201603.18
0
0

Nestor jako prokurent a pomyślność w sukcesji

Zgodnie z kodeksem cywilnym prokura to rodzaj pełnomocnictwa, którego udziela tylko przedsiębiorca. Pełnomocnictwo to musi zostać wpisane do rejestru przedsiębiorców. Na jego podstawie prokurent uzyskuje umocowanie do podejmowania w imieniu przedsiębiorcy czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Wyróżnia się dwa rodzaje prokury:

  • prokurę samoistną, uprawniającą do jednoosobowej reprezentacji przedsiębiorcy
  • prokurę łączną, udzielaną kilku osobom łącznie i uprawniającą do łącznego reprezentowania przedsiębiorcy.

Możliwym rozwiązaniem jest udzielenie w procesie sukcesji takiego pełnomocnictwa nestorowi. Wtedy, jako prokurent (w ramach prokury samoistnej) mógłby podejmować on wiążące dla firmy decyzje. Czy jednak takie stanowisko jest korzystne dla nestora?

Odpowiedzialność prokurenta

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o. ponoszą członkowie zarządu, a nie prokurent.

Zgodnie z ordynacją podatkową, za zaległości podatkowe spółki z o.o. i spółki akcyjnej odpowiadają członkowie zarządu, a nie prokurent.

Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe, obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku, prokurent ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w skutek niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy w wyznaczonym 30 dniowym terminie. Prokurent współodpowiada tu na równi z członkami zarządu.

Odwołanie prokury

Prokura może zostać odwołana w każdym czasie. Co istotne, zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek handlowych, powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu, zaś odwołanie może zostać dokonane przez każdego członka zarządu, a zatem jednoosobowo!

Dlaczego prokura nie sprzyja sukcesji

Prokura nie jest korzystnym rozwiązaniem w procesie sukcesji. Udzielenie prokury nestorowi nie daje mu poczucia bezpieczeństwa, nakłada zaś niewspółmierną odpowiedzialność.

Po pierwsze, od 2016 roku prokurent odpowiada za szkodę wyrządzoną w skutek niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, co jest niekorzystne. Po drugie, możliwość jednoosobowego odwołania prokury stawia pod znakiem zapytania sens uzyskania tego szczególnego pełnomocnictwa.

Nie polecamy udzielania prokury w procesie sukcesji, jako zbyt ryzykownego pełnomocnictwa.

Podobne wpisy / similar posts:
Dostęp do informacji publicznej nie jest zależny o... Nie można odmówić udzielenia informacji publicznej lub pozostawić wniosek o udzielenie informacji publicznej bez rozpoznania z powodu nieuiszczenia op...
Forma dokumentowa czynności prawnych – nowość w Ko... Obok pisemnej i elektronicznej formy czynności prawnych, nowelizacją Kodeksu cywilnego z 8 września 2016 r., wprowadzona została forma dokumentowa. ...
Firma rodzinna w mieszkaniu: czy czynsz i media st... Wiele firm rodzinnych jest zarejestrowanych na prywatne mieszkania czy domy przedsiębiorców. Najnowsze interpretacje podatkowe wykluczają z kosztów uz...
Jakie kary przewiduje RODO? Wielkimi krokami zbliża się dzień wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony...

Zostaw komentarz

Twój email nie będzie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone. *