201601.14
0
0

Wzrost ilości zwrotów aktów oskarżenia po nowelizacji K.P.K.

Ostatnia nowelizacja kodeksu postępowania karnego (k.p.k.) gruntownie zmieniła model postępowania karnego, zwłaszcza na etapie postępowania jurysdykcyjnego. W obecnie prowadzonej, szerokiej dyskusji nad zmianami, stosunkowo mało czasu poświęcono zagadnieniu, które w pierwszych tygodniach obowiązywania nowelizacji uwidoczniło się w praktyce wymiaru sprawiedliwości.

Wstępna kontrola aktu oskarżenia po nowelizacji

Chodzi tu rzecz jasna o drastyczny spadek wpływu aktów oskarżenia do sądów na terenie całego kraju. Jednocześnie odnotowano wzrost zwrotów aktów oskarżenia na etapie wstępnej kontroli oskarżenia. Jakkolwiek nie ma jeszcze miarodajnych (przeprowadzonych w perspektywie dłuższego okresu) danych statystycznych, to jednak warto zastanowić się nad przyczynami tego zjawiska.

Za niedopełnienie wymogów, zwrot aktu oskarżenia

Bez wątpienia kluczową dla tego zagadnienia jest dyspozycja znowelizowanego art. 337 k.p.k., zwłaszcza § 1 i 1a tego przepisu. Wspomniany paragraf 1 nakłada na prezesa sądu, dokonującego wstępnej kontroli aktu oskarżenia, obowiązek jego zwrotu w razie nie spełnienia wymogów formalnych (określonych w szczególnych przepisach dotyczących pism procesowych w ogóle oraz aktu oskarżenia w szczególności). W stosunku do uprzedniego stanu prawnego, ustawodawca nie dokonał tu daleko posuniętej modyfikacji – jest to raczej doprecyzowanie, niż diametralna zmiana.

Zupełnym novum jest natomiast dyspozycja art. 337 § 1a k.p.k., który wprowadza sankcję za niedopełnienie wymogów związanych z zamknięciem śledztwa, służących realizacją prawa do obrony. Dotyczy to oczywiście całej procedury końcowego zapoznania się z materiałami postępowania przygotowawczego. Przepis ten mówi bowiem o zwrocie aktu oskarżenia w przypadku nie dokonania czynności zamknięcia śledztwa, przewidzianych w art. 321 k.p.k. Powstaje oczywiście pytanie: czy chodzi o jakiekolwiek czynności dotyczące zamknięcia śledztwa, czy też o konkretny i zamknięty katalog tych czynności.

Praktyka sadowa określi wymogi

Praktyka sądowa dopiero określi, jakie są minimalne wymogi, których spełnienie pozwala na przyjęcie przez sąd aktu oskarżenia do rozpoznania.

Właśnie praktyka wymiaru sprawiedliwości ma kapitalne znaczenie dla przyjęcia racjonalnego kierunku wykładni przepisu, któremu poświęcony jest ten artykuł. Do tego czasu składanie aktów oskarżenia jest obarczone pewnym ryzykiem.

Podobne wpisy / similar posts:
Przedsiębiorco, broń swoich dóbr osobistych! Prawo do ochrony dóbr osobistych przysługuje także przedsiębiorcom! Szczególnie w dobie Internetu, kiedy coraz częściej jesteśmy świadkami zjawiska na...
Elektroniczne biuro podawcze – ułatwienia procedur... Po ostatnich nowelizacjach kodeksu postępowania cywilnego (1 lipca i 18 września 2016 r.) istnieje możliwość wnoszenia pism procesowych drogą elektron...
Kiedy otrzymasz zwrot całej opłaty sądowej? Ważną uchwałę w sprawie zwrotu opłaty sądowej w całości podjął Sąd Najwyższy w uchwale z 23 lutego 2018 r. Stanowiący zachętę do polubownego rozwią...
Czynny żal – wszystko co musisz wiedzieć o a... Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorcy wobec państwa jest przestrzeganie prawa i opłacanie podatków w terminie. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy nie w...

Zostaw komentarz

Twój email nie będzie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone. *