201609.15
0
0

Nowe przepisy o uwzględnianiu odwołań!

Ostatnia nowelizacja prawa zamówień publicznych (obowiązuje od 28 lipca 2016 r.) pozwala Zamawiającemu uwzględnić tylko część zarzutów wnoszonych przez odwołującego. Jeżeli podmiot wnoszący odwołanie wycofa pozostałe zarzuty, postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą zostaje umorzone… Jakie inne warunki muszą zostać spełnione, aby mógł zaistnieć powyższy scenariusz? Oraz jakie prawa przysługują zamawiającemu, przeciwko któremu wnoszone jest odwołanie? Odpowiedź znajdziesz w dzisiejszym artykule.


Prawa przysługujące zamawiającemu

Odwołanie do Prezesa KIO może wnieść Wykonawca, uczestnik konkursu oraz każdy inny podmiot jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz w wyniku działania bądź zaniechania Zamawiającego, poniósł szkodę lub może ją ponieść. Podstawą do wniesienia odwołania jest niezgodna z przepisami ustawy czynność Zamawiającego podjęta w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której był zobowiązany zgodnie z prawem zamówień publicznych.

Prawem Zamawiającego jest wniesienie odpowiedzi na odwołanie. Odpowiedź tę wnosi się w formie pisemnej lub ustnej do protokołu. Nowelizacją PZP wprowadzono zmianę dotychczasowego zapisu na piśmie, który został zastąpiony właśnie wyrażeniem w formie pisemnej.


Zmiany w zakresie uwzględniania zarzutów

Nowo dodany przepis reguluje także kwestię uwzględniania przez Zamawiającego nie całości, lecz części zarzutów, które Wykonawca lub inny uprawniony do tego podmiot podniósł w odwołaniu przy jednoczesnym wycofaniu reszty zarzutów przez odwołującego. Postępowanie takie może zostać przez Izbę umorzone na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron i innych uczestników (przystępujących po stronie Wykonawcy) pod pewnymi warunkami. Mianowicie, w toczącym się postępowaniu po stronie Zamawiającego nie może przystąpić żaden Wykonawca lub – jeśli jednak przystąpił – nie sprzeciwił się on uwzględnieniu części zarzutów. Koszty takiego postępowania znosi się wzajemnie.

W konsekwencji powyższej regulacji, zasadne stało się dodanie kolejnego przepisu, regulującego przypadek, gdy Wykonawca jednak nie wycofa pozostałych – nieuwzględnionych przez Zamawiającego – zarzutów. Dlatego też, do ustawy dodano art. 186 ust. 4a w myśl którego, Izba rozpoznaje odwołanie w zakresie niewycofanych przez odwołującego zarzutów, w przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego zarzutów w części, gdy po jego stronie do postępowania odwoławczego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca.


Kto ponosi koszty postępowania?

Koszty postępowania odwoławczego w przypadku nie wycofania pozostałych zarzutów, poniesie bądź odwołujący bądź Zamawiający. Zasadnicze w kwestii, kto zostanie obciążony kosztami postępowania jest to, jak orzeknie Izba. Jeśli uwzględni zarzuty odwołującego – koszty poniesie Zamawiający. Jeśli zaś zarzuty zostaną oddalone – ponoszącym koszty zostanie odwołujący.

Podobne wpisy / similar posts:
Licytacja elektroniczna – wszystko, co musis... Licytacja elektroniczna jest specyficznym trybem udzielenia zamówienia. Charakteryzuje się cechami niespotykanymi w innych rodzajach udzielania zamówi...
Zamieszczenie i zmiana treści ogłoszenia Większości zamówień dotyczy obowiązek publikacji ogłoszenia o ich udzieleniu. W art. 3. i 4. p.z.p. wskazane są także podmioty, których dotyczy ustawa...
Użyczenie zasobów? Tak, gdy brakuje Ci kompetencji... Przedsiębiorstwa biorące udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, niejednokrotnie zobowiązane są do tego, aby przedstawić zamawiaj...
Przedłużenie terminu związania ofertą w zamówienia... Zdarza się, że wykonawcy są wzywani przez zamawiającego do przedłużenia terminu związania ofertą. Dzieje się tak, gdy zamawiający nie zdąży dokonać wy...

Zostaw komentarz

Twój email nie będzie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone. *