201603.18
0
0

Nestor jako prokurent a pomyślność w sukcesji

Zgodnie z kodeksem cywilnym prokura to rodzaj pełnomocnictwa, którego udziela tylko przedsiębiorca. Pełnomocnictwo to musi zostać wpisane do rejestru przedsiębiorców. Na jego podstawie prokurent uzyskuje umocowanie do podejmowania w imieniu przedsiębiorcy czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Wyróżnia się dwa rodzaje prokury:

  • prokurę samoistną, uprawniającą do jednoosobowej reprezentacji przedsiębiorcy
  • prokurę łączną, udzielaną kilku osobom łącznie i uprawniającą do łącznego reprezentowania przedsiębiorcy.

Możliwym rozwiązaniem jest udzielenie w procesie sukcesji takiego pełnomocnictwa nestorowi. Wtedy, jako prokurent (w ramach prokury samoistnej) mógłby podejmować on wiążące dla firmy decyzje. Czy jednak takie stanowisko jest korzystne dla nestora?

Odpowiedzialność prokurenta

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o. ponoszą członkowie zarządu, a nie prokurent.

Zgodnie z ordynacją podatkową, za zaległości podatkowe spółki z o.o. i spółki akcyjnej odpowiadają członkowie zarządu, a nie prokurent.

Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe, obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku, prokurent ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w skutek niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy w wyznaczonym 30 dniowym terminie. Prokurent współodpowiada tu na równi z członkami zarządu.

Odwołanie prokury

Prokura może zostać odwołana w każdym czasie. Co istotne, zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek handlowych, powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu, zaś odwołanie może zostać dokonane przez każdego członka zarządu, a zatem jednoosobowo!

Dlaczego prokura nie sprzyja sukcesji

Prokura nie jest korzystnym rozwiązaniem w procesie sukcesji. Udzielenie prokury nestorowi nie daje mu poczucia bezpieczeństwa, nakłada zaś niewspółmierną odpowiedzialność.

Po pierwsze, od 2016 roku prokurent odpowiada za szkodę wyrządzoną w skutek niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, co jest niekorzystne. Po drugie, możliwość jednoosobowego odwołania prokury stawia pod znakiem zapytania sens uzyskania tego szczególnego pełnomocnictwa.

Nie polecamy udzielania prokury w procesie sukcesji, jako zbyt ryzykownego pełnomocnictwa.

Podobne wpisy / similar posts:
IX Ogólnopolski Zjazd Firm Rodzinnych u-Rodziny 20... W dniach 25-27 listopada 2016 roku w Gdańsku odbył się IX Ogólnopolski Zjazd Firm Rodzinnych u-Rodziny 2016. Kancelaria Szołajski Legal Group była ...
Kiedy wykup menedżerski jest zagrożeniem dla sukce... Wykup menedżerski równie niebezpieczny jak wrogie przejęcie Przejęcie kontroli nad firmą nie zawsze dokonuje się zgodnie z intencją nestora. Wykup me...
Czy zewnętrzny zarząd to jeszcze sukcesja? Właściciel spółki jest gotowy na odejście z firmy i przeprowadzenie sukcesji. Jednak dzieci nie poszły w ślady nestora, nie mają odpowiednich kompeten...
Jednolity Plik Kontrolny – ważny również w sukcesj... Organy podatkowe mogą żądać od przedsiębiorstw przedstawienia tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego. Zawiera on dane z ksiąg podatkowych w ujednoliconej ...

Zostaw komentarz

Twój email nie będzie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone. *