201710.25
Off
0

NIP utrzymany po śmierci przedsiębiorcy

Obecnie, zgodnie z art. 12 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, numer NIP osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie przechodzi na następcę prawnego osoby fizycznej lecz wygasa w przypadku śmierci tej osoby.

Obecna sytuacja

Numer NIP przechodzi na następcę prawnego wyłącznie, gdy:

  1. przedsiębiorstwo państwowe przekształci się w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa;
  2. przedsiębiorstwo komunalne przekształci się w jednoosobową spółkę gminy;
  3. spółka cywilna przekształci się w spółkę handlową;
  4. spółka handlowa przekształci się w inną spółkę handlową;
  5. stowarzyszenie zwykłe przekształci się w stowarzyszenie.

Zarząd sukcesyjny

W projektowanej przez Ministra Rozwoju ustawie o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, o której pisałem już tutaj, znajduje się nowa propozycja. Stanowiące część masy spadkowej przedsiębiorstwo osoby fizycznej ma – w okresie od otwarcia spadku do wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego – posługiwać się tym samym numerem NIP, co zmarły przedsiębiorca.

Jeżeli nie został ustanowiony zarząd sukcesyjny, prawo do posługiwania się numerem NIP ma trwać do czasu powołania zarządcy sukcesyjnego.

Koniecznym jest, aby przedsiębiorstwo zmarłej osoby fizycznej było nadal identyfikowane jako ten sam byt prawny, którym był podmiot funkcjonujący przed śmiercią jedno-osobowego przedsiębiorcy. Realizuje się to poprzez podawanie obok nowej firmy, w nawiasie dawnej nazwy przedsiębiorcy, z dodaniem wyrazu „dawniej”.

Korzyści

Dzięki możliwości utrzymania numeru NIP zmarłego przedsiębiorcy zostanie zapewniona kontynuacja rozliczeń wszystkich podatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności podatku od towarów i usług VAT.

Dalsze posługiwanie się numerem NIP po śmierci przedsiębiorcy ułatwi korzystanie z Systemu Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania Pomocy w sprawach związanych z pomocą publiczną i pomocą de minimis.

Proponowane rozwiązania, zdaniem Szołajski Legal Group, pozwalają na rzeczywistą i realną możliwość kontynuacji działalności gospodarczej zmarłego przedsiębiorcy.

Podobne wpisy / similar posts:
Sukcesorze, RODO Cię obowiązuje! RODO, czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych wchodzi w życie 25 maja 2018 r. Będzie obowiązywać wszystkich przedsiębiorców, którzy gr...
IX Ogólnopolski Zjazd Firm Rodzinnych u-Rodziny 20... W dniach 25-27 listopada 2016 roku w Gdańsku odbył się IX Ogólnopolski Zjazd Firm Rodzinnych u-Rodziny 2016. Kancelaria Szołajski Legal Group była ...
Przekształcenie jedno-osobowej działalności gospod... Postanowieniem z 29 stycznia 2016 r. Sąd Najwyższy potwierdził, że „wskutek przekształcenia przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę z ograniczoną odpow...
Nestor jako prokurent a pomyślność w sukcesji Zgodnie z kodeksem cywilnym prokura to rodzaj pełnomocnictwa, którego udziela tylko przedsiębiorca. Pełnomocnictwo to musi zostać wpisane do rejestru ...