201606.14
Off
0

Upadłość – czym jest i jakie są jej skutki

O upadłości nie chce myśleć żaden przedsiębiorca. Wydaje się, że jest to temat zbędny, szczególnie, gdy firma dobrze prosperuje. Jednak podstawowa wiedza o tym, jak należy sobie radzić w procesie upadłościowym, jest niezbędna dla każdego przedsiębiorcy – potencjalnego dłużnika lub wierzyciela.

Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny, czyli utracił zdolność do uregulowania swoich wymagalnych zobowiązań. Domniemywa się, że następuje to także w przypadku, gdy okres niewykonania zobowiązania pieniężnego przekracza 3 miesiące. Następstwem ogłoszenia upadłości jest zlicytowanie masy upadłościowej (niekoniecznie całego majątku) w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Co ważne, jeśli masa upadłościowa jest niewystarczająca, to kolejność spłaty zobowiązań zależy od kategorii wierzytelności, które są dokładnie określone w Prawie Upadłościowym (Dz. U. 2015.233).


Wniosek o ogłoszenie upadłości

Do przeprowadzenia procesu upadłościowego konieczne jest złożenie wniosku. Uprawniony do tego jest sam dłużnik, który musi złożyć wniosek w ciągu 30 dni od zaistnienia przesłanek do wszczęcia procesu upadłościowego, oraz każdy z wierzycieli.

Co ciekawe, sąd może z urzędu odrzucić wniosek, jeśli masa upadłościowa jest niewystarczająca do zaspokojenia kosztów procesowych lub wystarcza tylko na ich pokrycie (art. 13 p.u.).


Ostatnia zmiana TK

Decyzja o przeprowadzeniu procesu upadłościowego może okazać się niezadowalająca dla jednej ze stron. Tym bardziej, że do niedawna dłużnik nie miał możliwości jej zaskarżenia, jeśli nie był wnioskodawcą…

Przepis ten został zmieniony wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 8 czerwca 2016 roku. TK orzekł, że przepis uniemożliwiający odwołanie się przez dłużnika (tj. art. 54 ust. 1 p.u.) jest niezgodny z konstytucją i został uchylony.


Po upadłości

Zgodnie z art. 370f po przeprowadzeniu planu upadłościowego wygasają wszelkie wierzytelności – zaspokojone lub niezaspokojone – zawarte do dnia ogłoszenia upadłości. Wyjątek od tego stanowią zobowiązania alimentacyjne lub niektóre powstałe z odpowiedzialności deliktowej lub karnej.

Sąd ma też możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez okres do 10 lat.

Umorzenie wierzytelności powoduje, że upadły ma możliwość rozpoczęcia działalności od nowa, bez ciążącego nad nim widma długów.

Podobne wpisy / similar posts:
Wzrost ilości zwrotów aktów oskarżenia po noweliza... Ostatnia nowelizacja kodeksu postępowania karnego (k.p.k.) gruntownie zmieniła model postępowania karnego, zwłaszcza na etapie postępowania jurysdykcy...
Kiedy otrzymasz zwrot całej opłaty sądowej? Ważną uchwałę w sprawie zwrotu opłaty sądowej w całości podjął Sąd Najwyższy w uchwale z 23 lutego 2018 r. Stanowiący zachętę do polubownego rozwią...
Obowiązek wydania wyroku przez Sąd administracyjny... Sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej. Sprawowana przez nie kontrola obejmuje orzekanie m.in. w sprawach skarg ...
Elektroniczne biuro podawcze – ułatwienia procedur... Po ostatnich nowelizacjach kodeksu postępowania cywilnego (1 lipca i 18 września 2016 r.) istnieje możliwość wnoszenia pism procesowych drogą elektron...