201609.23
0
0

Korzystanie​ ​przez​ ​wykonawcę​ ​z​ ​usług​ ​podwykonawców​ ​w​ ​zamówieniach​ ​publicznych

Co do zasady, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, występują dwa podmioty: Zamawiający oraz Wykonawca. Ten stan rzeczy może być na różnorakie sposoby modyfikowany np. poprzez wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia (konsorcjum), czy też poprzez wykonanie części zamówienia przez zatrudnionych podwykonawców. Właśnie tej drugiej sytuacji chciałbym poświęcić dzisiejszy artykuł.


Podwykonawca w zamówieniu publicznym

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (art. 36a PZP). Jednakże Zamawiający może zastrzec, aby część prac była wykonana osobiście przez Wykonawcę. Zastrzeżeniu takiemu mogą podlegać kluczowe części zamówienia na roboty budowlane lub usługi, bądź też prace związane z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. Warto wskazać, że określenia kluczowe części zamówienia „nie można odnosić do całego zakresu zamówienia wyłącznie dlatego, że każdy z elementów robót ma wpływ na końcowy efekt wykonania całości robót” (KIO/KD 43/15).


Podwykonawca, czyli kto?

Prawo zamówień publicznych nie zawiera definicji podwykonawcy. Z uwagi na to, próbę zdefiniowania tego pojęcia podjęła się Krajowa Izba Odwoławcza. Traktuje ona podwykonawcę jako podmiot trzeci, który w oparciu o pewne porozumienie z Wykonawcą, na rachunek i ryzyko tego podmiotu, realizuje część przedmiotu zamówienia. Jest to więc samodzielna realizacja części zamówienia przed podwykonawcę (KIO 813/15).

Dodatkowo, można posiłkować się ustawową definicją umowy o podwykonawstwo, zgodnie z którą umowa taka jest umową pisemną, odpłatną, „której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego”.

Warto pamiętać, że umowa o podwykonawstwo musi swoim zakresem obejmować jedynie świadczenia, które można wyodrębnić z treści opisu przedmiotu zamówienia, bądź też świadczenia służące wykonaniu przedmiotu zamówienia (KIO 387/16).


Ograniczenie możliwości zlecenia podwykonawstwa

Ogólną zasadą jest możliwość powierzenia podmiotowi trzeciemu realizacji części zamówienia. Ograniczenie prawa przysługującego Wykonawcy może być stosowane jedynie w sytuacjach wyjątkowych. Wykazanie istnienia takiej sytuacji jest obowiązkiem Zamawiającego. Pamiętać bowiem należy, że ograniczenie w prawie do zatrudnienia podwykonawców może wpływać na ograniczenie konkurencyjności postępowania. Dlatego też ograniczenie podwykonawstwa bez żadnej uzasadnionej przyczyny, stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji.


Podwykonawstwo, prawem Wykonawcy

Prawem Wykonawcy jest powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcy, chyba że Zamawiający ograniczył taką możliwość. Jednakże – jak orzekła Izba w sprawie KIO 471/15 – w zakresie w jakim zamawiający nie wyłączył możliwości korzystania z usług podwykonawców, nie jest uzasadnione i dopuszczalne ograniczenie możliwości zmiany zakresu zadań, jakie na etapie realizacji umowy Wykonawca powierzy podwykonawcom.

Warto także zwrócić uwagę, że oświadczenie Wykonawcy o udziale w realizacji zamówienia podwykonawców jest oświadczeniem wiedzy, które ma charakter jedynie informacyjny. Brak podania tej informacji nie wywołuje żadnych negatywnych skutków prawnych (KIO 2755/15).

Podobne wpisy / similar posts:
Czy wadium lidera konsorcjum zabezpiecza wszystkic... Sąd Okręgowy w Warszawie 14 października 2015 roku wydał istotny wyrok dotyczący gwarancji bankowej wniesionej przez konsorcjum. Zgodnie z treścią wyr...
Oferta w przetargu – samodzielnie i w ramach... Wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi podjąć decyzję, czy chce składać ofertę samodzielnie czy też z innymi...
Zaliczka w zamówieniach publicznych Przekazanie zaliczki dla wykonawcy realizującego zamówienie publiczne jest możliwe. Pomimo braku definicji „zaliczki” w prawie zamówień publicznych (d...
Żadna oferta nie spełnia wymagań zamawiającego. Co... Może się zdarzyć sytuacja, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie znajduje się żaden wykonawca, którego oferta spełnia wszystkie w...

Zostaw komentarz

Twój email nie będzie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone. *