201804.25
Off
0

Przedsiębiorco, broń swoich dóbr osobistych!

Prawo do ochrony dóbr osobistych przysługuje także przedsiębiorcom! Szczególnie w dobie Internetu, kiedy coraz częściej jesteśmy świadkami zjawiska nazywanego „czarnym PR-em”, przedsiębiorcy powinni zdawać sobie sprawę z przysługujących im uprawnień.

Jakie prawa ma przedsiębiorca?

Dobrami osobistymi człowieka, są m.in. cześć, nazwisko, pseudonim czy wizerunek (art. 23 k.c.). Jeżeli dobra te zostały zagrożone cudzym działaniem, podlegają ochronie wynikającej z art. 24 § 1 k.c. Zgodnie z tym przepisem, osoba, której dobra zostały zagrożone może żądać zaniechania tego działania.

Dodatkowo może żądać, żeby osoba, która dopuściła się naruszenia:

  • dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków np. złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie,
  • dokonała zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Co więcej, jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych (art. 24 § 1 k.c.).

A jak powyższe przepisy mają się do przedsiębiorców? Warto zauważyć, że w myśl art. 43 k.c. przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych stosuje się odpowiednio do osób prawnych. Co to oznacza?

Jak można naruszyć dobra osobiste osoby prawnej?

W myśl wyroku Sądu Najwyższego z 11 sierpnia 2016 r. (I CSK 419/15) osobom prawnym przysługują takie dobra osobiste jak: dobre imię (dobra sława, reputacja, autorytet), nazwa (firma) lub tajemnica korespondencji. Dobre imię przedsiębiorstwa naruszają zarzuty, które przypisują jej niewłaściwe postępowanie, mogące spowodować utratę zaufania do firmy.

Za tego rodzaju naruszenia uważa się formułowanie nieprawdziwych zarzutów dotyczących przykładowo niskiej jakości wytwarzanych produktów lub świadczonych usług, nie uiszczanie podatków, nie spłacanie kredytów bankowych, niewłaściwe traktowanie pracowników.” (I CSK 419/15)

Jak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 9 czerwca 2005 r.(II CK 622/04), dobre imię osoby prawnej jest łączone z opinią, jaką o niej mają inne osoby ze względu na zakres jej działalności.

Dobre imię osoby prawnej naruszają wypowiedzi, które obiektywnie oceniając, przypisują osobie prawnej niewłaściwe postępowanie mogące spowodować utratę do niej zaufania potrzebnego do prawidłowego jej funkcjonowania w zakresie swych zadań.” (II CK 622/04)

Podsumowanie

W pierwszej kolejności warto wskazać, że kodeks cywilny przewiduje możliwość dochodzenia przez przedsiębiorców ochrony swoich dóbr osobistych. Nie jest to wyłącznie uprawnienie osób fizycznych.

Postanowieniem z 5 września 1968 r. (II CR 156/68) Sąd Najwyższy stwierdził, że przepis art. 24 k.c. przewiduje ochronę tych dóbr już w chwili ich zagrożenia cudzym działaniem przez możność żądania zaniechania tego działania. W razie dokonania naruszenia, przez możność żądania usunięcia skutków naruszenia. Natomiast w razie wyrządzenia szkody majątkowej przez możność żądania naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Podobne wpisy / similar posts:
Wzrost ilości zwrotów aktów oskarżenia po noweliza... Ostatnia nowelizacja kodeksu postępowania karnego (k.p.k.) gruntownie zmieniła model postępowania karnego, zwłaszcza na etapie postępowania jurysdykcy...
Kiedy otrzymasz zwrot całej opłaty sądowej? Ważną uchwałę w sprawie zwrotu opłaty sądowej w całości podjął Sąd Najwyższy w uchwale z 23 lutego 2018 r. Stanowiący zachętę do polubownego rozwią...
Skarga na czynności komornika wreszcie za jego poś... Zmieniony 8 września 2016 r. kodeks postępowania cywilnego wprowadził rewolucję w sposobie składania skarg na czynności komornika. Dotychczas takie sk...
Obowiązek wydania wyroku przez Sąd administracyjny... Sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej. Sprawowana przez nie kontrola obejmuje orzekanie m.in. w sprawach skarg ...