201608.26
Off
0

Trzy przypadki, w których KIO odrzuci odwołanie

Wniesienie odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego, którą ten podjął w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jest prawem każdego wykonawcy. Izba ma 15 dni od dnia doręczenia odwołania jej Prezesowi na rozpoznanie dokumentów. A Prezes Izby może być wyłącznym adresatem odwołania (art. 180 ust. 4 p.z.p.).

Prawo zamówień publicznych zawiera także katalog zamknięty sytuacji, w których odwołanie wniesione przez podmiot zostanie odrzucone przez Izbę. W dzisiejszym artykule, spróbuję przedstawić trzy z nich.


Wniesienie odwołania przez podmiot nieuprawniony

Zgodnie z art. 179 ust. 1 p.z.p., środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Tylko powyższe podmioty mogą być stroną wnoszącą odwołanie, a wniesienie odwołania przez podmiot nieuprawniony spowoduje jego odrzucenie.

Z drugiej strony, podmiot wnoszący odwołanie oznacza osobę faktycznie je wnoszącą np. na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Warto wskazać, że dla skutecznego umocowania osoby, do złożenia odwołania wystarczające jest wskazanie w pełnomocnictwie uprawnienia do reprezentowania strony przez KIO w sprawie, która dotyczy odwołania od danej czynności zamawiającego (KIO 2287/14). Należy jednocześnie pamiętać, że złożenie pełnomocnictwa, które będzie wadliwe, ma taki sam skutek, jak całkowity brak jego złożenia. W takiej sytuacji Izba wezwie do poprawienia lub uzupełnienia odwołania.

Szczególny jest przypadek wykonawców składających ofertę w formie konsorcjum. Wtedy nie jest możliwe wniesienie odwołania przez jednego z wykonawców we własnym imieniu. Musi być ono złożone wspólnie (KIO1868/14).


Wniesienie odwołania po upływie określonego terminu

Prawo zamówień publicznych w sposób precyzyjny wskazuje terminy, w jakich odwołujący może wnieść odwołanie. Po jego upływie zostanie ono odrzucone. Art. 189 ust. 2 nie pozostawia Izbie swobody, gdyż stanowi jasno, że Izba odrzuca odwołanie.

Wyznaczony na wniesienie odwołania termin, należy traktować jako termin zawity. Nie podlega on przywróceniu, a jego upłynięcie jest przyczyną wygaśnięcia prawa skorzystania z odwołania (KIO 2422/14).


Powoływanie się na te same okoliczności

Powoływanie się przez odwołującego wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez Izbę w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się stanowi powód do odrzucenia odwołania.

Co ważne, podstawą odrzucenia odwołania nie jest tożsamość listy zarzutów na wstępie odwołania, ani listy zgłoszonych żądań, ani tożsamość redakcji uzasadnienia odwołania, ale powołanie się na te same okoliczności, czyli okoliczności prawne i faktyczne dotyczące czynności lub zaniechań zamawiającego naruszających przepisy p.z.p., które były już przedmiotem rozstrzygnięcia na skutek poprzedniego odwołania (KIO 2062/14). Powoływanie się przez odwołującego na te same okoliczności spowoduje odrzucenie odwołania, albowiem rozstrzygnięcie Izby, w zakresie odwołania, które zostało oparte na konkretnych okolicznościach, jest stanem zbliżonym do powagi rzeczy osądzonej (KIO 1714/13).


Zaistnienie przesłanki obliguje do odrzucenia odwołania

Jeżeli zaistnieją przesłanki uzasadniające odrzucenie odwołania, to Izba może dokonać tego na posiedzeniu niejawnym. Gdy uzna to jednak za konieczne, może dopuścić do udziału w postępowaniu m.in. strony. Zaistnienie którejkolwiek z przesłanek obliguje KIO do odrzucenia odwołania.

Podobne wpisy / similar posts:
Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy – warun... Prawo zamówień publicznych przewiduje szereg warunków, które musi spełnić wykonawca, aby mógł ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Pisałem...
Orzeczenie KIO nie jest ostateczne! Wniesienie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej nie gwarantuje uznania argumentów odwołującego za zasadne. Jeżeli natomiast odwołanie zostanie oddal...
Zaliczka w zamówieniach publicznych Przekazanie zaliczki dla wykonawcy realizującego zamówienie publiczne jest możliwe. Pomimo braku definicji „zaliczki” w prawie zamówień publicznych (d...
Spóźnione wniesienie wadium wyklucza wykonawcę Wadium - pełna odpowiedzialność wykonawcy W tym artykule chcę przypomnieć potencjalnym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniach o udzielenie zamówi...