201606.16
Off
1

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Uwaga również w sukcesji!

Nowe przepisy ordynacji podatkowej, wprowadzające „klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania”, wchodzą w życie już 15 lipca 2016 r. Klauzula ta uniemożliwia podatnikom prowadzenie działań, które zmierzają tylko do obniżenia opodatkowania.

Zgodnie z zasadą, że prawo nie działa wstecz, klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania ma zastosowanie tylko do korzyści podatkowej uzyskanej po dniu wejścia w życie ustawy.


GAAR – co to jest?

Zadaniem General Anti-Avoidance Rule, czyli tzw. GAAR jest uniemożliwienie podejmowania czynności sztucznych, nie mających uzasadnienia gospodarczego, za pomocą których podatnik próbowałyby ominąć przepisy i osiągnąć korzyści podatkowe.

GAAR obowiązuje już w kilku państwach Unii Europejskiej, m.in. we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech czy Belgii. Z doświadczeń tych krajów możemy korzystać w celu określenia granic klauzuli i zdefiniowania dopuszczalności planowania podatkowego.


Opinia zabezpieczająca

Podatnik może zwrócić się do Ministra Finansów o wydanie opinii zabezpieczającej. Dokument taki jest wydawany, gdy Minister stwierdzi, że do przedstawionej czynności nie ma zastosowania klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania.

Minister właściwy ds. Finansów publicznych ma rozpatrzyć wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej niezwłocznie, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Wniosek jest jednak odpłatny, a opłata wynosi 20.000 zł.


Praktyczne zastosowanie klauzuli

Po pierwsze, postanowienia dotyczące klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania są mało precyzyjne i mogą pozwalać na nadinterpretację podejmowanych przez podatników czynności.

Po drugie, wprowadzono wyjątek dotyczący stosowania klauzuli wobec czynności, w których korzyść podatkowa nie przekracza 100.000 zł.

Po trzecie, rekomendowane dotychczas działania związane z „optymalizacją podatkową” winny zostać na nowo zweryfikowane pod kątem zgodności z klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania.


Zastosowani klauzuli w sukcesji

Również w procesie sukcesji wszelkie podejmowane czynności winny być dodatkowo weryfikowane pod względem możliwości ich zakwestionowania na podstawie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Dlatego też Kancelaria Szołajski Legal Group zapewnia pomoc prawną doradców podatkowych, którzy wspierają także proces sukcesji. Nasi doradcy szczegółowo zanalizują podejmowane czynności aby zabezpieczyć zarówno nestorów jak i sukcesorów. Zapraszamy do kontaktu.

Podobne wpisy / similar posts:
Skarga na czynności komornika wreszcie za jego poś... Zmieniony 8 września 2016 r. kodeks postępowania cywilnego wprowadził rewolucję w sposobie składania skarg na czynności komornika. Dotychczas takie sk...
Powierzenie przetwarzania danych osobowych – Proce... Przypominamy, że już 25 maja 2018 r. wchodzi w życie RODO. Chcąc przygotować przedsiębiorców do realizacji obowiązków wynikających z rozporządzenia ko...
Konstytucja firmy rodzinnej – czym jest i dlaczego... Konstytucja firmy rodzinnej wśród polskich przedsiębiorców jest dokumentem stosunkowo młodym. Jako pierwsza, pod koniec 2010 roku, powstała Konstytucj...
Grupa kapitałowa w procesie sukcesji Sposobów na dokonanie sukcesji jest wiele, o czym szeroko pisałem w swoich cotygodniowych artykułach. Jednym z ciekawszych, a nie poruszanych przeze m...