201603.18
Off
0

Nestor jako prokurent a pomyślność w sukcesji

Zgodnie z kodeksem cywilnym prokura to rodzaj pełnomocnictwa, którego udziela tylko przedsiębiorca. Pełnomocnictwo to musi zostać wpisane do rejestru przedsiębiorców. Na jego podstawie prokurent uzyskuje umocowanie do podejmowania w imieniu przedsiębiorcy czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Wyróżnia się dwa rodzaje prokury:

  • prokurę samoistną, uprawniającą do jednoosobowej reprezentacji przedsiębiorcy
  • prokurę łączną, udzielaną kilku osobom łącznie i uprawniającą do łącznego reprezentowania przedsiębiorcy.

Możliwym rozwiązaniem jest udzielenie w procesie sukcesji takiego pełnomocnictwa nestorowi. Wtedy, jako prokurent (w ramach prokury samoistnej) mógłby podejmować on wiążące dla firmy decyzje. Czy jednak takie stanowisko jest korzystne dla nestora?

Odpowiedzialność prokurenta

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o. ponoszą członkowie zarządu, a nie prokurent.

Zgodnie z ordynacją podatkową, za zaległości podatkowe spółki z o.o. i spółki akcyjnej odpowiadają członkowie zarządu, a nie prokurent.

Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe, obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku, prokurent ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w skutek niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy w wyznaczonym 30 dniowym terminie. Prokurent współodpowiada tu na równi z członkami zarządu.

Odwołanie prokury

Prokura może zostać odwołana w każdym czasie. Co istotne, zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek handlowych, powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu, zaś odwołanie może zostać dokonane przez każdego członka zarządu, a zatem jednoosobowo!

Dlaczego prokura nie sprzyja sukcesji

Prokura nie jest korzystnym rozwiązaniem w procesie sukcesji. Udzielenie prokury nestorowi nie daje mu poczucia bezpieczeństwa, nakłada zaś niewspółmierną odpowiedzialność.

Po pierwsze, od 2016 roku prokurent odpowiada za szkodę wyrządzoną w skutek niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, co jest niekorzystne. Po drugie, możliwość jednoosobowego odwołania prokury stawia pod znakiem zapytania sens uzyskania tego szczególnego pełnomocnictwa.

Nie polecamy udzielania prokury w procesie sukcesji, jako zbyt ryzykownego pełnomocnictwa.

Podobne wpisy / similar posts:
Garnitur z logo firmy kosztem uzyskania przychodu! Najnowsza interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej  (nr 0114-KDIP3-1.4011.235.2017.2.IF) z 28 września 2017 r. potwierdza, iż w...
Rezygnacja członka zarządu – Orzeczenie Sądu Najwy... Kiedy członek zarządu postanowi złożyć rezygnację, często zastanawia się do kogo powinien zaadresować swoje oświadczenie woli. W ostatnich latach pows...
Sukcesorze, czy od 1 lipca wybierzesz „split payme... Od 1 lipca 2018 roku przedsiębiorcy będą mogli dobrowolnie stosować system podzielonej płatności. Jest to rozwiązanie, które ma służyć uszczelnieniu s...
Wniosek o indywidualną interpretację – prawo przed... Przedsiębiorcy przyzwyczaili się do wniosków o indywidualną interpretację podatkową składanych do Ministra Finansów. Praktyka ta zostaje podtrzymana w...