kiedy coraz częściej jesteśmy świadkami zjawiska na...
Wzrost ilości zwrotów aktów oskarżenia po noweliza... Ostatnia nowelizacja kodeksu postępowania karnego (k.p.k.) gruntownie zmieniła model postępowania karnego, zwłaszcza na etapie postępowania jurysdykcy...
Tymczasowe aresztowanie pracownika. Co musi wiedzi... Pracownik, który został tymczasowo aresztowany, traci prawo do wynagrodzenia oraz zasiłku chorobowego, jednak należy mu się ekwiwalent pieniężny za ni...
Elektroniczne biuro podawcze – ułatwienia procedur... Po ostatnich nowelizacjach kodeksu postępowania cywilnego (1 lipca i 18 września 2016 r.) istnieje możliwość wnoszenia pism procesowych drogą elektron...