201609.06
Off
0

Nowe wymogi w stosunku do wykonawców! Nowelizacja PZP

W swoim niedawnym artykule informowałem o niektórych zmianach, które niesie ze sobą nowelizacja Ustawy prawo zamówień publicznych. Zwracałem w nim uwagę m.in. na nowe regulacje dotyczące opisywania przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane.

Dzisiaj wyjaśniam treść nowego artykułu ustawy (art. 22d p.z.p.), obowiązującego od 28 lipca 2016 r. Prawo to pozwala zwiększać wymagania w stosunku do wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.


Możliwe wymogi stawiane przez zamawiających

Stawiane wykonawcom warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć (zgodnie z również dodanym nowelizacją art. 22 ust. 1b p.z.p.) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Wymagania takie muszą wynikać z odrębnych przepisów, sytuacji ekonomicznej lub finansowej (o tym warunku przeczytasz tutaj) czy zdolności technicznej lub zawodowej.


Uwaga! Nowe wymagania w zakresie…

Nowelizacja wprowadziła do ustawy nowy art. 22d. Jego treść pozwala na stawianie wykonawcom warunków w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Zgodnie przepisem, zamawiający oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy może określić minimalne wymagania dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także potencjału technicznego, i to zarówno wykonawcy jak i osób przez niego skierowanych do realizacji zamówienia.


Co ciekawe, kolejny ustęp nowego przepisu stanowi, że zamawiającemu – na każdym etapie postępowania – przysługuje prawo do uznania, że dany wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeśli zaangażowanie jego zasobów technicznych lub zawodowych w inne przedsięwzięcia może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Jak stanowi ostatni ustęp art. 22d w postępowaniu, którego przedmiot stanowią dostawy wymagające wykonania prac dotyczących rozmieszczenia lub instalacji, usługi lub roboty budowlane, zamawiający ma prawo do oceniania zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia w sposób należyty, w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia. W przypadku takim zamawiający ma prawo wymagać od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.


Wymagania proporcjonalne do przedmiotu zamówienia

Treść nowego artykułu stwarza zamawiającym kolejne możliwości stawiania wykonawcom konkretnych wymagań. Jednocześnie jednak, nowelizacja dodała do ustawy art. 22 ust. 1a, który stanowi, że zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.

Podobne wpisy / similar posts:
Dowody w sprawie badania rażąco niskiej ceny Od 19 października 2014 roku obowiązuje nowy przepis, dotyczący składania wyjaśnień przez wykonawcę, jeżeli oferta zawiera rażąco niską cenę. Zamaw...
Czy wadium lidera konsorcjum zabezpiecza wszystkic... Sąd Okręgowy w Warszawie 14 października 2015 roku wydał istotny wyrok dotyczący gwarancji bankowej wniesionej przez konsorcjum. Zgodnie z treścią wyr...
Czy wykonawca przygotowujący postępowanie zawsze p... Wykonawca, który wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania podlega wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie...
3 kontrowersje w Nowej Ustawie PZP Możliwe wykluczenia wykonawców w projekcie Ustawy Prawo zamówień publicznych Czytając propozycje zawarte w projekcie Nowej Ustawy Prawo zamówień pu...