201609.06
Off
0

Nowe wymogi w stosunku do wykonawców! Nowelizacja PZP

W swoim niedawnym artykule informowałem o niektórych zmianach, które niesie ze sobą nowelizacja Ustawy prawo zamówień publicznych. Zwracałem w nim uwagę m.in. na nowe regulacje dotyczące opisywania przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane.

Dzisiaj wyjaśniam treść nowego artykułu ustawy (art. 22d p.z.p.), obowiązującego od 28 lipca 2016 r. Prawo to pozwala zwiększać wymagania w stosunku do wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.


Możliwe wymogi stawiane przez zamawiających

Stawiane wykonawcom warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć (zgodnie z również dodanym nowelizacją art. 22 ust. 1b p.z.p.) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Wymagania takie muszą wynikać z odrębnych przepisów, sytuacji ekonomicznej lub finansowej (o tym warunku przeczytasz tutaj) czy zdolności technicznej lub zawodowej.


Uwaga! Nowe wymagania w zakresie…

Nowelizacja wprowadziła do ustawy nowy art. 22d. Jego treść pozwala na stawianie wykonawcom warunków w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Zgodnie przepisem, zamawiający oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy może określić minimalne wymagania dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także potencjału technicznego, i to zarówno wykonawcy jak i osób przez niego skierowanych do realizacji zamówienia.


Co ciekawe, kolejny ustęp nowego przepisu stanowi, że zamawiającemu – na każdym etapie postępowania – przysługuje prawo do uznania, że dany wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeśli zaangażowanie jego zasobów technicznych lub zawodowych w inne przedsięwzięcia może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Jak stanowi ostatni ustęp art. 22d w postępowaniu, którego przedmiot stanowią dostawy wymagające wykonania prac dotyczących rozmieszczenia lub instalacji, usługi lub roboty budowlane, zamawiający ma prawo do oceniania zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia w sposób należyty, w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia. W przypadku takim zamawiający ma prawo wymagać od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.


Wymagania proporcjonalne do przedmiotu zamówienia

Treść nowego artykułu stwarza zamawiającym kolejne możliwości stawiania wykonawcom konkretnych wymagań. Jednocześnie jednak, nowelizacja dodała do ustawy art. 22 ust. 1a, który stanowi, że zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.

Podobne wpisy / similar posts:
Jak potwierdzić należyte wykonanie umowy? Każdy podmiot biorący udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego musi przedstawiać dowody poświadczające należyte wykonanie realizowa...
Nowa ustawa PZP niesie dwie dobre zmiany Rząd przyjął projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Wdraża ona przepisy dwóch dyrektyw UE nr 2014/24/UE oraz 2014/25/UE. Przyjrzyjmy się naj...
Wspólne ubieganie się o zamówienie a solidarna odp... Wykonawcy mogą wspólnie – w formie konsorcjum, ubiegać się o udzielenie zamówienia. Prawo takie daje Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień ...
Trybunał Sprawiedliwości UE o poleganiu przez wyko... Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 7 kwietnia 2016 r. wydał orzeczenie, w którym odpowiedział na pytania prejudycjalne, złożone przez Polską K...