201803.27
Off
1

Połączenie spółki kapitałowej z osobową jest neutralne podatkowo!

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził w wyroku z 21 grudnia 2017 r., że połączenie spółki kapitałowej ze spółką osobową jest neutralne podatkowo.

Sąd weryfikował podatkowo, czy przeniesienie majątku spółki osobowej na spółkę kapitałową, w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki kapitałowej, które otrzymają wspólnicy spółki osobowej, skutkuje powstaniem przychodu w CIT po stronie spółki kapitałowej.

Stan faktyczny

Spółka kapitałowa łączyła się ze spółką osobową, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku przejmowanej spółki osobowej na spółkę przejmującą, w zamian za udziały w jej podwyższonym kapitale zakładowym wydane wspólnikom spółki przejmowanej.

Po połączeniu spółka kapitałowa nie będzie wspólnikiem w spółce osobowej.

W tym miejscu powstała wątpliwość prawno-podatkowa. Czy w takim przypadku znajdzie zastosowanie art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Zgodnie z tym przepisem do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na powiększenie kapitału zakładowego.

Interpretacja podatkowa

W interpretacji z 7 października 2016 roku (IBPB-1-3/4510-605/16-1/TS) organ podatkowy uznał, że transakcja ta wywoła przychód. Podwyższenie kapitału zakładowego ma bowiem nastąpić przez przejęcie majątku spółki osobowej.

Od tej decyzji spółka kapitałowa odwołała się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Wyrok Sądu Administracyjnego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił o uchyleniu interpretacji i stwierdził, że organ podatkowy nieprawidłowo zinterpretował przepisy.

W uzasadnieniu do wyroku Sąd stwierdził, że transakcja jest neutralna podatkowo z punktu widzenia podatku dochodowego od osób prawnych.

Sąd przywołał stanowisko zajęte przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku II FSK 1732/14. Zgodnie z tym wyrokiem przeniesienie całego majątku przejmowanej spółki osobowej na spółkę przejmującą, w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej wydane wspólnikom spółki osobowej, jest neutralne podatkowo.

Wnioski

Sukcesorze pamiętaj! Podejmując decyzję o sukcesji poprzez połączenie spółki kapitałowej ze spółką osobową przez przejęcie całego majątku spółki osobowej przez spółkę kapitałową w zamian za udziały, nie masz obowiązku zapłaty podatku dochodowego.

Podobne wpisy / similar posts:
Sukcesorze, czy jesteś gotowy na zmiany dotyczące ... Zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z 15 marca 2018 r. dają Sądowi rejestrowemu dodatkowe uprawnienia przymuszające w związku ze stwierdzonymi ...
Powierzenie przetwarzania danych osobowych – Proce... Przypominamy, że już 25 maja 2018 r. wchodzi w życie RODO. Chcąc przygotować przedsiębiorców do realizacji obowiązków wynikających z rozporządzenia ko...
Obowiązek informacyjny RODO – czy jesteś gotowy?... Już 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, czyli tzw. RODO. Pisałem już o tym tutaj. Od tego dnia na ...
Spółka akcyjna optymalna w sukcesji Wielu przedsiębiorców, chcących przekazać firmę sukcesorom, podchodzi z obawą do spółki akcyjnej, jako docelowego rozwiązania w procesie sukcesji. Rów...