201802.13
Off
0

Czym to jest trust i czy może być zastosowany w sukcesji?

Co to jest trust?

Trust jest umową pomiędzy osobą, która chce przekazać swój majątek na określony cel (donator), a osobą, która będzie zarządzać środkami – trustee (powiernik), w sposób określony w umowie trustu (deed of trust).

Umowa trustu (deed of trust) określa warunki na jakich donator przekazuje określony majątek na rzecz powiernika, a powiernik będzie zarządzał tym majątkiem na korzyść określonych beneficjentów. Jest to zatem stosunek trójstronny w którym donator powierza majątek w zarząd powiernikowi, a zyski są przeznaczone dla wskazanych beneficjentów.

Uczestnicy trustu

Uczestnikami trustu są: donator, jeden lub więcej powierników (trustee), którzy są odpowiedzialni za administrowanie trustem i wykonywanie warunków umowy trustu oraz beneficjenci, którzy są uprawnieni do otrzymywania zysków z działalności trustu (w danym momencie lub w przyszłości). Beneficjentem może być również sam donator.

Zadania trustu

Jednym z zadań trustu jest efektywna ochrona środków zgromadzonych w truście przed roszczeniami wierzycieli donatora i beneficjentów. Trusty są zatem wykorzystywane do tworzenia strategii ochrony majątku przed roszczeniami osób trzecich.

Kolejnymi zadaniami trustu są: planowanie finansowe oraz planowanie spadkowe, które może zapewnić rodzinie donatora – beneficjentom pożytki finansowe za życia donatora jak i po jego śmierci, bez konieczności angażowania się w zarządzanie majątkiem.

Gdzie założyć trust?

Trustu nie można założyć w Polsce, gdyż prawo polskie nie przewiduje takiej konstrukcji prawnej.

Prawnie dopuszczalne jest założenie przez obywatela Polski trustu za granicą. Tworzenie trustów jest popularne w państwach stosujących prawodawstwo anglosaskie takie jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada, Nowa Zelandia i inne. Tworzenie trustów dopuszczają również jurysdykcje Szwajcarii i Liechtensteinu.

Wnioski

Zdaniem Szołajski Legal Group zastosowanie trustów w przypadku sukcesji polskiej firmy rodzinnej jest trudne, z uwagi na konieczność przeniesienia majątku do państwa dopuszczającego taką konstrukcję prawną.

Podobne wpisy / similar posts:
Darowizna w procesie sukcesji w firmie rodzinnej Artykuł ten poświęcam znanej wszystkim instytucji darowizny, która odgrywa istotną rolę w procesie sukcesji w firmie rodzinnej. Darowizna między najbl...
Forma dokumentowa czynności prawnych – nowość w Ko... Obok pisemnej i elektronicznej formy czynności prawnych, nowelizacją Kodeksu cywilnego z 8 września 2016 r., wprowadzona została forma dokumentowa. ...
Zarządca sukcesyjny – kontynuacja jednoosobowej dz... Po śmierci osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, działalność ta jest kontynuowana przy użyciu przedsiębiorstwa osoby zmarłej, a w okres...
Przedsiębiorstwo w spadku podatnikiem podatku VAT ... W kolejnym artykule dotyczącym zmian wprowadzanych projektowaną ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej omówię kwestię kontyn...