201608.18
Off
0

Intercyza potrzebna również w sukcesji!

Wiele osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz osób, które wchodzą w skład zarządów spółek zabezpiecza swoich małżonków podpisując tzw. intercyzę. W takiej sytuacji wartościowe nieruchomości oraz rzeczy ruchome nabywa do swojego odrębnego majątku małżonek nie prowadzący działalności.


Współwłasność, a rozdzielność…

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje „ustrój” wspólnoty majątkowej małżeńskiej – co oznacza, że wszystko co nabędą w trakcie trwania związku małżeńskiego staje się współwłasnością męża i żony.

Jednakże, zgodnie z art. 47 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, małżonkowie mogą ustanowić rozdzielność majątkową – co oznacza, że nabywane ruchomości – np. samochód oraz nieruchomości – np. mieszkanie czy dom, staje się własnością męża albo żony, w zależności od tego, kto jest kupującym.

Umowa majątkowa małżeńska, potocznie zwana intercyzą może być zawarta zarówno przed ślubem – przez narzeczonych, jak i po ślubie – przez małżonków. Dla swojej ważności umowa ta musi być podpisana w formie aktu notarialnego.


Czy intercyza zabezpiecza majątek?

Odpowiedź musi być jednoznacznie twierdząca. Od chwili ustanowienia rozdzielności majątkowej małżonkowie nie odpowiadają swoim dobytkiem za długi małżonka powstałe po dniu podpisania majątkowej umowy małżeńskiej.

Skuteczność intercyzy wobec osób trzecich zależna jest od faktu czy zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej było wiadome dla tych osób. Informacja o intercyzie znajduje się w bazie jednoosobowych przedsiębiorców CEiDG. Natomiast wspólnicy spółek osobowych podają informację o zawarciu majątkowych umów małżeńskich do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane z CEiDG oraz z KRS są publicznie dostępne, dlatego osoby trzecie nie mogą się powoływać na brak informacji o rozdzielności majątkowej małżonków. To samo dotyczy wpisów do ksiąg wieczystych, gdzie informacja, że nieruchomość należy do osobistego majątku żony czy męża wynika z treści księgi.


Intercyza korzystna dla przedsiębiorców

Kancelaria Szołajski Legal Group rekomenduje zawieranie małżeńskich umów majątkowych przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej lub podjęciem funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zawarcie intercyzy warto również rozważyć przed nabyciem majątku o znacznej wartości, aby nabywcą był małżonek nie prowadzący działalności lub nie zasiadający w zarządzie.

Na koniec należy jednoznacznie podkreślić, iż zawarcie intercyzy nie ma wpływu na kwestie spadkowe – dziedziczenie ustawowe oraz testamenty są niezależne od faktu czy za życia były zawierane majątkowe umowy małżeńskie.

Podobne wpisy / similar posts:
Nestorze, Sukcesorze a może zagraniczna fundacja p... Coraz więcej nestorów i sukcesorów zastanawia się nad zastosowaniem w procesie sukcesji firmy rodzinnej instytucji fundacji prywatnej. Możliwość taka ...
Wpis w rejestrze regulowanym utrzymany po śmierci ... Wpisy do rejestru działalności regulowanej pozostaną w mocy i nie będą podlegały wykreśleniu z chwilą śmierci przedsiębiorcy – przewiduje art. 31 proj...
Wrogie przejęcie spółki zagrożeniem dla sukcesorów... W Polsce, w sektorze firm rodzinnych, najbardziej znane jest wrogie przejęcie akcji Spółki W. Kruk S.A. przez Spółkę Vistula&Wólczanka S.A. Na cz...
Sukcesorze, kara umowna jest kosztem uzyskania prz... Kary umowne można uznać za koszty uzyskania przychodu – potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 23 stycznia 2018 r. (sygn. akt II FSK 86/1...