201603.04
Off
0

Tymczasowe aresztowanie pracownika. Co musi wiedzieć pracodawca?

Pracownik, który został tymczasowo aresztowany, traci prawo do wynagrodzenia oraz zasiłku chorobowego, jednak należy mu się ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop. W takiej sytuacji pracodawca powinien znać swoje prawa w zakresie wypowiedzenia umowy, wynagrodzenia oraz urlopu dla aresztowanego pracownika. Mimo że wydaje się, że sytuacje takie zdarzają się niezmiernie rzadko, aresztowanie pracownika może spotkać każdego przedsiębiorcę.

Tymczasowe aresztowanie powodem wygaśnięcia umowy o pracę

Najważniejszym aspektem związanym z tymczasowym aresztowaniem pracownika jest fakt, że zawarta z takim zatrudnionym umowa o pracę ulega wygaśnięciu z mocy prawa z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w zakładzie pracy. Zwrócić należy uwagę, że trzymiesięczna nieobecność musi wynikać z tymczasowego aresztowania pracownika. Nie mogą się tutaj wliczać inne przyczyny nieobecności (Wyrok Sądu Najwyższego sygn. akt II PK 213/10). Brany pod uwagę okres, to okres trzymiesięcznej nieobecności w pracy spowodowanej tymczasowym aresztowaniem, a nie trzymiesięczny okres aresztowania. Różnica mimo, że wydaje się niewielka, jest bardzo istotna!

Przed upływem trzech miesięcy nieobecności, spowodowanych tymczasowym aresztowaniem pracownika, pracodawca nie może wypowiedzieć stosunku pracy ani rozwiązać go bez wypowiedzenia. Jedynym wyjątkiem jest wcześniejsze rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika. Jednak tymczasowe aresztowanie nie jest samodzielną podstawą, która upoważnia pracodawcę do takiej formy rozwiązania umowy.

Wskazywany trzymiesięczny okres nieobecności pracownika musi być nieprzerwany. Jeśli zatem pracownik pojawi się w miejscu pracy, w celu wykonywania swoich obowiązków choćby na jeden dzień, to powyższy okres powinien być liczony od nowa.

Co istotne, pracownik po wygaśnięciu stosunku pracy może wrócić do pracy. Pracodawca jest zobowiązany ponownie zatrudnić pracownika, jeśli postępowanie karne zostało umorzone lub gdy zapadł wyrok uniewinniający. Pracownik musi jednak zgłosić swój powrót do pracy w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia. Ponowne zatrudnienie nie będzie jednak możliwe, jeśli postępowanie karne przeciwko pracownikowi zostało umorzone w wyniku przedawnienia, amnestii lub warunkowego umorzenia postępowania.

Wynagrodzenie za pracę w przypadku tymczasowego aresztowania

W następstwie tymczasowego aresztowania pracownik nie świadczy pracy. I choć jego nieobecność może być uważana za usprawiedliwioną, nie ma on prawa do wynagrodzenia. Wynagrodzenie przysługuje za wykonaną pracę. Prawo do zachowania wynagrodzenia pomimo niewykonywania pracy możliwe jest tylko wówczas, gdy tak stanowią przepisy. W przypadku tymczasowego aresztowania kodeks pracy nie przyznaje pracownikowi prawa do wynagrodzenia.

Pracownikowi nie przysługuje także zasiłek chorobowy za okresy niezdolności do pracy przypadającej w czasie tymczasowego aresztowania.

Tymczasowe aresztowanie a urlop wypoczynkowy

Warto mieć na uwadze fakt, że pracownik, z którym umowa o pracę wygasła na skutek trzymiesięcznej nieobecności w pracy spowodowanej tymczasowym aresztowaniem, nie traci prawa do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przysługujący mu w roku, w którym nastąpiło wygaśnięcie stosunku pracy.

Jeśli pracownik został tymczasowo aresztowany w okresie urlopu bezpłatnego, to trzymiesięczny okres może rozpocząć bieg w odniesieniu do niewykonywanego stosunku pracy dopiero z chwilą zakończenia urlopu bezpłatnego. W związku z tym, upływ trzymiesięcznego pobytu w tymczasowym areszcie, przypadający na czas trwania urlopu bezpłatnego udzielonego pracownikowi, nie powoduje wygaśnięcia umowy o pracę w zakładzie pracy, który udzielił powyższego urlopu.

Prawa pracodawców dobrze chronione

Uważam, że prawa pracodawców są dobrze chronione na wypadek tymczasowego aresztowania pracownika. Brak prawa tymczasowo aresztowanego do wynagrodzenia czy zasiłków oraz automatyczne wygaśnięcie umowy po upływie trzymiesięcznej nieobecności to konkretne zabezpieczenia dla zatrudniającego. Z pewnością, utrudnieniem dla pracodawcy może być wymóg ciągłego okresu trzech miesięcy nieobecności pracownika. W tej kwestii nie zanosi się jednak na zmiany…

Podobne wpisy / similar posts:
Upadłość – czym jest i jakie są jej skutki O upadłości nie chce myśleć żaden przedsiębiorca. Wydaje się, że jest to temat zbędny, szczególnie, gdy firma dobrze prosperuje. Jednak podstawowa wie...
Darowizna składników majątku przez dłużnika. Przes... Zdarza się, że prowadzący przedsiębiorstwo poprzez rozdysponowanie składników swojego majątku zmniejsza czy wręcz udaremnia możliwość spełnienia zobow...
Czynny żal – wszystko co musisz wiedzieć o a... Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorcy wobec państwa jest przestrzeganie prawa i opłacanie podatków w terminie. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy nie w...
Kiedy otrzymasz zwrot całej opłaty sądowej? Ważną uchwałę w sprawie zwrotu opłaty sądowej w całości podjął Sąd Najwyższy w uchwale z 23 lutego 2018 r. Stanowiący zachętę do polubownego rozwią...