201803.27
Off
1

Połączenie spółki kapitałowej z osobową jest neutralne podatkowo!

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził w wyroku z 21 grudnia 2017 r., że połączenie spółki kapitałowej ze spółką osobową jest neutralne podatkowo.

Sąd weryfikował podatkowo, czy przeniesienie majątku spółki osobowej na spółkę kapitałową, w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki kapitałowej, które otrzymają wspólnicy spółki osobowej, skutkuje powstaniem przychodu w CIT po stronie spółki kapitałowej.

Stan faktyczny

Spółka kapitałowa łączyła się ze spółką osobową, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku przejmowanej spółki osobowej na spółkę przejmującą, w zamian za udziały w jej podwyższonym kapitale zakładowym wydane wspólnikom spółki przejmowanej.

Po połączeniu spółka kapitałowa nie będzie wspólnikiem w spółce osobowej.

W tym miejscu powstała wątpliwość prawno-podatkowa. Czy w takim przypadku znajdzie zastosowanie art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Zgodnie z tym przepisem do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na powiększenie kapitału zakładowego.

Interpretacja podatkowa

W interpretacji z 7 października 2016 roku (IBPB-1-3/4510-605/16-1/TS) organ podatkowy uznał, że transakcja ta wywoła przychód. Podwyższenie kapitału zakładowego ma bowiem nastąpić przez przejęcie majątku spółki osobowej.

Od tej decyzji spółka kapitałowa odwołała się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Wyrok Sądu Administracyjnego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił o uchyleniu interpretacji i stwierdził, że organ podatkowy nieprawidłowo zinterpretował przepisy.

W uzasadnieniu do wyroku Sąd stwierdził, że transakcja jest neutralna podatkowo z punktu widzenia podatku dochodowego od osób prawnych.

Sąd przywołał stanowisko zajęte przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku II FSK 1732/14. Zgodnie z tym wyrokiem przeniesienie całego majątku przejmowanej spółki osobowej na spółkę przejmującą, w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej wydane wspólnikom spółki osobowej, jest neutralne podatkowo.

Wnioski

Sukcesorze pamiętaj! Podejmując decyzję o sukcesji poprzez połączenie spółki kapitałowej ze spółką osobową przez przejęcie całego majątku spółki osobowej przez spółkę kapitałową w zamian za udziały, nie masz obowiązku zapłaty podatku dochodowego.

Podobne wpisy / similar posts:
Odrzucenie spadku obciąża krewnych – uwagi w związ... Zgodnie z art. 1012 kodeksu cywilnego spadkobierca może odrzucić spadek. Od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania spadkobierca ma sze...
Sukcesorze, czy jesteś gotowy na zmiany dotyczące ... Zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z 15 marca 2018 r. dają Sądowi rejestrowemu dodatkowe uprawnienia przymuszające w związku ze stwierdzonymi ...
Interpretacja podatkowa ws. darowizn. Ważna w sukc... Indywidualną interpretację przepisów ustawy od spadków i darowizn w sprawie darowizny między najbliższymi członkami rodziny wydał 17 marca 2017 r. Dyr...
Nestor w roli członka zarządu w procesie sukcesji ... Zrozumiałe jest, że przeprowadzając sukcesję w firmie rodzinnej, nestor może chcieć mieć wpływ na dalsze losy prowadzonego dotąd biznesu. Taką możliwo...